رساله مجتمع رفاهی و گردشگری با رویکرد معماری پایدار

مقدمه:

همانطوركه روند تحولات گردشگري در مقياس ملي و بين المللي، در طول چند دهه اخير نشان مي دهد، گرايشي كلي به گردشگري و جهانگردي، روز به روز در حال افزايش است و با استناد به پيش بيني هاي سازمان جهانگردي تا پايان دهه آينده صنعت وگردشگري درصدر جدول صنايع پردرآمد جهان قرار مي¬گيرند. از نظر دارابودن منابع و جاذبه هاي گردشگري جزء 10 كشور اول جهان محسوب مي شود بنابراين باوجود ظرفيتها و جاذبه هاي فراوان تاريخي و فرهنگي و طبيعي و شرايط اقتصادي موجود در كشور، توسعه صنعت گردشگري راهكاري مناسب براي رسيدن به توسعه پايدار اقتصادي درمقابل نوسانات جديد قيمت نفت و بي ثباتي ساير محصولات صادراتي مي باشد.

تبيين طرح، بررسي مفاهيم و سير تحول گردشگری

سفر پديده ايست که از گذشته هاي دور مورد توجه جوامع انساني بوده و بر حسب نيازهاي متفاوت اجتماعي، اقتصادي و تاريخي به پويايي خود ادامه داده و با توجه به گسترش ارتباطات و افزايش چشمگير تعداد علاقه مندان، پيامدهاي بسياري همچون اشتغال و ارزآوري را به همراه داشته است و همچنين نياز انسانها به استراحت، تفريح و گذران صحيح اوقات فراغت که يک نياز همگاني در عصر حاضر مي باشد و جدايي از اوقات کار و رهايي از شلوغي باعث گشته تا هر خانواده در برنامه ريزي خود اين مهم [سفر] را نيز مورد توجه قرار داده و با بهره مندي از آن، روحيه خويش و همچنين حس کنجکاوي خود را تقويت نمايد.

فصل اول :کلیات تحقیق

1-.1 بیان مسئله:
طراحي يك مجموعه رفاهی گردشگری با توجه به اينكه اين مجموعه به منظور دعوت مردم به محيطي با نشاط و شاد ومفرح بنا مي شود لذا بايد عوامل مؤثر در اين امر را از محيط و معماري استخراج كرده و آنها را پرورش داده بصورت كاملاً پايدار و پخته درطرح گنجاند.
اولين عامل از اين عوامل خود شكل سايت و محيط طبيعي واحتمالاً توپوگرافيك آن است. بالطبع سايت طراحي محيط زيبا و بكر و طبيعي است بنابراين دخالت زياد در آن و از بين بردن شكل اصلي سايت جايي ندارد چون در سايت به قدركافي غنا وجود دارد بايستي به منظور حفظ آن غنا نهايت دقت را در تصميم گيري مد نظر داشته باشيم. بدين لحاظ بايستي طراحي به گونه اي پيش برود كه تفاوت مرز بين طبيعت و مصنوع دست بشر حداقل باشد.
دومين عامل مؤثر در طراحي چنين طرحي ديدهاي با ارزشي است كه از نقاط مختلف سايت به سمت آثار باستانی بیستون وجود دارد مجموعه رفاهی گردشگری همانطور كه از عنوانش پيداست گروهي از بناهايي را در بر مي گيرد كه كار كردشان بيشتر در زمينه اوقات فراغت ، تفريح و شادي است. و چنين مجموعه اي چون از قسمت هاي مختلف برخوردار است. لذا فضاي بزرگي را براي جانمايي طرح مي طلبد و با توجه به اينكه اين بناها حول يك مركز يا محور سازماندهي مي شوند لذا ممكن است در چنين سايت بكري باعث از بين رفتن ديد بسياري از نقاط و بناها نسبت به عناصر با ارزش سايت گردند. آنچه از اين بحث مطلوب است آن مي باشد كه طراحي بايد به گونه اي پيش برود كه هيچ يك از اجزاي طراحي در جهت از بين بردن ديد مناظر طراحي نشده باشد. و در عين حال خود اجزا نيز از بيشترين ميزان ديد نسبت به مناظر با ارزش برخوردار باشد.
سومين عامل در طراحي يك مجموعه رفاهی گردشگری بالاخص و ساير بناها عموماً ، عامل فرهنگي و تاريخي محيطي است كه طراحي در آن انجام مي شود.
خصوصيات عرفي واجتماعي افراد جامعه وسايل اعتقادي و معيشتي يك جامعه حتماً مي بايستي در طراحي يك مجموعه رفاهی وگردشگری مد نظر باشد. چون استفاده كنندگان ، افراد آن جامعه و محيط مي باشند.
بسيار مهم است كه هنرمند طراح به عنوان شخصيتي متفاوت كه مي تواند نابسامانيهاي شهري را از ديدگاه شهرسازي درك كند و نقش تكنولوژي را در ماشيني كردن زندگي آدميان و نقش پول را در ايجاد طبقات اجتماعي لمس كند، بتواند براي صيقل فكر و روح افراد جامعه خود تدبيري بيانديشد كه عموم افراد جامعه از فقير و غني از آن بهره مند باشند.

ايده طراحي :

حركت-تغيير-نوشدن-معرفت

آنچه ملاصدراي شيرازي در كتاب مشهور و معروف فلسفي خود « اسفاراربعه » نگاشته و آنرا به عنوان يكي از روشنترين مكتبهاي فلسفي براي آيندگان به ميراث نهاده حكايت از تغيير لحظه به لحظه روح انسان و سير او از يك مرحله به مرحله ديگر دارد. و نهاد و نفس انسان در حال با نهاد و نفس او در چند لحظه قبل و بعد تفاوت دارد و يكسان نيست. و آنكس در اين فلسفه سعادتمند و نيكبخت است كه هر لحظه اش بهتر از لحظه قبل باشد وحركت او به سمت متعالي گشتن باشد.
بهتر بودن لحظه به لحظه انسان نسبت به لحظات قبل تنها و تنها از طريق رياضت و مراقبت نفس ، كسب معرفت و عرفان بدست مي آيد. و كسب معرفت ، آگاهي و عرفان نياز به مكاشفه دارد ومكاشفه حركتي است از ناداني و جهل به دانايي و معرفت. پس از ملاصدرا نام اين فلسفه را حركت جوهري نهاد اين حركت فقط در يك بعد از نفس معنا ندارد. وانسان تمام ابعاد نفس را بايد به يك سمت كه آن رسيدن به حقيقت است حركت دهد. اين حركت هم مادي است و هم معنوي و همه اين حركتها و كسب علم چون معرفت را افزايش مي دهد در روح و روان آدمي در نيل او به مقصود و هدف و شناخت آن موثر است. حركتي كه ابتدا و انتها دارد و سمت و سوي آن مشخص و معلوم است.
كسي كه چنين بيانديشد و چنين رفتار كند در تمام امور مادي و معنوي كه در نيل او به مقصود تأثير دارد ، در هر حال و درهر كار در نفس و نيت خود دقت و كنكاش مي كند و در دل هر ذره اي آفتاب را مي بيند و بدين گونه به معرفت مي رسد.معرفتي كه مسلح بودن به آن ضامن سلامتي روح و جسم نوع بشر است و در هر طرحي نو چه نيت و ايده اي بهتر از اين.

1-3. تنديس گري با نور

از زماني كه كيفيت و خصوصيات فني شيشه بهبود يافت و شيشه در مقياس هاي بزرگ توليد شد تصور شفافيت ، نفوذ اغوا كننده هاي بر تصوير معماري اعمال كرد. اين نفوذ تا بدانجا پيش رفت كه باعث شد تا علم و هنر شفافيت در بيست سال اخير محدوديت وحد و حصرهاي علم جديد را تحت تأثير قرار دهد.
اين موضوع سير گشت تا معماران ، مهندسين و توليد كنندگان اخير از روش هايي كه شيشه و فلز را شكل مي دهد براي درآوردن اشكال خلاق در ديوارها و سقف ها استفاده كنند به ويژه از شيشه هاي منحني كه در چارچوب فولادي منحني شكل قرار گرفته است و تلفيقي از حركات مواج و منحني و اشكال طاق دار را به وجود آورده است . اين هماهنگي ساختار فولاد و شيشه مخصوصاً با ويژگي هاي متعدد و متنوع تلفيق شده و به وسيله شيشه ايده‌آل هاي جديدي از نور و شفافيت را در معماري به همراه در آورده است. و اين تصور را به وجود آورده است كه استفاده از شيشه و ساختار شيشه اي يك مرحله پيش رفته در ساختمان است و بسط دادن رديف هاي شيشه و فلز مي تواند هدف شفافيت را در معماري روز به روز بيشتر نمايد. اين شفافيت چون موانع ميان ساختمان و طبيعت را به حداقل مي رسد و صرفاً يك مانع در مقابل حركت هوا از درون به بيرون و بالعكس مي باشد لذا در چنين ساختماني كه شفافيت بالايي دارد حضور طبيعت در داخل ساختمان بسيار مشهود و زيباست و با اين روش ساختمان كمترين ميزان تظاهر را در طبيعت دارد و به ميزان بسيار بالايي جزيي از طبيعت مي باشد.

1-4. بيان طراحي

طراحي يكی یک مجموعه رفاهی و گردشگری از ايده هاي مختلفي مي تواند برخوردار باشد. بسته به مباني نظر طرح ، شكل سايت ، مناظر موجود در آن ، توپولوژي و مساحت مي تواند نحوه قرار گيري اجزاي سايت را در ايده ها و كانسپتهاي مختلف بررسي كرد كه هر يك از آنها تجربه اي متفاوت بدست مي دهد. نحوه قرار گيري سايت نسبت به آثار باستانی بیستون به گونه اي است كه از اكثريت نقاط آن بلكه از تمامي آن ديد هاي با ارزش به آثار باستانی و محيط اطراف كاملاً وجود دارد و حركت در جاي جاي اين سايت در هر لحظه منظر تازه اي از محيط ارايه مي كند. بنابراين مسلم است كه منظره اي كه از بالاي سايت جائي كه رستوران در آن واضح شده است. با منظره اي كه از بالاترين نقطه سايت وجود دارد بسيار متفاوت و زيباست. اين مناظر در هر نقطه از محيط طراحي با مقياس متفاوت طرح مي شوند. و در هر نقطه اي كشفي جديد از محيط بدست مي آيد و با حركتي در سايت و ايجاد جذبه هاي گوناگون مي شويم. و اين همان ايده طراحي است ايده اي كه در آن حركت مطرح است و در هر لحظه از حركت تغيير كردن مناظر اجزا بدون آنكه بين اين دگرگوني ها و تغييرها حد مرز مشخص بتوان قائل شد.
اوكوربوزيه مي گفت : « كه معماري را بايد از طريق قدم زدن و پياده رفتن حس كرد » در قسمت مباني نظري طرح درباره اهميت پياده روي سخن به ميان می آید در طراحي مجموعه نيز بدان پرداخته شده است فكر اصلي طرح عبارت از محور پياده بود.
اين شيوه طراحي كه همراه با چشم اندازي وسيع به سمت طبیعت انجام شد در چند لايه مختلف صورت گرفته است. كه از مقياس كوچك شروع به مقياس بزرگ و سپس دوباره به مقياس كوچك از حجم پياده منتهي مي شود و فضاي خلق شده كه نمادي از تفريح و شادي و فعاليت هاي اجتماعي است و باعث جذب مجموعه رفاهی گردشگری بلكه تركيبي از هر دواست و در بعضي از مكانهايش فضاهايي براي حركت سريع و در بقيه مكانهايش فضاهايي براي سكون يا حركت كند و در ضمن اين امكان خود را با برنامه هاي فضاهاي شهري و نيازهاي آن ارتباط مي دهد. اين طرح يك برنامه ريزي كلي ايجاد مجموعه رفاهی گردشگری با خلق حسن مكان و فرم هاي معنا دار به عنوان يك معماري انسان گرا به همراه خلق يك مجموعه در تلفيق با طبيعت مي باشد.

فهرست مطالب                         صفحه

مقدمه 23
تبيين طرح، بررسي مفاهيم و سير تحول گردشگری 23
فصل اول :کلیات تحقیق 24
1-.1 بیان مسئله: 24
1-2. ايده طراحي 25
1-3. تنديس گري با نور 25
1-4. بيان طراحي 26
1-5.دلایل انتخاب موضوع 26
1-5-1.امتیاز رتبه گردشگری استانی درمقایسه با استانهای هم جوار 26
1-5-2.جامع بودن موضوع بدلیل برگرفتن فضاهای رفاهی و گردشگری متنوع استان 26
1-6.دلایل انتخاب سایت 27
1-6-1.مسیر دسترسی مناسب به بخش های مختلف استان . 27
1-6-2.قرار گرفتن در مسیر اصلی بین راهی 27
1-6-3.دارا بودن دید و منظر مناسب به آثار باستانی بیستون 27
1-6-4.دارا بودن توپوگرافی مناسب و مسطح بودن سایت 27
1-7.بیان اهداف 28
1-7-1.هدف کلان 28
1-7-2.اهداف خرد 28

فصل دوم :مفاهیم مرتبط با موضوع و مبانی نظری معماری 29

2-1.تعاريف و اصطلاحات صنعت گردشگري 29
2-2.گردش 29
2-3 .واژگان 29
2-3-1. جهانگردي، گردشگري 29
2-3-2.جهانگرد 29
2-3-3. گردشگري يك روزه 29
2-3-4.تعريف مسافر 30
2-3-6. بازديدكنندگان بين المللي 30
2-3-7 . بازديدكنندگان محلي 30
2-3-8 .بازديدگنندگان آخر هفته 30
2-3-9.گردشگري 30
2-3-10 .تعريف گردشگر 30
2-3-11 . انواع گردشگر 30
2-4. انگيزههاي گردشگري 31
2-4-1.توسعه گردشگري 31
2-5.ايران و صنعت گردشگري وجهانگردي 31
2-5-1.گردشگري و جهاني شدن 31
2-5-2.ضرورت و اثرات توسعه گردشگري در ايران 32
2-6. طبقه بندي گردشگران در ايران 32
2-7.بررسي وضعيت گردشگري در ايران 33
2-8.تعريف توريست 33
2-8-1. توریست با توجه به اهداف مسافرت به انواع مختلف تقسیم می شود: 34
2-8-2.تاريخچه توريسم 34
2-8-3.طبقهبندي انواع توريسم 35
2-8-4. توريسم و توسعه پايدار 35
2-9.تعريف جهانگرد و جهانگردي 35
2-9-1.تاريخچة جهانگردي در جهان 36
2-9-2. تاريخچه جهانگردي 36
2-9-3. انواع جهانگردي 37
2-9-4. تاريخچه جهانگردي در ايران 37
2-9-5.تاريخچه مسافرت و جهانگردي: (از باستان تا …) 37
2-9-5-1. عهد باستان 38
2-9-5-2. قرون وسطي 38
2-9-5-3.رنسانس 38
2-9-5-4. جهانگردی نوین 39
2-9-6.اهمیت جهانگردی     39
2-9-7.صنعت جهانگردی      39
2-9-8.جهانگردي و تبادل فرهنگها      39
2-9-9. توریسم و جهانگردی 40
2-9-9-1.جهانگردی و جایگاه آن در ایران       40
2-9-10.مشکلات توریسم در ایران      40
2-9-11.انگيزه هاي جهانگردي و گردشگري 41
2-9-12.رابطه بين تكنولوژي و صنعت جهانگرد 41
2-9-13.شكلگيري سازمانهاي جهانگردي      42
2-10.سفر در گذشته و امروزه 42
2-11. ديدگاه اسلام در باره سير و سياحت 42
2-12.جاذبه هاي توريستي ايران 43
2-12-1. جاذبه هاي طبيعي 43
2-12-2. جاذبه هاي زيارتي 44
2-12-3. موزه 44
2-13.فراغت 44
2-13-1. کارکردهای فراغت 45
2-13-2.جایگاه و نقش فراغت در شهر نشینی معاصر 45
2-13-3.تحولات کمی و کیفی در گذران اوقات فراغت 45
2-13-4.صایص عمده فراغت در شهرنشینی 45
2-13-4. ضرورت برنامه ریزی برای اوقات فراغت 46
2-14. تعریف تفرج 47
2-14-1.تفریح 47
2-14-2. فعالیت های تفریحی 48
2-15. آشنايي با مفهوم متل (از گذشته تا كنون) 48
2-15-1. کاروانسرا 49

تعريف كاروانسرا 49

2-15-2.تاريخجه كاروانسرا 50
2-15-3. انواع كاروانسراها 51
2-15-4. معماری انواع کاروانسراها 52
2-15-5.کاروانسراهای کاملا پوشیده منطقه کوهستانی 52
2-15-6.کاروانسراهای کرانه پست خلیج فارس 52
2-15-7. کاروانسراهای حیاطدار مرکزی ایران (از دوره صفوی تا عصر حاضر) 52
1- کاروانسراهای مدور 52
2-کاروانسراهای چند ضلعی 53
3-کاروانسراهای دو ایوانی 54
4-کاروانسرا با تالار ستون دار 54
5-کاروانسرای چهار ایوانی 54
2-15-8. ويژيگي كاروانسراها 54
2-15-7.كارونسرا از ديرباز 55
2-16.مسافرخانه 55
2-16-1.تعريف مسافر خانه 56
2-17.متل 56
2-17-1. تعريف متل 56
2-17-2. متل 57
2-18.مباني نظري طرح معماري 57
2-19.عوامل موثر در طراحي 58
2-19-1 . ويژگي بومي و منطقه اي محيط 58
2-19-3. ويژگي اكولوژيكال يا طبيعي محيط 58
2-19-4. ويژگي بومي و منطقه اي محيط 58
2-20. ويژگي هاي طبيعي محيط 61
2-21.معماري و اكولوژي : 63
2-22. فرهنگ و اكولوژي : 64
2-23. معماري در محيط 65
2-24. محيط هاي شهري 66
2-24-1. محيطهاي عمومي واقع در محيط شهري 66
2-24-2.پياده روي يك عنصر انساني 67
2-25. معماري به عنوان بستر فرهنگ : 69
2-26.معماري يعني خلاقيت : 70
2-26-1. زمينه هاي خلاقيت : 70
2-26-2. تخيل : 70
2-26-3.نمايش ارزش – نظم و بي نظمي ( تضاد ) : 71
2-27.حركت از جزء به كل و كل به جزء 71
2-28.زمينه هاي معني بخش به يك فرم و خلق يك اثر معماري 72
2-29.معماري ارگانيك 72
2-30.اصول مبانی نظری 74
2-31.اصول مبانی طراحی 75

فصل سوم : بررسی بستر طرح 77

3-1.بستر فرهنگی و اجتماعی 77
3-1-1.گردشگري، فعاليتي فرهنگي 77
1- سياحت و فرهنگ 77
2- سياحت و جامعه شناسي 77
3- سياحت و اقتصاد 77
3-2.بستر اقتصادی 78
3-2-1.جهانگرد و اقتصاد 78
3-2-2. جهانگردي و ارزشهاي اقتصادي 78
3-2-3.تأثیرات صنعت جهانگردی بر بخشهای مختلف اقتصادی کشورها 78
3-2-4. جهانگرد و جهانگردی و تأثیرات آن بر اقتصاد جهان 79
3-3. بستر اقلیمی 79
3-3-1. تاريخچه هواشناسي 79
3-3-2. تقسيم بندي آب وهوايي استان كرمانشاه 80
3-3-3. توده هاي هواي فعال در استان 80
3-3-4.بادهاي محلي 81
3-3-5. بارش ودما 81
3-3-6.ارتفاعات : 84
3-3-7.کوهها: 84
3-3-8 . دشت هاو تپه ماهورها: 84
3-3-9. منابع آب استان : 86
3-3-9-1. توان آب استان : 86
3-3-10.وجه تسميه کرمانشاه 86
3-4. موقعيت جغرافيايي : 87
3-5. جعميت : 88
3-6. نژاد : 88
3-7.زبان وگويش : 89
3-8. مذهب 89
3-8-1. اماکن متبرکه و تاریخی : 89
3-9. بناهاي تاريخي : 91
3-9-1. طاق بستان 91
3-9-2. کتيبه بيستون «کتيبه داريوش » 91
3-9-3.پارک جنگلي طاق بستان : 92
3-9-4. آتشکده چهار قاپي 93
3-9-5.پل دختر 93
3-9-6. پل قوزيوند 94
3-9-7. پل ماهيدشت 95
3-9-8. پل ميان راهان 96
3-9-9. پل نوژي وران 96
3-9-10. تپه گودين (گودين تپه ) 97
3-9-11. چغا گاوانه 98
3-9-12.آتشکده ميل ميگه 99
3-9-13. خانه خديوي 99
3-9-14.خانه خواجه باروخ 99
3-9-15.خانه معين الکتاب 100
3-9-16. مقبره فاضل توني 100
3-9-17. معبد آناهيتا : 100
3-9-18. نقش برجسته آنوباني ني 101
13-9-19. کليساي پنتي کاستي 101
3-9-20. پناه گاه سنگي و رواسي 102
3-10. تحلیل سایت 106
3-10-1. معرفی محدوده و کاربری های پیرامون سایت 106
3-10-3جهت وزش باد 107
3-10-4.میزان آلودگی صوتی ایجاد شده توسط محیط 107

فصل چهارم : نمونه های موردی 109

4-1 .موقیت مکانی: 109
4-1-2.مجتمع بزرگ توریستی رفاهی کوهسنگی: 110
4-1-3واحدهای ویلایی 111
4-1-4ساختمان اداری 111
4-1-5واحدهای آپارتمانی 112
4-1-6کافی شاپ 112
4-1-7واحدهای ویلایی 113
4-1-8ساختمان اداری 114
4-2 تجزیه و تحلیل نمونه ها: نمونه هاي ايراني 114
4-2-1 معرفی هتل توچال 116
4-2-2امکانات ورزشی 116
4-2-3 باشگاه تیر و کمان 117
4-2-4تجهيزات ورزش و بازی پينت بال 118
4-2-5.آشنایی با قله توچال 122
4-3.مجموعه اقامتی تفریحی باری (ارومیه) 125
4-5.بررسی شهرک تفریحی و توریستی یاریان -ارومیه 127
4-6.بررسی شهرک تفریحی و توریستی ارومیه 130
4-7.هتل ماركز دريسكال – اسپانيا 132
4-8.هتل هسپريا تاور – اسپانيا 136

فصل پنجم :استانداردها و ضوابط طراحی 139

5-.1 طراحی واهداف در فضای پروژه 139
5-1-1.لابی 139
5-1-1-1. اهداف برنامهریزی 139
5-1-1-2اهداف طراحی پیشخوان لابی 139
5-1-1-3 .دفتر حسابداری 140
5-1-1-4. دفتر مدیر اجرایی 140
5-1-2اهداف طراحی 141
5-1-3 .اهداف در طراحی رستوران 141
5-1-3-1فضاهای نشیمین 141
5-1-4اهداف در طراحی سالن، پیشخوان عرضه نوشیدنی 142
5-1-5 .فضاهای برگزاری مراسم و فعالیت ها 142
5-1-5-1. اهداف در طرح ریزی 142
5-1-5-2 معیار طراحی 143
5-1-6فروشگاهها 143
5-1-7 فضاهای ورزشی 143
5-1-8 دفاتر اداری 144
5-1-9 دفاتر فروش و تدارکات 144
5-1-10 فضاهای خدماتی پشتیبانی (دور از دید) 145
5-1-11فضاهای آماده سازی غذا و انبار آذوقه 145
5-1-11-1 اهداف در طرح ریزی 145
5-1-12آشپزخانه اصلی 145
5-1-12-1اصول طراحی آشپزخانه 146
5-1-13 فضای بارانداز دریافت مواد اولیه زباله و انبار عمومی 146
5-1-14نواحی و فضاهای مربوط به کارکنان 146
5-1-15 رختشویخانه و خانه داری 147
5-1-16.طبقات اتاقهای خواب 147
5-1-17 .کارایی در طرح ریزی هتل 148
5-1-18پلان طبقات 148
5-1-18-1معیارهای طراحی اتاق های خواب 148
5-1-18-2.مبلمان اتاق های خواب 149
5-2 .معماري متل 150
5-2-1. تاسيسات و سازه در متل 150
5-2-2.اهمیت تاسیسات در ساختمان های بلند 150
5-2-3.مسائل تاسیساتی مورد توجه در ساختمانهای بلند 150
5-2-3-1سیستم آبرسانی 150
5-2-3-2. سیستم های برودتی و حرارتی 150
5-2-3-3.گرمایش متمرکز 151
5-2-3-4 .تاسیسات مکانهای ورزشی و تفریحی 151
5-2-3-5.تاسیسات آشپزخانه 151
5-2-3-6 .تاسیسات رختشویخانه 151
5-2-3-7. حفظ امنیت در مقابل حریق 151
5-2-3-8.تهویه موتورخانه 152
5-2-3-9. فضای موتورخانه 152
5-3ضوابط و استانداردهاي متل 152
5-3-1 خلاصه ی مقررات و ضوابط معماری، ساختمانی، درجه بندی مهمانخانه 152
5-3-2 ورودي 157
5-3-3 .امور اداري 157
5-3-4. سالن رستوران 157
5-3-5 .آشپزخانه 157
5-3-6 .آبدارخانه 157
5-3-7 .فضاي تجاري 158
5-3-8 .اتاقها: 158
5-4سالن هاي جشن و اجتماعات 159

فصل ششم:برنامه فیزیکی طرح 160

6-1.جدول برنامه فیزیکی طرح 160
جدول 4-3. جداول تقسیم بندی های فضاها. 160
جدول 5-1. جدول معیارهای طراحی اتاقهای خواب. 167
جدول 5-2. جدول ترکیب های مختلف و متداول اتاق های خواب. 168
6-2.دیاگرام روابط ودسترسی ها 169
6-2-1.دیاگرام فضای آمفی تئاتروفضای اداری 169
6-2-2.دیاگرام فضاهای خواب 169
6-2-3.دیاگرام فضای کتابخانه وفضای نمایشگاه 170
6-2-4.دیاگرام فضای ورزشی و فضای تاسیسات 170
6-2-5.دیاگرام فضای رستوران 171
6-2-3.دیاگرام فضای کتابخانه وفضای نمایشگاه 171
6-2-4.دیاگرام فضای ورزشی و فضای تاسیسات 171
6-2-5.دیاگرام فضای رستوران 171
6-3.دیاگرام روابط و دسترسی فضاها( 1=خیلی مهم -2=مهم-3=کم اهمیت ) 171
فصل هفتم:ساختار فنی واجرای 171
7-1-1.مزایای سازه های بتنی 171
6-3.دیاگرام روابط و دسترسی فضاها( 1=خیلی مهم -2=مهم-3=کم اهمیت ) 171

فصل هفتم:ساختار فنی و اجرای   172

7-1.سازه بتنی 172
7-1-1.مزایای سازه های بتنی 172
7-1-2.روش های طراحی سازه های بتن آرمه 172
7-1-2-1.روش تنش مجاز 173
7-1-1-2.روش مقاومت نهایی 174
7-1-2-3.روش طراحی بر مبنای حالات حدی 175
7-1-3پیش تنیدگی 175
7-1-3-1.مشخصات مصالح مصرفی در بتن پیش تنیده: 176
7-1-4.موارد کاربرد سیستم های بتنی پس‌كشيده: 176
7-1-5.مزايای معماری 176
7-1-6.مزايای سازه ای 177
7-1-7.مزايای اقتصادی 177
7-2-1.بارگذاری 179
7-2-2. محدودیت سختی و جابجایی 179
7-3.سازه های متداول برای ساختمانهای بلند 179
7-4.دیوارهای باربر موازی 180
7-5. هسته ها و دیوارهای باربر نمایی 180
7-6 .صندوقهای برخود متکی 180
7-7 .دال طره شده 180
7-8.دال مسطح 181
7-9.سیستم فاصله گذاری 181
7-10 .سیستم معلق 181
7-11.خرپای متناوب 181
7-12 .قابل صلب 181
7-13.قاب صلب و هسته مرکزی 182
7-14. قاب خرپایی 182
7-15. قاب با خرپاهای کمربندی و هسته مرکزی 182
7-16. لوله در لوله 182
7-17. لوله های دسته بندی شده 182
7-18-2.پیشینه کوبیاکس: 183
7-18-3.دلایل انتخاب و ورود تکنولوژی کوبیاکس به کشور: 183
7-18-4مفهوم کوبیاکس: 183
7-18-5.انواع کیج ماژول: 184
7-18-6.سیستم کوبیاکس در مقایسه با سایر سقف های رایج: 184
7-18-7.مزایای فنی: 185
7-18-8.مزایای معماری 185
7-18-9.مزایای اقتصادی: 185
7-18-10.قابلیت های دیگر سیستم کوبیاکس: 186
7-19.مصالح نما 186

فصل هشتم: روند طراحی ومستندات طرح 187

8-1-مراحل طراحی 187
8-1-1.حجم و کانسپت اولیه 187
8-1-2.پلان یک خطی کانسپت اولیه 187
8-1-3.معایب طرح شماره یک 188
8-1-4.ججم کانسپت دوم 188
8-1-5.معایب طرح شماره دوم : 188
8-1-6.حجم کانسپت سوم 189
8-1-7.حجم کانسپت فضای رستوران 189
8-1-9.معایب حجم اولیه کانسپت فضای رستوران 189
8-1-10.حجم کانسپت دوم 190
منابع و مآخذ 191
منابع اینترنتی 191
چکیده 192

این فایل دارای 197 صفحه به صورت word قابل دانلود میباشد.

دانلود مستقیم از سایت معماری بنا:

22000 تومان – خرید


مطالب مشابه:

دانلود رساله مجتمع تفریحی توریستی ساحلی

هنر نمایی جالب چینی‌ها در کپی کردن جاذبه های گردشگری ملل + عکس

دانلود رساله کامل مجتمع اقامتی تفریحی

دانلود رساله معماری طراحی مجموعه تفریحی اقامتی بین راهی دهکده بارویکرد معماری بومی

دانلود پاورپوینت معرفی توسعه پایدار در معماری

mohammadi morteza

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

Next Post

دانلود پروژه بیمارستان (اتوکد،رندر،فایل سه بعدی خام)

ی فوریه 9 , 2020
چکيده: طراحی بیمارستان با توجه به اوضاع اقلیمی و نیازهای بهداشتی منطقه ای تا حدودی متفاوت است ولی استاندارد های متفاوتی وجود دارد که منشا اقتصادی وعملکردی دارند وروابط فضا ها تحت یک نظام کلی در بیمارستان قرار میگیرد یک طرح خوب باید بهترین شکل تقسیم بندی و سازماندهی راداشته […]

جدیدترین مطالب معماری بنا

سبد خرید