امروز Tuesday 23 April 2019

دانلود پاورپوینت بررسی اصول ومبانی معماری پایدار

دانلود پاورپوینت بررسی اصول ومبانی معماری پایدار

۵.۰ rating based on ۱,۲۳۴ ratings
بررسی اصول ومبانی معماری پایدار

فهرست مطالب

مقدمه
– تاریخچه
– بررسی اصول ومبانی معماری پایدار
– فرهنگ سرای انسان وطبیعت
– جایگاه ویژه انسان درمعماری پایدار
– معماری پایداروجایگاه زمینه گرای
– معماری اکوتک وخلق الگوهای پایدار
– استفاده ازتکنولوژی سبزدرمعماری پایدار
– رویکرد جامع به معماری پایدار
– بررسی انواع کاربردمعماری پایدار
– نقش مصالح درنماهای معماری پایدار
– بررسی نمونه های موفق وپایدار

مقدمه:

سیمای شهرهای اقصی نقاط جهان که تا چندی پیش هرکدام درون خوددنیایی متفاوت داشت هرروزباسرعتی افزون تردرپی محوشدن آن چیزی است که به آن هویت مستقل می دادواین امرهمسانی ویکنواختی رابه بارآورده است.معماری قبل ازمدرن محصولی بودکه نتیجه محدودیتهای اقلیمی وسازه ای وازطرفی باورهای جمعی افرادبود.آنچه که این فضای مصنوع راتشکیل می داد،برخاسته ازبستروهمپاوهمراستاباویژگی های آن منطقه بودومحصول اندیشه معماردرحدودویژگی ها وبایدهایی که مصالح محلی وشرایط محیطی به اواجبارمی نمودشکل می گرفت.

بشربه مددبهره گیری ازتکنولوژی جهت جبران ضعف هایش وقراردادن آن به عنوان بهترین دستاویزبرای پاسخ به نیازهایش دست یازیدن افراطی به طبیعت را به عنوان منبع تامین نیازهامجاز دانست.این امر تاثیرپذیری معماری ازخصوصیات محیطی ومحلی را کاسته بود،به گونه ای که برخی باطرح معماری بین المللی ومنشورآتن ،ادعای حل همه ی مشکلات معماری وشهرراداشتنداماطبیعت وشهردرحال ازبین رفتن بوددرواقع آنچه که امروز به عنوان توسعه پایداریادمی شود بازنگریاصلاح طلبانه ای است به مدرنیسم وسنت وجهت یافتن راهی بینابینی.توسعه پایدار،توسعه ای است که نیاز های اکنون را به گونه ای برآورده نمایدکه توان نسلهای بعدی راجهت تامین نیاز،کاهش ندهد.با توجه به این نکات مطروحه سعی داریم به تببین مفهوم توسعه وطراحی پایداربپردازیم .

توسعه وطراحی پایدار:

توسعه پایدارنوعی توسعه است که درمقیاسی به نیازبشرکنونی پاسخ گویدکه امکاناتی راکه می تواندبه نیازآیندگان پاسخ گوید نابودنسازدوطراحی پایدارنیزنوعی دخل وتصرف در محیط است که تلاش می کندراه حل هایی هایی راابداع نمایدکه با اهداف محیطی اجتمایی واقتصادی در یک نگاه کل نگرودرهم آمیخته به تعادلی دست یابد که بتواند کیفیتی برتری را برای زندگی کنونی وآیندگان فراهم سازد.درمعماری معاصراین تغیرات که باتوجه به معیارهای زسیت اقلیمی وپایداری پدید می آیند هرروزاهمیت بیشتری پیدا کرده وسخن از پایداری درمعماری رانه تنها به پایداری فیزیکی ساختمان بلکه به پایداری حفظ یک کلیت به هم پیوسته یعنی سیاره زمین ومنابع انرژی آن نیزمی توان تعبیرکردکه درآن موادومنابع دردسترس بیش ازهدردادن ونادیده گرفتنشان می بایست با کارایی بیشتری درهمه جهات به کارگرفته شود.

معماری پایداروجایگاه زمینه گرایی:

رسیدن به معماری پایدارمیسر نمی گرددمگرباتاکیدبرزمینه گرایی معماری زمینه گرا برزمین مداری وپیوندمحیط بافضا تاکییدداردوبادرک پیام بسترخود شکل می گیردودرواقع پیامی راکه بسترمعماری به اوانتقال داده به عینیت رسانده وطراحی می کند.درنتیجه ساختمان جزیی کوچک از طبیعت پیرامونی خواهد بود.دراین نوع معماری هربنایی براساس زمینه های فرهنگی،اجتمایی،تاریخی وکالبدی،اقلیمی وشرایط خاص آن سایت وساختمان طراحی واجرا می گرددوساختمان عضو همخوان بااکولوژی وعنصری هماهنگ دربسترخودودرنهایت دربسترمحیط زیست خواهدبود.

این فایل در قالب پاورپوینت شامل 54 اسلاید می باشد.

دانلود مستقیم از سایت معماری بنا:
7000 تومان – خرید


مطالب مشابه :

دانلود فایل تاثیر معماری پایدار بر منطقه فعال شهری

معرفی کامل ارتباط طبیعت با طراحی معماری ارگانیک

mahsa sharafi وبسایت شخصی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code