دانلود پاورپوینت معرفی سقف تیرچه بلوک

دانلود پاورپوینت معرفی سقف تیرچه بلوک
دانلود پاورپوینت معرفی سقف تیرچه بلوک
دانلود پاورپوینت معرفی سقف تیرچه بلوک

تيرچه ها عضو اصلی باربر در سقف های مجوف هستند و به دو صورت تهيه می شوند :

  1. تيرچه پيش ساخته (تيرچه خرپايی)

  2. تيرچه پيش فشرده

تيرچه پيش ساخته (تيرچه خرپايی) :

از تعدادی ميلگرد تحتانی که در کنار يکديگر و در داخل يک پوشش بتنی نازک (در حدود 4 سانتيمتر) قرار گرفته اند تشکيل شده اند که توسط يک رشته ميلگرد مارپيچی که در جهت قائم قرار گرفته به يک رشته ميلگرد فوقانی (ميلگرد مونتاژ) جوش داده می شود.
قالب بتن کف تيرچه فلزی يا سفالی می باشد که اگر اين قالب از نوع سفالی باشد ،اين قالب در اتصال دائم با کف تيرچه بوده و بصورت جزئی از اجزاء آن در می آيد. برای قالب فلزی معمولاًَ از پروفيل های ناودانی استفاده می شود.

نمونه هايی از تيرچه های خرپايی با ميلگرد عرضی مضاعف

* ميلگرد های عرضی جهت مقاومت برشی مورد نياز تيرچه، تامين پيوستگی لازم بين تيرچه و بتن پوششی و . . . استفاده می شود.
* گاهی اوقات به جای ميلگرد از تسمه نيز استفاده می شود(جهت تقويت مقاومت برشی).
* قطز ميلگرد های عرضی از 5 تا 10 ميليمتر استفاده می شود معمولا برای ميلگرد های عرضی مضاعف 5 ميليمتر و برای ميلگرد های عرضی منفرد 6 ميليمتر استفاده می شود.
* حداقل زاويه ميلگرد عرضی نسبت به خط افق ، 30 درجه می باشد و معمولا از 45 درجه کمتر نيست. فاصله ميلگرد های عرضی متوالی در تيرچه ها، حداکثر 20 سانتيمتر است.

معرفی تيرچه پيش فشرده :

در اين تيرچه ها تمام ميلگرد ها در داخل پوشش بتنی قرار دارند و اتصال آنها به يکديگر توسط بتن تامين ميگردد. همانطور که از نام اين تيرچه ها مشخص هست، ميلگردها بهنگام ساخت تيرچه ها با نيروی معينی کشيده می شوند و لذا بتن تيرچه پس از ساخت تحت مقداری فشار قرار خواهد داشت.

مشخصات انواع تيرچه طبق آيين نامه:

1) عرض کف تيرچه ها نبايد از 10 سانتيمتر کمتر باشد و ارتفاع آن نبايد از 3.5 برابر عرض آن بيشتر باشد. در ايران معمولاً برای پيش فشرده 10 ساتيمتر (که گاهی اوقات تا 14 يا 15 سانتيمتر و يا اينکه دو تيرچه کنار يکديگر فرار می دهند) و برای پيش ساخته 11 سانتيمتر می باشد.
2) ارتفاع تيرچه ها 13 تا 15 سانتيمتر می باشد.
3) فاصله لب تا لب تيرچه ها نبايد از 75 سانتيمتر تجاوز کند. البته اين فاصله تابع طول بلوک های مورد استفاده می باشد. در ايران عموما فاصله محور تا محور تيرچه ها 50 سانتيمتر اختيار می گردد.
4) ميلگردهای پيش فشرده معمولاً به قطر 5 می باشند و ميلگرد تيرچه های ساده برحسب طول دهانه و مقدار بار انتخاب ميگردد.
5) حداقل تعداد ميلگرد کششی دو عدد می باشد. برای صرفه جويی در مصرف فولاد و پيوستگی بهتر آن با بتن ، معمولا از ميلگرد آجدار استفاده می شود.
6) در مورد تعداد ميلگرد کششی و نوع آن ، بايد محاسبه شوند و کنترل های موجود چک شوند در ضمن می توان از ( نشريه شماره 94 سازمان مديريت و برنامه ريزی، تيرچه ها) استفاده نمود.

معرفی نقش بلوک در سقف:

برای پرکردن فضای خالی بين تيرچه ها از بلوک استفاده می شود و فقط خاصيت پرکنندگی دارند. بلوک های مورد استفاده در ساخت سقف های تيرچه و بلوک، بصورت حجره حجره و از جنس سفال يا بتن يا يونوليت می باشند. بلوک ها در محاسبات مقاومت سقف وارد نمی شوند و اساساً به منزله ي قالب هايی هستند که بايد نيروی اجرايی قبل از بتن ريزی را تحمل نمايند.

  1. معرفی و مشخصات انواع بلوک ها

  2. معرفی دال بتنی فوقانی

  3. معرفی میلگردهای حرارتی

  4. معرفی تیرچه های مهاری عرضی

اجرای سقف های تيرچه بلوک:
تعيين مشخصات تيرچه :
با توجه به مقدار بار های وارده و طول دهانه موجود در طرح تيرچه ها، يا با محاسبات مستقيم و يا با استفاده از جداول و نمودار های مربوطه ( نشريه شماره 94 سازمان مديريت و برنامه ريزي، تيرچه ها) تعيين می شوند.

نصب تيرچه ها و بلوک ها:

تيرچه ها روی تيرهای حمال يا ديوارهای باربر قرار داده می شوند. تکيه گاه تيرچه ها می تواند قاب متشکل از تيرهای فولادی، ديوارهای داخلی و يا خارجی باربر باشند. پس از نصب تيرچه ها، بلوکها در فاصله مابين آنها قرار داده می شوند. برای تحمل وزن بار مرده سقف پيش از آنکه بتن خود را بگيرد، از تخته های زير سری و پايه های چوبی استفاده می شود. تخته ها بصورت افقی و بفاصله 1.8 متری در زير تيرچه ها و در جهت عمود برآنها قرار داده شده و در زير هر تخته بفواصل يک متر پايه های چوبی قرار داده می شود. (در منابع ديگر اعداد متفاوت است، اين فواصل به طور کلی به طول دهانه ها و وزن تيرچه ها بستگی دارند)

شمع بندی و قالب بندی ( تکيه گاه موقت ) :

در صورتی که شمع ها روی زمين تکيه داشته باشند، بايد مطمئن بود زمين زير شمع به علت دستی بودن خاک يا جذب رطوبت و . . . نشست نکند. در صورت سست بودن زمين، با افزايش سطح تکيه گاه روی زمين از نشست جلوگيری می کنيم.
چنانچه تکيه گاه شمع، سقف طبقه زيرين باشد بايد وزن شمع بندی و سقف مورد احداث به منزله سربار سقف زيرين در نظر گرفته شود و با توجه به عمر بتن سقف زيرين، تقويت لازم برای آن پيش بينی شود.

نصب ميلگرد های حرارتی و ميلگرد های اضافی مورد نياز:

ميلگرد های حرارتی (که معمولا 3 رشته در هر متر می باشد) در جهت عمود بر تيرچه ها قرار داده مي شوند. اين ميلگردها بايد بصورت سيم به ميلگرد فوقانی تيرچه هاي از پيش ساخته بسته شوند.
در صورت لزوم ميلگرد های اضافی مورد نياز برای حمل لنگرهای منفی، در محل های مربوطه نصب می گردد. برای جلوگيری از حرکت اين ميلگرد ها در هنگام بتن ريزی، بايد آنها را به ميلگرد های حرارتی بست.

بتن ريزی سقف:

قبل از بتن ريزی سقفي، بايد فضاهای بين بلوکها و تيرچه ها کاملا تميز گرديده و هر نخاله، خرده سفال و يا اجسام ديگر را برداشت.
سقف بايد بطور کامل مرطوب شود، بتن بايد بمدت 4 روز پس از ريخته شدن مرطوب گردد.
بتن معمولا توسط پمپ بتن ريخته می شود، در بعضی شرايط بتن مورد نياز مستقيماً در محل تهيه می شود و توسط فرغون ريخته می شود.

سقف های طره ای (کنسول ) :
به دو صورت اجرا می گردد :
حالت اول : تنها تیرهای اصلی (بتنی یا فلزی ) به صورت طره می باشند و دو انتهای تیرچه براین تیرهای طره ای قرار دارند .نحوه اجرا فرقی نمی کند .
حالت دوم : تیرچه ها معمولا به صورت یکسره است و از قسمت خارج تکیه گاه به شکل طره عمل می کند .

معرفی سقف های شیب دار با تیرچه و بلوک:

حالت اول : تیرچه ها در امتداد شیب قرار می گیرند و تحت اثر خمش ساده و نیروی محوری ساده قرار خواهند گرفت .

حالت دوم : عمود برا امتداد شیب باشد، خمش آن دو محوری می باشد.

مهمترين ويژگی های سقف تيرچه بلوک نسبت به ديگر سقف ها :

به علت مصرف بلوک و حذف بتن کششی در مصرف بتن ، صرفه جويی زيادی می شود.
به علت کم بودن فضای متوسط سقف، و زياد بودن ضخامت سقف در مقایسه با دال بتن مسلح، از مصرف بتن کاسته می شود.
به علت توليد تيرچه و بلوک در کارخانه، نيروی انسانی کمتری مورد نياز است. همچنين به کارگران خيلی ماهر که به طور معمول برای اجرای سقف های بتن آرمه جهت قالب بندی و آرماتور بندی استخدام می شوند نياز نيست .
وزن تيرچه ها کم است. به طوری که به وسيله کارگر قابل نصب می باشد و در ساختمان های با طبقات کم، نياز به چرثقيل نيست.
به علت خالی بودن بلوکها، سقف عايق حرارت می باشد.
از نظر اجرايی دارای سرعت عمل خوبی می باشد. و با توجه به مصرف کم فولاد، از نظر اقتصادی مناسب می باشد.
به علت مسطح بودن زير سقف (در مقایسه با طاق ضربی) ضخامت نازک کاری به حداقل می رسد و در نتیجه بار مرده سقف کاهش می يابد و در مصرف گچ صرفه جويی می شود.
به علت مسطح بودن بالای سقف، برای فرش موزاييک به ملات کمتری نياز دارد.

این فایل دارای 40 اسلاید به صورت پاورپوینت میباشد.

دانلود مستقیم از سایت معماری بنا:

13040 تومان – خرید


مطالب مشابه:

mohammadi morteza

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

پست بعدی

دانلود پاورپوینت آجر محصولی از معماری بنا

ج فوریه 22 , 2019
دانلود پاورپوینت آجر محصولی از معماری بنا دانلود پاورپوینت آجر محصولی از معماری بنا   ¨آجر-تاریخچه کوتاهی درباره پیدایش آجر در ایران ¨آثارآجری هزاره دوم قبل از میلاد ¨مصرف آجردر بناهای بعد ازاسلام ¨هنر آجرکاری دوره سلجوقی،ایلخانی ¨هنر آجر کاری دوره تیموری،صفوی ¨هنر آجرکاری دوره افشاریه، زندیه وقاجاریه ¨تعریف آجر،واکوب،تخته […]
دانلود پاورپوینت آجر محصولی از معماری بنادانلود پاورپوینت آجر محصولی از معماری بنا

جدیدترین مطالب معماری بنا

سبد خرید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس