دانلود رساله معماری طراحی مرکز آموزش ایمنی ونجات بارویکرد معماری پایدار

دانلود رساله معماری طراحی پناهگاههای مربوط به مسیرهای کوهنوردی

فهرست مطالب

عنوان شماره صحفه
چکیده ۱
فصل اول : کلیات تحقیق ۲
۱-۱- بیان مسئله ۳
۱-۲- اهداف تحقیق ۴
۱-۳- فرضیه ها وسوالات پژوهش ۵
۱-۴- اهمیت وضرورت تحقیق ۶
۱-۵- روش تحقیق ۶
۱-۶- ادبیات تحقیق ۷
۱-۷- پیشینه تحقیق ونمونه پژوهش ۸
۱- ۸- روش تجزیه وتحلیل داده ها ۸
فصل دوم : یافته ها
۲-۱- آموزش ۹
۲-۲- نظام آموزش ۱۰
۲-۳- آموزش کارکنان ۱۰
۲-۴ از چه هنگام نخستین اداره آتش‌نشانی آغاز به کار کرد؟ ۱۱
٢ـ ۵- تاریخچه آتش نشانی در ایران ۱۳
٢ – ۶ – تاریخچه آتش‌نشانی در تهران ۱۵
٢- ۶ – ۱- تاریخچه آموزش در آتش‌ نشانی تهران قبل از انقلا ۱۹
٢- ۶ – ۲- تاریخچه آموزش در آتش نشانی تهران در دهه ۶۰ ۲۰
٢ – ۶ – ۳- تاریخچه آموزش در آتش‌ نشانی تهران در دهه ۷۰ ۲۱
٢- ۶ -۴- تاریخچه آموزش در آتش‌نشانی تهران در دهه ۸۰ تا کنون ۲۸
۲-۷- مرکز آموزش ۳۳
۲-۷-۱- ساختار مرکز آموزش ۳۳
۲-۷-۲- مولفه های یک مرکز آموزش ۳۴
۲-۷-۲-۱- مولفه های اداری وتسهیلات حمایتی ۳۴
۲-۷-۲-۲- مولفه های تسهیلات داخلی ساختمانی ۳۵
۲-۷-۲-۲-۱- مولفه های آزمایشگاهی آموزشی ویژه ۳۶
۲-۸-۲-۳- مولفه های تسهیلات خارجی ۳۶
۲-۷-۲-۴- مولفه های زیربنایی ۳۷
۲-۷-۳- ساختمان های مرکز آموزش ۳۸
۲-۷-۳-۱- دفاتر ۳۸
۲-۷-۳-۲- تالار سخنرانی ۳۸
۲-۷-۳-۳- برج تمرین ۳۸
۲-۷-۳-۳-۱- پلکان اضطراری برج تمرین ۳۹
۲-۷-۳-۴- ساختار آموزشی Live Fire 39
2-8- ایستگاه آتش نشانی ۴۰
۲-۸-۱- ضوابط ومقرارات طراحی ایستگاه آتش نشانی ۴۱
۲-۸-۱-۱- ساختمان اصلی ایستگاه ۴۱
۲-۸-۱-۲- اتاق اطلاعات ومخابرات ۴۱
۲-۸-۱-۳- آشیانه ۴۱
۲-۸-۱-۳-۱- ابعاد ۴۲
۲-۸-۱-۳-۲- فضاهای جانبی ۴۲
۲-۸-۱-۳-۳ – موادومصالح ۴۳
۲-۸-۱-۳-۴- تهویه و نور ۴۳
۲-۸-۱-۳-۵- شیب ۴۴
۲-۸-۱-۴- آسایشگاه ۴۴
۲-۸-۱-۵- آشپزخانه ۴۴
۲-۸-۱-۶ – غذاخوری ۴۵
۲-۸-۱-۷- اتاق فرمانده ۴۵
۲-۸-۱-۸- اتاق سخنرانی وکلاس درس ۴۵
۲-۸-۱-۹- ورزش ۴۵
۲-۸-۱-۱۰- کمد خانه رختکن خشک کن شستشو ۴۵
۲-۸-۱-۱۱- انبارعمومی ۴۶
۲-۸-۱-۱۲- میله فرود ۴۶
۲-۸-۱-۱۳- محوطه تمرینات ۴۷
۲-۸-۱-۱۴- موارد خاص ۴۷
فصل سوم : مطالعات نظری
۳-۱- مبانی نظری معماری پایدار ۴۹
۳-۱-۱- فرایند طراحی پایدار ۵۱
۳-۱-۱-۱- مفهوم طراحی پایدار ۵۱
۳-۱-۱-۲-اصول طراحی پایدار در معماری ۵۳
۳-۱-۱-۲-۱- مقیاس محیط (نگرش جامع وفراگیر نسبت به محیط) ۵۳
۳-۱-۱-۲-۲- طراحی با طبیعت (طبیعت به عتوان الگوی طراحی) ۵۴
۳-۱-۱-۲-۳-مقیاس زمان در طراحی(طراحی چرخه حیات اثر معماری) ۵۵
۳-۱-۱-۲-۴- طراحی انسانی ۵۵
۳-۱-۱-۳- مولفه های پایداری طرح ۵۶
۳-۱-۱-۳-۱- بناومحیط زیست ۵۷
۳-۱-۱-۳-۲- بنا وکاربران (طیف اصلی تاثیر پذیر) ۵۷
۳-۲- مبنای علمی معماری پایدار ۵۹
۳-۲-۱- منابع انرژی ۶۰
۳-۲-۱-۱- انرژی های تجدید پذیر (پایدار) ۶۲
۳-۲-۱-۱-۱- انرژی خورشیدی ۶۲
۳-۲-۱-۱-۱-۱ کاربرد های انرژی خورشید ۶۳
۳-۲-۱-۱-۲- انرژی باد ۶۶
۳-۲-۱-۱-۳- انرژی زمین گرمایی ۶۷
۳-۲-۱-۱-۴- انرژی زیست توده ۶۸
۳-۲-۱-۱-۵- هیدروژن ۶۹
۳-۲-۱-۱-۶-پیل سوختی ۶۹
۳-۲-۲- راهکارهای علمی معماری پایدار ۷۱
۳-۲-۲-۱- گرم نگهداشتن وخنک ماندن ۷۲
۳-۲-۲-۱- ۱- راه کارهای علمی در باب گرم نگاه داشتن وخنک ماندن ۷۴
۳-۲-۲-۱-۱-۱- رنگ وبافت ۷۵
۳-۲-۲-۱-۱-۲- نسبت فشردگی سطح به حجم ۷۵
۳-۲-۲-۱-۱-۳- چیدمان فضایی وجهت گیری ۷۵
۳-۲-۲-۱-۱-۴- عایق ۷۶
۳-۲-۲-۱-۱-۵- عایق وجرم حرارتی ۷۹
۳-۲-۲-۱-۱-۶- پنجره ۸۱
۳-۲-۲-۱-۱-۷- اکران باز تاب ۸۳
۳-۲-۲-۱-۱-۸- نفوذ وتهویه ۸۴
۳-۲-۲-۲- سامانه های خورشیدی ایستا(غیرفعال) ۸۵
۳-۲-۲-۲-۱- سامانه گرمایش خورشیدی ایستا ۸۵
۳-۲-۲-۲-۱-۱-سامانه های جذب مستقیم ۸۶
۳-۲-۲-۱-۲- سامانه دیوار ترومپ ۸۸
۳-۲-۲-۱-۳- فضای خورشیدی ۹۱
۳-۲-۲-۲-۲- سامانه سرمایش ایستا ۹۴
۳-۲-۲-۲-۳- ۱- معماری سبز ۹۶
۳-۲-۲-۲-۳- ۱-۲- بام سبز ۹۶
۳-۲-۲-۲-۳-۲- آتریم ۹۸
۳-۲-۲-۲-۳-۳- نمای دو پوسته ۹۹
۳-۲-۲-۳-سامانه خورشیدی پویا فعال ۱۰۲
۳-۲-۲-۳-۱- منبع انرژی تقریبا ایده آل ۱۰۲
۳-۲-۲-۳-۲- سلول فتو ولتائیک ۱۰۴
۳-۲-۲-۳-۳- سامانه های خورشیدی آب گرم ۱۰۵
۳-۲-۲-۳-۴- گردآوری های خورشیدی هوای گرم ۱۰۷
۳-۲-۲-۴- سامانه های هوشمند ۱۰۷
۳-۲-۲-۴-۱- معماری هوشمند ۱۰۸
۳-۲-۲-۴-۲- تعاریف ساختمان هوشمند ۱۰۹
۳-۲-۲-۴-۲-۱- سیستم مدیریت ساختمان (BMS) 109
3-2-2-4-2-2- سیستم اعلام حریق ۱۱۱
۳-۲-۲-۴-۲-۲-۱- شستی اعلام حریق آدرس پذیر ۱۱۳
۳-۲-۲-۴-۲-۳- دتکتورهای ترکیبی دود و حرارتی آدرس پذیر ۱۱۳
۳-۲-۲-۴-۲-۴- دتکتورهای گاز شهری ۱۱۳
۳-۲-۲-۴-۲-۵- آژیرها ۱۱۴
۳-۲-۲-۴-۲-۶ – ماجولهای ورودی/ خروجی ۱۱۴
۳-۲-۲-۴-۲-۷- شبکه کامپیوتر ۱۱۴
۳-۲-۲-۴-۳- نماهای هوشمند ۱۱۵
۳-۲-۲-۴-۴- پوسته های هوشمند ۱۱۵
۳-۲-۲-۴-۵- ویژگی های اصلی ساختمان های هوشمند ۱۱۵
فصل چهارم : گرد آوری های داده ها
۴-۱- نمونه موردی ۱۱۷
۴-۱-۱- مرکز آموزش کالج مورتون انگلستان ۱۱۷
۴-۱-۲- مرکز آموزش آتش نشانی ومدیریت بحران کوبه ژاپن ۱۲۰
۴-۱-۳- ایستگاه آتش نشانی یاتسوشیرو ژاپن ۱۲۲
فصل پنجم : تحلیل داده ها و نتیجه گیری
۵-۲- شرایط آب و هوای تهران ۱۲۵
۵-۲-۱ ساختار کالبدی شهر تهران ۱۲۵
۵-۲-۲ سیمای شهری ۱۲۶
۵-۳ مکان یابی سایت ۱۲۷
۵-۳-۱- عوامل موثر در مکان یابی ایستگاه آتش نشانی ۱۲۸
۵-۴- معرفی سایت ۱۲۹
۵-۴-۱ آنالیز اقلیمی سایت ۱۳۰
۵-۴-۱-۱- دما ۱۳۱
۵-۴-۱-۲- رطوبت ۱۳۳
۵-۴-۱-۳- بارش ۱۳۳
۵-۴-۱-۴- باد ۱۳۴
۵-۴-۱-۵- تابش ۱۳۹
۵-۵- اهداف طراحی اقلیمی ۱۳۶
۵-۵-۱- تعیین اقلیم به روش دمارتن ۱۳۶
۵-۵-۲- تعیین اقلیم به روش آمبرژه ۱۳۶
۵-۶- طراحی اقلیمی وجهت استقرار ساختمان ۱۳۶
۵-۶-۱- رابطه فرم ساختمان واقلیم ۱۳۷
۵-۶-۲- جهت گیری نسبت به تابش آفتاب ۱۳۷
۵-۷- نیازهای محیطی ساختمان های آموزشی ۱۳۸
۵-۷-۱- موارد کلی حائز اهمیت در طراحی اقلیمی ساختمان های آموزشی ۱۳۹
۵-۷-۲- جلوگیری از اتلاف حرارت ۱۳۹
۵-۷-۳- بهره گیری از انرژی خورشید ۱۴۰
۵-۷-۴- جلوگیری از گرم شدن هوای کلاس ۱۴۰
۵-۷-۵- محافظت در برابر بارندگی ۱۴۱
۵-۷-۶- جلوگیری از گرم شدن کلاس ها یا استفاده از جریان هوا ۱۴۱
۵-۸- ایده های طرح (معرفی طرح نهایی) ۱۴۳
۵-۹- نتیجه آنالیز سایت ۱۴۴
۵-۹-۱- جهت گیری بنا ها و ورودیهای سایت ۱۴۴
۵-۹-۲- محور های طراحی ۱۴۶
۵-۹-۳- زون بندی ۱۴۶
۵-۱۰- شرح فضاها و ویژگی ها ودیگر مسائل مورد توجه در طراحی سایت وبنا ۱۴۷
۵-۱۰-۱- کلاس های آموزش ونحوه ورود به فضاهای دسترسی ۱۴۷
۵-۱۰-۱-۱ اتاق دستگاه تنفسی ۱۴۹
۵-۱۰-۱-۲ سوله آموزشی ۱۵۲
۵-۱۰-۱-۳ نهار خوری وآشپزخانه ۱۵۲
۵-۱۰-۲- زمین های عملیاتی آموزشی ۱۵۴
۵-۱۰-۲-۱ زمین عملیات کثیف Dirty Area 154
5-10-2-2 زمین عملیات تمیز Clean Area 155
5-10-3 سالن ورزشی چند منظوره ۱۵۵
۵-۱۰-۴ ساختمان اقامتی ۱۵۶
۵-۱۰-۵ ایستگاه آتش نشانی ۱۵۶
۵-۱۰-۶ برج کنترل عملیاتی ۱۵۹
۵-۱۰-۷- باند فرودگاه ۱۶۰
۵-۱۱- دیگر مسائل مورد توجه در طراحی سایت وبنا ۱۶۱
۵-۱۲- ویژگی های اقلیمی وپایدار طرح ۱۶۱
۵-۱۲-۱- نمای دوپوسته ۱۶۱
۵-۱۲-۲- آتریوم ۱۶۱
۵-۱۲-۳- کلکتورها وسلول های فتوولتائیک ۱۶۲
۵-۱۲-۴- فضای خورشیدی ۱۶۲
۵-۱۲-۵- بام سبز ۱۶۳
۵-۱۳- سازه ۱۶۴
۵-۱۴- تاسیسات ۱۶۴
۵-۱۴-۱- اصول کلی طراحی ۱۶۵
۵-۱۴-۲- فهرست سیستم های تأسیسات الکتریکی ۱۶۶
۵-۱۴-۳- سیستمهای تأسیسات الکتریکی ۱۶۷
۵-۱۴-۴- تاسیسات مکانیکی ۱۶۷
۵-۱۴-۴-۱- سیستم های تأمین سرمایش، گرمایش و تخلیه هوا ۱۶۸
۵-۱۴-۴-۱-۱- شرایط محیط داخل ۱۶۸
۵-۱۴-۵- سرمایش و گرمایش ۱۶۹
۵-۱۴-۶- میزان آب باران و چگونگی دفع آن ۱۷۰
۵-۱۴-۶-۱- مصالح مصرفی شبکه فاضلاب و آب باران ۱۷۰
نتیجه گیری ۱۷۱
مدارک پروژه
فهرست جدول ها
۳-۱- مقادیر پیشنهادی عایق موادها ۷۹
۳-۲- تاخیر زمانی برای دیوار های با ضخامت ۱ فوت ۸۲
۳-۳-جدول جرم حرارتی مواد ۸۸
۳-۴- جدول جرم حرارتی مواد ۹۱
۳-۵- محاسن ومعایب گرمایش خورشیدی ۹۴
۵-۱- مشخصات موقعیت تهران ۱۳۱
۵-۲- میانگین درجه حرارت ۱۳۲
۵-۳- میانگین حداکثر دما ۱۳۲
۵-۴- میانگین حداقل دما ۱۳۲
۵-۵- رطوبت نسبی ۱۳۳
۵-۶- بارش ۱۳۴
۵-۷- وزش باد ۱۳۴
۵-۸- سوخت وساز بدن ۱۶۹
فهرست نمودارها
۳-۱- مصارف منابع تجدید پذیر در جهان ۷۷
۳-۲- طراحی گرمایش ، سرمایش وروشنایی ساختمان ۸۰
۵-۱- سرعت وجهت باد ۱۳۴
۵-۲- تابش ۱۳۵
فهرست شکل ها
۳-۱- فرایند انرژی خورشیدی ۶۵
۳-۲- انرژی باد ۶۷
۳-۳- انرژی زمین گرمایی ۶۸
۳-۴- تهویه ۷۳
۳-۵- جذب گرما ۷۴
۳-۶- سرمایش وگرمایش خورشیدی ۸۱
۳-۷- پنجره ۸۲
۳-۸- سامانه خورشیدی ایستا ۸۶
۳-۹- سامانه جذب مستقیم ۸۷
۳-۱۰- دیوار ترومپ ۸۹
۳-۱۱- محاسن دیوارترومپ ۹۰
۳-۱۲- فضای خورشیدی ۹۳
۳-۱۳- بام سبز ۹۷
۳-۱۴- آتریوم ۹۹
۳-۱۵- نمای دوپوسته ۱۰۰
۳-۱۶- نمای چند پوسته ۱۰۱
۳-۱۷- سامانه خورشیدی ۱۰۲
۳-۱۸- سامانه فتوولتائیک ۱۰۴
۳-۱۹- آبگرمکن خورشیدی ۱۰۶
۳-۲۰- گردآورنده خورشیدی ۱۰۷
۳-۲۱- تیغه های Skylid 108
3-22- سیستم اعلام حریق ۱۱۲
۳-۲۳- شستی اعلام حریق ۱۱۳
۴-۱- عکس هوایی کالج مورتون ۱۱۸
۴-۲- ساختمان اداری کالج مورتون ۱۱۸
۴-۳- خوابگاه کالج مورتون انگلستان ۱۱۹
۴-۴ زمین عملیات کالج مورتون انگلستان ۱۱۹
۴-۵- ماکت مرکز آموزش هیوگو ۱۲۰
۴-۶- برج های عملیاتی هیوگو ۱۲۱
۴-۷- سوله های عملیاتی هیوگو ۱۲۱
۴-۸- مرکزآموزش یاتسوشیرو ژاپن ۱۲۲
۴-۹- محوط عملیات آتش نشانی یاتسوشیرو ژاپن ۱۲۳
۴-۱۰- ورودی مرکزآموزش یاتسوشیرو ژاپن ۱۲۳
۵-۱- مرکز آموزش امداد ونجات ۱۳۰
۵-۲- جهت گیری بنا ها و ورودی سایت ۱۴۵
۵-۳- محورهای طراحی ۱۴۶
۵-۴- کلاس برق ۱۴۸
۵-۵- کلاس مواد شیمیایی ۱۴۸
۵-۶- کتابخانه ۱۴۹
۵-۷- اتاق دستگاه تنفسی ۱۵۰
۵-۸- اتاق شارژ کپسول ۱۵۰
۵-۹- کلاس آموزشی ۱۵۱
۵-۱۰- کمدخانه کارآموزان ۱۵۱
۵-۱۱- سوله آموزشی ۱۵۲
۵-۱۲- آشپزخانه ۱۵۳
۵-۱۳- نهارخوری ۱۵۳
۵-۱۴- سالن ورزش چند منظوره ۱۵۵
۵-۱۵- ساختمان اقامتی ۱۵۶
۵-۱۶- ایستگاه آتش نشانی ۱۵۷
۵-۱۷- محوطه زمین عملیاتی ۱۵۸
۵-۱۸- محوطه عملیات ۱۵۸
۵-۱۹- ستاد فرماندهی ۱۵۹
۵-۲۰ دانشکده ۱۶۰
فهرست نقشه ها
۴-۱- کالج مورتون انگلستان ۱۱۷
۴-۲- مرکزآموزش وایستگاه آتش نشانی یاتسوشیرو ۱۲۴
۵-۱- موقعیت تهران ۱۳۱
۵-۲- جهت گیری بنا ۱۳۸
۵-۳- سایت پلان مرکز آموزش ۱۴۳

چکیده

در حوزه ایمنی شهری ، مراکز آموزش آتش نشانی از موثرترین مکان هایی هستند که در سه بخش آموزش ، پیشگیری ومقابله ( اطفاء ، امداد ، پشتیبانی وفوریت های پزشکی ) به ارائه خدمات ایمنی مبادرت می ورزند. از این رو طراحی وساخت مراکز ایمنی ونجات یعنی تربیت نیروی انسانی ، وبکارگیری ماشین آلات وبهینه سازی کارکرد آنها به معنی کارکرد مطلوب وافزایش بهره وری ایستگاه های امداد ونجات می باشد.
تنوع حوادث در کشور ما بسیار گسترده است، به گونه ای که از میان ۴۱ نوع حادثه طبیعی وغیر طبیعی شناخته شده در جهان ۳۱ نوع آن در ایران به وقوع پیوسته است. این موضوع موید وجود خطرات بالقوه در پهنه جغرافیایی کشور می باشد، که لزوم ساخت مرکز آموزش ایمنی ونجات را برای پرسنل امداد ونجات کشور ومهندسان ساختمان جهت بررسی وتحلیل ضروری می نماید.
در سال های اخیر پس از بحران انرژی وایجاد نقطه نظرات جدید در معماری وتغییر رویکرد معماران به محیط وانرژی ، معماری پایدار نگاهی متفاوت به معماری ومنابع داشته است. لذا طراحی مرکز آموزش بارویکرد معماری پایدار نقش مهمی در تحقق اصولی ، از توسعه پایدار چون کاهش مصرف منابع تجدید ناپذیر وکاهش آلودگی هوا داشت وبه شناخت روشهای پایدار در استفاده از منابع وکاهش هزینه های ساخت وساز ونگهداری ساختمان پرداخته است. هدف این پروژه شناخت و بررسی میزان شاخص‌های آسایش حرارتی و برنامه ریزی ، توسعه پایدارطراحی اقلیمی معماری واستفاده از منابع تجدید پذیر در طراحی مرکز آموزش با داشتن داده های اقلیمی است.
واژه کلیدی: ایمنی، توسعه پایدار ، منابع تجدید ناپذیر وعناصر اقلیمی

مطالب مشابه:

دانلود رساله معماری طراحی مرکز مدیریت بحران با رویکرد معماری پایدار

این فایل به صورت word شامل ۱۷۲ اسلاید می باشد.

دانلود مستقیم از سایت معماری بنا:
17000 تومان – خرید


mohammadi morteza

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

پست بعدی

طراحی خانه ایی با سقف زاویه ایی جهت استفاده از نور خورشید در استرالیا

د مارس 5 , 2018
معماران بن کالیج با ساخت و ساز Truewood Construction برای طراحی و تکمیل این پیشرفت مدرن در یک خانه در ملبورن، استرالیا کار می کردند که صاحبان آن می خواستند تا سقف خانه را برای استفاده از خورشید استفاده شود.   سقف ساختمان نشسته روی فرمت و تقریبا در اطراف […]
طراحی خانه ایی با سقف زاویه ایی جهت استفاده از نور خورشید در استرالیاطراحی خانه ایی با سقف زاویه ایی جهت استفاده از نور خورشید در استرالیا

جدیدترین مطالب معماری بنا

سبد خرید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس