دانلود مقاله سيستم مقاوم در برابر زلزله سازه های فلزی

سيستم مقاوم در برابر زلزله :

سيستم مقاوم در برابر زلزله در اين نوع سازه‏ ها علاوه بر سيستم قاب خمشي، شامل اتصالات بادبندي مي‏باشد. در اين سازه‏ها برخلاف معمول سازه ‏هاي ديگر كه در هنگام استفاده از سيستم بادبندي قاب در اين قسمت قاب خمشي نيست و اتصال آن مفصلي است و گيردار نمي‏باشد ولي از اين سازه سيستم مختلط بادبندي و قاب خمشي همراه با اتصالات تير به ستون گيردار در دو جهت مورد استفاده قرار گرفته است.

نحوه ساخت تير ورق و ستون‏ ها از ورق :

براي ساخت يك تير ورق ابتدا بايد شاسي ساخت تير ورق را ساخت اين شاسي‏ها معمولاُ بر دو نوع هستند كه يك نوع آن را در عكس 8 ملاحظه مي‏كنيد . در عكس زير يك قسمت از شاسي كه شامل نبشي‏هايي است كه ارتفاع آنها برابر ارتفاع بال تير ورق است به علت اينكه در زير جان تيرورق قرار دارند قابل ملاحظه نيست. نحوة عمل بدين صورت است كه ابتدا جان تيرورق را بر روي نبشي‏هاي ياد شده قرار مي‏دهند و بال تير ورق را به طور عمودي در كنار آن قرار داده و پس از شاقولي شدن و تراز كردن بوسيلة گوه‏اي آن را ثابت كرده و سپس خالجوش مي‏زند و بال ديگر را هم به همين ترتيب سپس جوشكاري نهايي پس از تاييد تير ورق انجام مي‏گيرد.

نكاتي راجب اتصال تير به ستون :

نكته اينكه همانطور كه در عكس 4 مشاهده خواهيد كرد يك عدد ميلگرد به قسمت زيرسري و ستون جوش گرديده علت وجود اين ميلگرد شاقول نگه داشتن زيرسري مي‏باشد. همان طور كه مي‏دانيم به علت جوش شدن قسمت انتهاي زيرسري به ستون و به علت طولاني بودن طول اين جوش پس از سرد شدن جوش، صفحة زيرسري به سمت بالا و متمايل به بالا مي‏شود و صفحة زيرسري از حالت عمودي و شاقولي خارج شده و باعث اشكالاتي در هنگام نصب تير مي‏گردد.

نحوه تراز كردن ستون ‏ها :‌

با قرار دادن دوربين در نقاط Bench mord مقابل هر ستون و پيدا كردن نقطة آكس ستون كه قبلاً علامت‏گذاري شده است ( پايين‏ترين ستون) دوربين را به سمت بالا برده و به آكس بالاترين ستون نشانه مي‏رويم كه بايد اين دو در يك امتداد باشند ( ستون فوقاني را به آكس ستون پايين مي‏بنديم ) سپس ستون را بوسيلة جرثقيل بالا برده و بر روي ستون بالايي قرار مي‏دهيم نقشه بردار با دادن علامت دست به چپ و به راست ستون را تراز مي‏كند در اين كار مهارت نقشه‏بردار و تجربة آن همچنين مهارت جوشكار حائز اهميت است. وجود دو عدد Splace بر روي ستون در حال نصب و دو عدد Splace ديگر در جهت‏هاي مخالف بر روي ستون پاييني مي‏تواند در نصب آن و تراز كردن ستون‏ها كمك كند .

نحوة كنترل جوش و مسائلي در مورد با جوش:

در مورد كنترل الكترود و فساد آن بايد گفت كه اگر روپوش و روكش يك الكترود با دست بريزد آن الكترود فاسد شده است ضمنا اينكه اگر روپوش الكترود داراي شوره باشد و در صورت خم شدن آن از مقطع خم شده كه روپوش مي‏ريزد بتوان هنگام جوشكاري با آمپراژ مناسب هم زياد باشد آن الكترود مناسب نيست و نبايد در جوشكاري‏ها از آن استفاده نمود .

نحوه كنترل جوش:

بررسي سطح جوش از اين نظر انجام مي‏گيرد كه كيفيت جوش به صورت تقريبي مشخص شود. از جمله نكاتي كه بايد در كنترل جوش مورد توجه قرار گيرد يكي وجود ترك در جوش و يا وجود حرفه در جوش و يا زنجيرة جوش است در مورد ترك اينكه نبايد در طول و عرض جوش هيچ گونه تركي مشاهده شود و ضمنا هيچ گونه حفره و سوراخي در جوش نبايد وجود داشته باشد كه وجود حفره چند علت دارد يكي استفاده از آمپراژ بالا ديگر سرعت دست جوشكار زياد بوده و ديگر اينكه در جوش‏هايي كه در چند پاس صورت گرفته پاس‏هاي به جز پاس اوليه بررسي گل جوش پاس اول بوده و گل جوشي پاس اول برداشته نشده است .

ساخت راه‏ پله:

قبل از ساخت راه ‏پله ها ابتدا بايد شمشيري راه ‏پله‏ ها ساخته شده و تير ميان طبقة پاگرد نيز در جاي خود قرار گرفته و جوش شوند و سپس شمشيري راه ‏پله‏ ها نصب و جوش گردد. عكس زير نشانگر مطلب فوق است .

دپوي مصالح:

يكي از مصالح مهم در كارگاهها دپوي مصالح است با اين كار يعني دپوي صحيح مصالح سبب كاهش ضايعات مصالح اعم از ورق و فولاد و … مي‏شود و ضمناً جهت دستيابي به آنها نياز به صرف وقت و هزينة زياد نمي‏باشيم و ديگر اينكه امكان تخريب و از بين رفتن مصالح كاهش مي‏يابد .

نكاتي در مورد بتن ‏ريزي و استفاده از مخلوط‏ كن‏ ها:

1بهتر است كه تمام مصالح به طور همزمان ريخته شود.
2- عمل مخلوط كن بايد تا رسيدن به رنگ درواني مخلوط بتن ادامه پيدا كند .
نكته :‌ بتن به كار رونده در سقفها بايد اسلامپ بيشتري نسبت به بتن بكار رونده در ساير جاها را داشته باشد و موارد ريز دانة اين بتن نيز بيشتر است )‌
3-نبايد بيشتر از ظرفيت مخلوط كن استفاده گردد.
4- احتمال دارد كه سنگدانه‏هاي درشت به طور يكنواخت داخل مخروط پخش شده باشد .

ديوار حائل زيرزمين:

در قسمت زيرزمين به علت وجود ارتفاعي از خاك نياز به ساخت ديوار حائلي داريم كه اين كار انجام مي‏شود. ابتدا بايد آرماتورهاي ديوار برابر طراحي انجام شود و ساخته و نصب گردند . اين آرماتورها به صورتي هستند كه تعداد آنها در واحد سطح پايين ديوار زياد و به ترتيب همان طور كه بالا مي‏رويم از حجم آرماتورها كاسته مي‏شود. آرماتورهاي بر روي تيرهاي گذرنده خم شده و در جاهايي كه نياز به قطع آرماتور داريم طول قطع تئوريك رعايت شده و آرماتورها هم به صورت ْ90 درجه خم شده‏اند. چند نكته وجود دارد كه بايد رعايت شود اولا در صورت زنگ‏زدگي سطح آرماتورها قبل از بتن‏ريزي بايد اين زنگ زدگي برداشته شود. و بعد بتن‏ريزي انجام شود. ديگر اينكه قالب‏ها را نبايد به صورت يكجا بست چرا كه در اين حالت بتن به طور كامل جاگير نشده و در نقاطي امكان عدم ريختن بتن وجود دارد.

روش ساخت تيرچه بلوک:

براي ساخت تيرچه بلوك ابتدا بايد براي ساخت قسمت‏هاي فلزي آن شاسي براي سوار كردن آرماتورها تهيه كرد و آرماتورهاي فوقاني و تحتاني و آرماتورهاي مياني را با خالجوش‏هايي به هم متصل نمود . پس از ساخت قسمت فلزي نوبت به ساخت خود تيرچه مي‏رسد .

ژوئن وسط دهانه :

در وسط تيرچه بلوك‏ها يعني در جايي كه اولين شمع زده مي‏شود يك فضاي خالي به اندازة حدودا 10cm تا 15cm قرار مي‏گيرد و دو عدد آرماتور هم اندازة آرماتورهاي فوقاني تيرچه‏ها در بالا و پايين اين فضاي خالي قرار مي‏گيرد و در اين فضا فقط بتن ريخته مي‏شود و بلوك وجود ندارد اين فضا را ژوئن وسط دهانه گويند و اين ژوئن‏ها بايد در فاصله‏اي بين 2 تا 2.5 متر از هم قرار گيرند .

نكاتي راجع به جرثقيل‏ ها :

با توجه به نوع كاري كه از جرثقيل انتظار مي‏رود چند نوع جرثقيل وجود دارد كه در اين جا به دو نوع از آن مي‏پردازيم . صرف نظر از قدرت موتوري و تفاوت شكل ظاهر و ميزان وزنة تعادل و … جرثقيل‏ها از نظر نحوة نصب و ارتفاع‏گيري هم با هم فرق مي‏كنند. در عكس‏هاي 26 نمونه‏اي از اين تاورها كه در كارگاه مورد استفاده قرار مي‏گرفت نشان داده شده‏اند.

این فایل دارای 74 صفحه به صورت پاورپوینت میباشد.

دانلود ازسایت معماری بنا:

21100 تومان – خرید

mohammadi morteza

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

Next Post

دانلود پاورپوینت اقلیم سرد و کوهستانی

پ مه 6 , 2021
شرایط اقلیم سرد: 1-سرمای شدید در زمستان و معتدل در تابستان 2-بارش برف سنگین در مناطق شمال و شمال غرب 3-رطوبت کم 4-اختلاف زیاد حرارت بین شب و روز جهت گیری بناها در اقلیم سرد : روستاها و شهرها در این اقلیم عموما”  در کرانه جنوبی کوه پایه ها مستقر […]

جدیدترین مطالب معماری بنا

سبد خرید