امروز Thursday 22 August 2019

دانلود پروژه اتوکدی طراحی خانه موسیقی همراه با رندر تریدی مکس

دانلود پروژه اتوکدی طراحی خانه موسیقی همراه با رندر تریدی مکس

5٫0 rating based on 1,234 ratings
دانلود پروژه اتوکدی طراحی خانه موسیقی همراه با رندر تریدی مکس

این فایل شامل :

پلان اتوکدی مبلمان شده طبقات
2 عدد برش اتوکدی
11 عدد رندر تریدی مکس
فایل سه بعدی تریدی مکس قابل ویرایش

مقدمه

یز یهنرها با یندهینما احساسات و روحیات هر قوم است و چون ذوقیات ملل متفاوت
یاست هنرها مردم هم که تراوشها یروح ی آن یهاست از کدیگر یم زیمتما باشد. همانطور
که آداب و عادات دو قوم، مختلف است اگر موس یقی آن زیها ن با هم متفاوت باشد جا تعجب ی
ین ست تیفیو افکار و ک دیو طرز عقا یو معنو یو عوالم روح یعیو طب ییایجغراف. اوضاع
یرسوم مذهب و درجه تمدن و سوابق تار یماد یو حوائج زندگان یخی همه در اختالف موس یقی
دو قوم عوامل مؤثر چنان است. ی که روح و ذوق و احساسات و عواطف ملل مشرق و مغرب
زم یبا نی کدیگر جنبه ها ندار یکامالً مشترک ی ند یسبب هنرها نیو به هم آن روش زیها ن ها ی
مختلف دارد.
یخارج یقیهر چه با موس یرانیا آشنا باشد و به موس نگرد ب ییاعتنایخود به نظر ب یقی
شیبرا یاگر موقع فراغت در رسد و از تالش زندگ یحافظ و سعد وانیخسته شود، د یماد ی
یتیو چند ب دیجویرا م از آن را با آهنگ موس یقی مل ی خود که با آن پرورش اند خویم افتهی
و اگر کتاب شعر افتین ی و خود هم تصادفاً شعر ی از حفظ نداشت، باز با خود زمزمه یا
یکند بیم آنکه خود متوجه باشد آهنگ یم یقیاز نغمات موس یکی هن یاوست. ز را در یو
افتهیپرورش یدامن مادر که با آهنگ دشت یالالئ شیبرا ی خوانده، در کوچه و بازار از دهان
یو افشار عطاابو ینغمه یهر دوره گرد شنیده ی؛ مؤذن و قار قرآن با آهنگ حجاز گوش را
نوازش داده و قلبش را روشن یبخش ی ده دانستهیم یقیاگر موس انشیدوستان و آشنا ان ید نغمه
شور و شهناز را برا نواخته و خوانده شی یاند گدا رهگذر با آهنگ منصور ینغمه د ای ی گر از او
کمک خواسته، نوا یچوپان را شن ین ی ده یمثنو شیبرا یشیو درو خوانده و باالخره در
تیترب ینیسرزم شده که ناله جان سوز دشت سه گاه و نغمه زیغم انگ یو نوا ی وه باشک ی
یهما ون و آواز راحت بخش نوا و آهنگ نشاط آور ماهور در آن متداول و را خصوص هبوده و ب جی
نغمه نیا ریدر دوران اخ ها را مکرر از راد وی شنیده است، چگونه کس الحان و نیکه به ا ی
نغمات انس و الفت ید یتواند با نوایم افتهی گر ی که در دل او اثر نمیکند و با ذوق و روحیات
او توافق کامل ندارد خود را تسل تی دهد و از آن لذت برد! در موقع غم و ب انسان همه یچارگی
یرا فراموش م زیچ کند و از تظاهرات زندگ ی ما یاختیب ید ار یمنصرف م شود و اگر در حالت
دیبه تقل یعاد و تصنع خود را فر آهنگ یفتهی ها نیکند در ایتصور م گرانید یقیموس ی
هنگام باز دنبال نغمه و نوائ یم ی گردد که در خون اجداد او نفوذ افتهی و یاهگذشته ادبودی
و خاطره نیریش ها ی لذت بخش اوست. ا ا یقیهمان موس نی ست که اول دفعه پا گهواره از ی
یحنجره مادر در آمده و در گوش طفل اثر یبخش ی ده میکه اگر تصم و اراده هم از آن دست
بردارد باز در اعماق دل نفوذ و تأث ری دارد و هر وقت موقع فرا رسد نغمات آسمان آن در گوش ی
یهوش بانگ م دهد و کار را به جا یم یی رساند که اگر کس یدسترس یو آواز خوش زرا به سا ی
نباشد با آهنگ صدا ی خود که هر چه هم بد باشد برا او مطبوع و دل ی ان است نغمات زیگ
یقیموس مل خواند.یخود را م ی
پس دیاست با یذوق فطر یندهیکه نما یقیموس مطابق احساسات و مترجم خ االتی
بشر باشد و چون ذوق و قریحه یو احساس مع ار یم یمشترک ان مردم اقوام مختلف ندارد هر
یقیرا موس یکشور مخصوص است که خاطرات ایام گذشته و نمونه احساسات و عواطف
یمردم است که در آن کشور نشو و نما یاند و شک نافتهی ست که قدمت تمدن و ک تیفی
دوره یزندگ ها ی مختلف و انقالبات و اتفاقات و حوادث تار و خاطرات شاد یخی بخش و ی
دوران غمانگ زی گذشته همه دست به دست یکدیگر آورده دیامروز ما را پد یقیداده موس اند.
از یطرف د گر کیرا به هم نزد ایچون تمدن دن کرده و بشر را تحت تأث ، احساسات ری
مختلف گذارده صنا یدر نت زیهر ملت ن عی جه ی معاشرت با ملل دیگر تغیی زمان کند و هریم ر
رنگ یگیتازه به خود م ی رد یی. مثالً جا که زبان و خط ما که مهمتر ینشانه نی مل ماس تی ت
در اثر معاشرت با قوام دیگر تغیی ر کرده و صنعت نقاش هر زمان زیما ن یو معمار یو حجار ی
یاجلوه خاص به خود گرفته و رسوم و آداب و عادات و طرز زندگ ی ما مکرر عوض شده ای
ممکن است احساسات و عواطف و ذوقیات یما هم نت یقیما که موس جه ی آنهاست تا ابد بر
.بماند یسبک باق کینهج و به کی
طب یهنرها ریمانند سا زیما ن یقیاست که موس یعی ما تنها متعلق به ملت ما نبوده و
هر نغمه از گوشه یا پد دی آمده و با نغمات مل ی ما مخلوط شده و تحت تأث احساسات ما ری
مودهیرا پ یتحول طوالن یدوره کی تا به صورت الحان کنون درآمده و با آ ی ین که معلوم ن ست
یااصل هر نغمه از کجا بوده ما تمام آنها را اکنون موس یقی مل یز میدانیخود م ی را ذوق و
قریحه ما آن ها را پرورش داده و ا ینغمات نت نی جه ی حوادث گوناگون دورهها گذشته و ی
یو ش دیافکار و عقا یخالصه ره ی احساسات و عواطف ماست .
یز یاز هنرها یکیهم یقیموس با است. چنان که اشاره شد در هر کشور یخاص یجلوه ی
تیفیاز ک دیدارد و ما با تغیی آن در دوره لیو تبد ر ها . گرچه میکشور آگاه باش نیمختلف ا ی
شیب تر ینمانده ول یها باقاز آن یرفته و جز نام نیما از ب یقیموس مینغمات قد هم ییواهان نی
که امروز در باشد ویدست ما م ذوق ملت را با آن عالقه و رابطه از دیاست نبا یمخصوص ی
نیبرود بلکه به ا نیب هم اکتفا نکرده با اره شد و که اش مییفن برآ نیا لیدر صدد تکم دی
وظیفه ی ماست که آن را بر طبق احتیاج امروز پرورش ده می و تا ممکن است در ضبط و
یز میحفظ آن بکوش را از نشا یکی زین نیا نهها یندهیتمدن ما و نما ی ذوق هنرمندان کشور ی
شیاست که ب از دو هزار سال به ا یهنر دلبستگ نی داشته و تا هر جا که تار ده ما کشف ش خی
یجان و تسل یآرام دهنده زین یقیموس بخش روان ما بوده است.

 

 

دانلود مستقیم از سایت معماری بنا:
11000 تومان – خرید

 

 

 

sharafii mahsa26 وبسایت شخصی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code