دانلود فایل کامل کوشک فخرالدوله طرح مرمت و احیا عمارت فخرالدوله

دانلود فایل کامل کوشک فخرالدوله طرح مرمت و احیا عمارت فخرالدوله

دانلود فایل کامل کوشک فخرالدوله طرح مرمت و احیا عمارت فخرالدوله

فخرالدوله:

در تاريخ قاجار به سه نام فخرالدوله اشاره شده است . اولي فخرالدوله دختر ناصرالدين شاه و
ديگري فخرالدوله دختر فتح عليشاه . در كتاب شرح حال رجال ايران آمده است : دختران او
(ناصرالدين شاه) به استثناي فخرالملوك ، زن اعتضادالسلطنه,عصمت الدوله، زن معيرالممالك ،
فخرالدوله، زن مجدالدوله و افسرالدوله ، زن مؤيدالدوله، سايرين در حيات و ممات پدر بسيار بد عمل
بوده اند.
اين شاهزاده خانم سي وسه سال داشت و بهترين اولادشاه بود. صاحب جمال و كمال , خط و ربط ,
نقاشي و موسيقي , اما بمثل مشهور انگور خوبي بود نصيب شغال شده بود . عشقي به مهديقلي
خان مجدالدوله پيدا كرده بود و بخلاف ميل پدر هفت هشت سال بود كه زن او شده بود . از او اولادي
هم نمانده است .

دومي فخرالدوله دختر عباس ميرزا نائب السلطنه و مادر ابوالفتح خان ، عبدالحسينخان ، شمسالسلطنه و بهرام ميرزا معزالدوله سومين فخرالدوله كه مورد بحث ما مي باشد ، اشرف فخر جهان خانم
فخرالدوله ، دختر ششم فتحعلي شاه از زن چهلم اوست.
در كتاب رجال ايران آمده است : مظفرالدين شاه، امين الدوله را مجبور كرد كه دختر او را بزني پسرش بگيرد و امين الدوله براي استحكام موقعيت و ادامه صدارت خود اين كار را كرد و به پسر خود
محسن خان معين الكتاب دستور داد كه دختر مشيرالدوله را طلاق دهد و پس از طلاق دادن , دختر
مظفرالدين شاه (اشرف فخرالدوله) را براي پسر خود گرفت.

همچنين آمده است : فخرالدوله زني بود ، بلكه مي توان مردي بود بسيار فعال ، پشتكاردار ، مديره ،
مدبره خيلي مرتب و منظم ، اجتماعي ، عاقل و با اطلاع از اوضاع مملكتي و جريان روز . شوهر و
فرزندانش خيلي از او حساب مي بردند و احترام او را خيلي داشتند و بدون مشاوره او اقدام به كاري
نمي نمودند . در آموزش و پرورش فرزندان خود خيلي كوشش داشت . ثروتي كه از ميرزا علي خان
امين الدوله به محسن خان امين الدوله به ارث رسيد، اگر مديريت و فعاليت او در كار نبود ممكن
بود بكلي از بين برود . كوشش و زرنگي او بود كه آن تمول حفظ و نگهداري شد .

فخرالدوله در بين زنان ايران زن فوق العاده اي بود و نظيرش در ايران خيلي كم بود . از رضا شاه
پهلوي نقل شده است كه گفته بود (( قاجاريه يك مرد و نيم داشت . مردش فخرالدوله و نيم مزدش
آقا محمد خان بوده … )) يكي از روزها من (مهدي بامداد) از خانم فخرالدوله پرسيدم كه چنين چيزي
صحت دارد ؟ خانم فخرالدوله گفت من هم مثل شما چنين چيزي از قول رضا شاه شنيده ام … اشرف
1347 ، 1) – شرح حال رجال ايران ، مهدي بامداد ، انتشارات زوار ، ج 6 )
يا اشرف الملوك فخرالدوله در ديماه سال 1332 در سن 72 سالگي در گذشت و در ابن بابويه (شهر
( ري) در مقبرة اختصاصي خود مدفون گرديد…

کوشک فخرالدوله:

اين بنا به شكل كوشک ساخته شده و داراي دو طبقه و دو نيم طبقه ( كه نيم طبقة دوم به صورت يك تالار مي باشد) مي باشد.پلكان در قسمت شمالي بنا قرار دارد و فضاها در اطراف اين پلكان قرار گرفته اند.اسكلت بنا از آجر است و روكش نما از آجر هاي قالبي مي باشد، متأسفانه در مرمتهاي قبلي عمليات اشتباهي در نما انجام شده كه لطمات زيادي را به بنا وارد آورده است. در سالهاي جنگ تحميلي نيز به علّت برخورد موشك در كنار آن و موج انفجار، صدماتي به بنا وارد شده كه قابل مرمت مي باشد.
معماري بنا تحت تأثير معماري اواخر دورة قاجار است و بنا داراي تزئينات گچبري قابل اهميت، به خصوص در سرسرا و اتاق موجود در نيم طبقة دوم مي باشد. گفته اند اين فضا نمازخانه بوده است.همچنين معجرهاي چوبي و حفاظهاي فلزي در فضاي نمازخانه وجود دارد ( داشته!) كه از وجوه با ارزش
بناست.

دانلود فایل کامل کوشک فخرالدوله طرح مرمت و احیا عمارت فخرالدوله
دانلود فایل کامل کوشک فخرالدوله طرح مرمت و احیا عمارت فخرالدوله

این مجموعه یک فایل جامع و بی نظیر درباره کوشک فخرالدوله تهران (مدرسه روشنگر) و در 5 فصل شامل ویژگی های تاریخی و جغرافیایی تهران،شناخت بنا، آسیب شناسی، طرح مرمت، طرح احیاء می باشد و شامل موارد زیر می باشد:

فصل اول: ويژگيهاي تاريخي و جغرافيايي تهران

شناخت جغرافيايي تهران …………………………………………….. 1
موقعيت استقرار شهر تهران ………………………………………… 1
عوامل مهم جغرافيايي تهران ……………………………………… 9
اقليم تهران …………………………………………………….. 10
آب و هواي تهران ………………………………………………. 11
ميزان بارش ……………………………………………………… 13
شناخت تاريخي تهران ……………………………………………….. 14
تاريخچة تهران …………………………………………………….. 14
تهران قبل از تهران، ما قبل تاريخ ….………………………………. 15
ساكنان چشمه علي ………………………………………………. 17
قيطريه و دروس در عهد نخستين آرياييها ……………………………… 19
تهران شكل گيري يك هويت …………………………………….. 22
نخستين توصيفهاي مربوط به تهران ………………………..………. 24
تهران در عصر ايلخانان مغول و تيموريان ……………………………………… 26
تهران در عصر نخستين سلاطين صفوي ……………………………….. 28
كريم خان زند و آغا محمدخان و پايتخت شدن تهران …………………………….. 30
دورة اول فتحعلي شاه و محمد شاه …………………………….……. 31

دورة دوم سلطنت ناصرالدينشاه تا پايان دورة قاجاريه ………………………….. 33
معماري دورة قاجاريه ………………………………………………. 35
معماري در دارالخلافة ناصري ………………………………………. 35
معماري تلفيقي عصر قاجاريه ………………………………………. 36
ساختمانهاي شاخص ساخته شده در زمان سلطنت ناصرالدينشاه …………………… 39
باغها و پاركهاي قديمي تهران ………………………………………. 43
باغ شاه ……………………………………………………….. 43
باغ فردوس …………………………………………………… 43
پارك اتابك ……………………………………………………. 44
پارك امين الدوله …………………………………………….. 44
نمودار روند تأثير معماري اروپايي بر بخشهاي مختلف ساختمانهاي …………………. 63
شاخص عصر ناصري
نمودار سبكهاي رايج دورة قاجاريه ……………………………………. 65
تهران در دورة پهلوي …………………………………………….. 66

فصل دوم: شناخت بنا

موقعيت مكاني بنا ……………………………………………… 67
تاريخچة بنا ……………………………………………………… 68
امين الدوله ها ……………………………………………………. 72
فخرالدوله …………………………………………………………. 75
قنات بهارستان ……………………………………………………. 83

بناهاي تاريخي منطقه ……………………………………………… 85
توصيف معماري بنا ……………………………………………… 88
شكل كالبدي …………………………………………………. 88
سبك ساختمان …………………………………………………. 88
كوشك …………………………………………………………. 89
معرفي بنا ……………………………………………………… 91
مشخصات بنا ……………………………………………………. 92
معرفي فضاها ……………………………………………………. 108
ساختار بنا ……………………………………………………….. 165
تزئينات بنا ……………………………………………………. 165
تزئينات نماي بنا ……………………………………………. 165
ستونها و سر ستونها …………………………………………. 165
سگدستهاي طوماري …………………………………………. 168
پوشش نما ……………………………………………………… 172
حفاظهاي فلزي ….……………………………………………….. 173
تزئينات داخلي بنا ………………………………………………. 179
سازه و مصالح بنا …………………………………………………. 197
نوع سازه و مصالح ………………………………………………… 197
سازه ……………………………………………………………. 197
پي …………………………………………………………… 197
جرزها ………………………………………………………….. 202
ستونها …………………………………………………………. 214
مصالح به كار رفته در بنا …………………………………………. 218

نوع چيدمان مصالح …………………………………………… 219
نوع و كيفيت ملات …….……………………………………… 222
نوع قوسهاي به كاررفته در بنا …………………………………… 224
چفدهاي به كار رفته در آب انبار بنا …..…………………………… 224
چفد كفته ……………………………………………………. 225
چفدهاي به كاررفته در طبقات همكف و اول ……………….……… 226
چفدهاي به كار رفته در نيم طبقة دوم ………..…………………….. 229
پوششها ……………..………………………………………….. 230
اتصال شبكة تيرريزي خرپا با استخوان بندي بنا …….…………………… 234
جزئيات و عناصر تشكيل دهندة خرپا ……………………………………… 236
جزئيات مربوط به لب بند بام …………………………………. 239
جزئيات مربوط به اتصالات پوشش روي خرپاها …………………………….. 240
هواكش يا كفتر خوان …………………………………….. 242
مقايسة تطبيقي ….…………………………………………. 243
كوشك مظفري دارآباد ……………………………………… 244
كوشك احمد شاهي نياوران ………..………………………… 251
منابع ………………..…………………………………… 259

فصل سوم: آسيب شناسي

مقدمه ………………………..…………………………… 260
آسيب شناسي آفت موريانه ………………….………………… 262
اطلاعات عمومي در خصوص موريانه ها …………………………… 267
برآورد خسارت …………………………………………… 270
تركهاي موجود در بنا …………………………………………… 271
آسيب شناسي فضاها …………………………………………. 279
آسيب شناسي نماها ………………………………………… 348
آسيب شناسي نماي جنوبي …………………………………. 348
آسيب شناسي نماي غربي …………………………………. 352
آسيب شناسي نماي شمالي …………………………………. 356
آسيب شناسي نماي شرقي …………………………………. 367
علل آسيب ………………………………………………. 371
تورم آجرهاي نما …………………………………………… 371
جمع بندي ……………………………………………………. 372
منابع ……………………………………………………….. 373

فصل چهارم: طرح مرمت

مقدمه …………………………………………………………… 374
تركها و نشستها ………………………………………………. 382
درجه بندي ترك خوردگيها …………………………………… 382
ترك خوردگيهاي كهنه و تازه …………………………………. 383
درجه بندي نشستهاي شالوده …………………………………. 384
نشست بر اثر جابجايي قائم نسبي …..…….…………………… 385
نشست در سر ديوار …………………..….………………… 386
درجه بندي ترك خوردگيها …………….………………………… 390
نشستهاي متوسط و كوتاه و دراز در سر ديوار .………………………… 391
نشست در ديوارهاي بازشو دار .………………………………..… 395
استوار كردن شالوده ها ……………………………………..…… 401
گسترش شالوده با زير سازي آجري ..…………………………… 402
گسترش شالوده با بتن مسلح .……………………………..…… 407
زير سازي شالوده با دالهاي بتن مسلح ……………..……..……… 408
زير سازي شالوده باتيرهاي بتن مسلح چسبيده به ………………… 410
شالوده
شالوده هاي خطي سطحي و زيرسازي شالوده هاي ژرف با ..……………… 412
شمعهاي بتن مسلح
زير سازي شالوده ها با شمعهاي چسبيده در دو سوي شالوده ……………… 413
زير سازي شالوده ها با شمعهاي چسبيده تنها در يك سوي شالوده ………… 415
سنجه هاي ارزيابي ايستايي شالوده ها ..…………………………… 418
بررسي سازه اي ساختمانهاي آجري ……………………………… 427
ساختمانهاي بنايي غيرمسلح …………………………………… 427
ساختمانهاي بنايي كلاف بندي شده ..…………………………… 428
ساختمانهاي آجري مركب .…………………………………… 428

ساختمانهاي بنايي مركب .…………………………………… 429
ديوار آجري ……………………………………………… 430
ديوارهاي مثلثي در شيرواني ها ………………………………… 433
ديوارهاي آجري مسلح ……………………………………… 433
ديوارهاي آجري غيرمسلح …………………………………… 433
گسيختگي انواع ديوارهاي آجري ………………………………… 434
نتايج تحقيقات گذشته ……………..…………………………… 434
خواص مهندسي مصالح ………………..…………..…………… 435
ملات …………………………………………………… 436
آجر …………………………………………………… 437
مقاومت فشاري واحد آجركاري …….…………….…………… 438
مقاومت كششي واحد آجركاري ………..……………………… 439
مقاومت برشي واحد آجركاري ………………………………… 439
نتيجة آزمايش برروي سه ديوار ……………..………………… 441
رفع خطر از بنا …………………………….………………… 443
طرح مرمت آسيبهاي موريانه ..…………………………………… 445
مشخصات سموم مورد نياز ……………………………………… 446
ليست سموم مورد نياز ………………………………………… 447
پاكسازي ………….………………………………………… 451
تعويض آجرهاي شكسته و فرسوده ………………..……………… 451
مرمت استحفاظي ………..…………………………………… 453
مرمت تكميلي ……………………………………………… 453

تقويت شالوده با شناژهاي افقي بتني چسبيده به شالوده …..……………… 454
مرمت نشست و تورم خاك ……………………………………… 457
تقويت راه پلة ارتباطي طبقة اول .………………………………… 460
طرح مرمت پله ها …………………………………………… 461
طرح مرمت كف طبقة اول .……………………………………… 462
پايدار كردن مستقيم تيرهاي چوبي ………………………..……… 462
پايدارسازي تيرهاي فولادي پنهان ……..………………………… 463
كفسازي ………………..…………….……………………… 469
كفسازي با استفاده از سنگ .……………..………………….… 469
كفسازي با استفاده از آجر خشتي بدون لعاب ……………….……… 470
كفسازي با استفاده از پاركت ..………………………………… 475
تعويض نعل درگاهها …………………………………………… 477
سبك سازي سقف نيم طبقة اول …………………………………… 481
طرح مرمت شيرواني بنا و خرپاها .…………………………………… 482
ترميم عناصر تزئيني و تجديد اندود ديوارة داخلي ……………..…………… 486
طرح مرمت پوشش پلاستر ديوارها ..……………………………… 487
طرح مرمت گچبريهاي اتاق نيم طبقة دوم .………………………… 490
طرح مرمت دربها و پنجره هاي چوبي .……………………………… 491
طراحي سيستم اعلام و اطفاء حريق .………………………………… 493
اجراي محوطه دور بنا …………………………………………… 498
دفع رطوبت در بنا .…………………………………………… 500
مرمت ناودانها .……………………………………………… 505
طرح مرمت نماي بالكن طبقة اول ………………………………… 506
طرح مرمت نماي ستونهاي بالكن طبقة اول ..……………………… 509
مقاوم سازي ………………………………………………… 510
مقدمه ..………………………………………………… 511
بررسي زمين لرزه در ايران ..…………………………………… 511

مقاوم سازي و بهسازي تاريخي، قديمي و ميراث فرهنگي ……………… 514
روشهاي سنتي تقويت سازة نهايي ……………………………… 514
مواد مورد استفاده ……………….…………………..……… 520
ماتريس ……………………………..………………… 523
الياف ……………..…..…………………………… 524
در مقاوم سازي …..……………… 529 NSM استفاده از ميلگردهاي
530 ………………………………. FRP مشخصه هاي فني
طراحي جعبه فيوزها ……………..………..……………………… 537
طراحي سيستم روشنايي ………………………….………………… 538
نورپردازي غيرمستقيم با لامپهاي كم مصرف …………………………. 538
نورپردازي غيرمستقيم با لامپهاي مهتابي و هالوژن ……………………………. 539
كليد و پريزهاي پيشنهادي ………………………………….……… 540
تأسيسات بنا ………………………………………………… 541
نتيجة نهايي ………………………………………………….. 543
منابع ………………………………………………………. 547

فصل پنجم: طرح احياء

طرح احياء بنا ………………………………………………….. 548
ابنية قديمي سازگار با عملكرد روز ………………………………… 548
طرح احياء پيشنهادي ..………………………………………… 550
نمونة فضاهاي مورد نياز ………………………………………… 552
منابع ..…………………………………………………… 555
نقشه ها و ضمائم ……………………………………………… 556

براي ديدن کامل اين مطلب و همچنين دانلود آن در ادامه ميتوانيد آنرا با قيمت مناسب خريداري کنيد…

اگر به دنبال يک فایل مفيد کاربردي و کامل در رابطه با کوشک فخرالدوله هستيد دانلود اين فایل را از دست ندهيد اين فایل نيز مانند ساير محصولات معماري بنا کامل ميباشد و در آن همه ابعاد مورد بررسي قرار گرفته است پس با خيال راحت دانلود کنيد

این فایل شامل 573 صفحه میباشد…

دانلود مستقیم از سایت معماری بنا:

25000 تومان – خرید

همچنین ببینید:

دانلود فایل کامل کوشک فخرالدوله طرح مرمت و احیا عمارت فخرالدوله
دانلود فایل کامل کوشک فخرالدوله طرح مرمت و احیا عمارت فخرالدوله

mohammadi morteza

2 thoughts on “دانلود فایل کامل کوشک فخرالدوله طرح مرمت و احیا عمارت فخرالدوله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

Next Post

دانلود پاورپوینت معرفی معماری ژاپن

س مه 28 , 2019
معرفی معماری ژاپن معماری ژاپن معماری است همگون و تاثیر گرفته ازاقلیم و طبیعت اطراف خود. وجود طبیعت زیبا،دریاچه ها، رودخانه های فراوان، آبشارهای باوقار، آفتاب تابان،کوههای بلند همچون فوجی که مبدا بسیاری از الهام ها و دلپسندترین آسایشگاه ها در جوار چشمههای آب گرم معدنی برای مردم ژاپن بوده […]

جدیدترین مطالب معماری بنا

سبد خرید