کاربرد(BIM) در مدیریت تعمییر و نگهداری ساختمان های درمانی

1-1-مقدمه 2

پروژه هاي زيربنايي مي تواند به عنوان پروژه هاي بزرگ ساخت و ساز كه از منابع زيادي چون مالي ، مواد و مصالح ، نيروي انساني ، تجهيزات و زمان استفاده مي كند طبقه بندي شوند.[1] مخارج هنگفت در پروژه هاي زيربنايي بايد در برآوردن نتايج مورد انتظار از اين پروژه ها در اقتصاد ملي ارزيابي شوند ، به همين دليل مطالعات امکان سنجي و ساخت پذيري پروژه ها از اهميت بسزايي برخوردار است.[2] پروژه هاي زيربنايي كليدي براي حمايت از توسعه اجتماعي و اقتصادي هر ملتي است. دولت ها در سراسر جهان به طور مداوم براي توسعه كشور در پروژه هاي زيربنايي سرمايه گذاري مي كنند. ذينفعان بسياري در پروژه هاي زيربنايي حضور دارند كه هريک ويژگي، تقاضا و هدف خود را دارد.

1-2-پيشينه تحقيق 4

اين مطالعه از 2 هدف کلي مدلسازي اطلاعات ساختمان (BIM)  و تعمير و نگهداري ساختمان (FM)[1]  تشکيل شده است که در هر کدام تحقيقات و مقالات خوب و قابل استنادي وجود دارد و در چند سال  اخير بررسي و تحقيق هاي مشترکي بين اين دو مفهوم کلي انجام گرفته است .

در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ عوامل مختلف در تعمير و نگهداري ذکر اين نکته ضروريست که ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ساختمان ها ، هيچ گاه  نمي توان يک سري ﻋﻮاﻣﻞ مشخص را ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ؛ اﻣﺎ در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﺸﺨﺺ گردﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ذﯾﻞ در اﮐﺜﺮ ﻣﻮاﻗﻊ در تعمير ونگهداري مطرح ﻫﺴﺘﻨﺪ

1-3-سوالات تحقيق 6

  • چه عواملي در تعمير و نگهداري ساختمان هاي ييمارستاني نقش دارند ؟
  • چگونه مي توان با استفاده از مدلسازي اطلاعات ساختمان رفتار ساختمان در تعمير و نگهداري را تحليل کرد؟
  • چگونه مي توان با استفاده از مدلسازي اطلاعات ساختمان پايگاه داده جامع و استاندارد در تعمير و نگهداري ساختمان بينارستان ايجاد نمود ؟

1-4-فرضيات تحقيق

  • مولفه هاي تعمير و نگهداري ساختمان بيمارستان را مي توان به صورت توصيف پذير تبين کرد.
  • مدلسازي اطلاعات ساختمان مي تواند آيتم هاي تعمير و نگهداري ساختمان بيمارستان را به صورت چند بعدي تحليل کند.
  • مدلسازي اطلاعات ساختمان مي تواند جزئيات رفتارهاي ساختمان را پيش بيني کند.

1-5-جنبه نوآوري

باتوجه به دو مفهموم اصلي اين تحقيق (BIM،تعمير و نگهداري) تحقيقات در اين دو مفهموم به صورت مجزا به وفور يافت شده و انجام گرفته است. در مفهوم BIM اغلب در ساختمان هاي جديد الاحداث از فاز طراحي ، اجرا و بهره برداري تحقيقات وجود دارند و در مفهوم تعمير و نگهداري به صورت چک ليستي و يا موردي و به صورت دستي  مي باشد و کمتر با تکنولوژي همراه بوده است .[15]

چندين تحقيق به صورت ترکيب دو مفهوم فوق الذکر با يکديگر انجام گرفته است که در ساختمان هاي مسکوني بوده و بر صرفه جويي انژي تاکيد دارند در صورتي که در اين تحقيق هدف ايجاد يک پايگاه داده جامع و کامل و هوشمند مي باشد که با ايجاد شبيه سازي در محيط مجازي محيطي يکپارچه به وجود آورد. نتيجه اين يکپارچه سازي اطلاعات، افزايش هماهنگي، كاهش خطاها و ضايعات و نهايتا افزايش كيفيت كار مي باشد .[16]

1-6-روش کار 7

فصل دوم: پيشينه و مفاهيم نظري تحقيق 8

2-1- مقدمه 9

2-2- مدلسازي اطلاعات ساختمان 10

1-2-2-مفهوم مدلسازي اطلاعات ساختمان (BIM) چيست؟ 14

2-3-تاريخچه مدلسازي اطلاعات ساختمان 16

2-3-1-طراحي اصلي 17

2-3-2-روش دوبعدي CAD اوليه 17

2-3-3-روشهاي متداول طراحي 18

2-3-4-مدلسازي اطلاعات ساختمان (BIM) 18

2-3-5- دوره هاي آموزشي  BIMدر بخش مهندسي عمران و محيط زيست در WPI براي دانشجويان 22

2-3-6- دوره CE585 تکنولوژي اطلاعات ساختمان در ادغام با مهندسي عمران 22

2-3-7-الگوهاي اشياء و اجزاء در يک مدل BIM از چه طريق قابل دستيابي هستند؟ 24

2-4- بکارگيري سيستم مدلسازي اطلاعات ساختمان (BIM) در مديريت ساخت 25

2-4-1- روشهاي اصلي بکارگيري سيستم مدلسازي اطلاعات ساختمان (BIM) 28

2-4-2- تفاوتهاي اصلي مدلهاي دو بعدي با سيستم N بعدي BIM. 29

جدول 2-1 گزيدهاي از تفاوتهاي اصلي مدل دو بعدي با سيستم سه بعدي BIM  32

2-4-3- طراحي در سيستم مدلسازي اطلاعات ساختمان (BIM) 33

2-4-4- کاربردهاي سيستم مدلسازي اطلاعات ساختمان (BIM) 38

2-4-5- تجسم طرح 38

2-4-6- مرور مراحل ساخت و کمک به طراحي 39

2-4-7- برنامه ريزي تجهيز کارگاه 39

2-4-8- برنامه زمان بندي و توالي عمليات تعميير و نگهداري 39

2-4-9- تخمين هزينه تعميير و نگهداري 40

2-4-10- يکپارچه سازي اطلاعات پيمانکاران جزء و تامين کنندگان 41

2-4-11- هماهنگي بين سيستم ها 41

2-4-12پياده سازي طرح و عمليات کارگاهي 42

2-4-13-پيش ساختگي 42

2-4-14- بهره برداري و نگهداري 42

2-4-15- چالشهاي پيش روي سيستم BIM. 43

2-4-16- هزينه هاي بكارگيري تكنولوژي BIM. 43

2-4-17- نرم افزارهاي کاربردي براي بکارگيري سيستم BIM. 44

2-4-18- مديريت امکانات (بهره برداري و نگهداري): 47

2-4-18- کابرد سيستم BIM براي دانشجويان 47

2-5- آينده پيش روي سيستم BIM در صنعت ساختمان سازي 48

مرحله طراحي براي انسان (Human Design‎‎‏) 50

2-6- نقش سيستم BIM در ارتقاي کيفيت ترميم و بهسازي ساختمانها 51

2-7- مهمترين مزاياي بکارگيري سيستم مدلسازي اطلاعات ساختمان در مديريت پروژه و کنترل ساخت 55

2-8- خواص مدلسازي ساختمان با استفاده از سيستم BIM و ماهيت هاي آن 60

2-8-1-ماهيت هاي BIM  61

2- به کارگيري BIM براي مديريت ساخت: 62

2-1 – تجسم طرح: 64

2- ۲- مرور مراحل ساخت و کمک به طراحي: 64

2- ۳- برنامه ريزي تجهيز کارگاه: 65

2-4- برنامه زمان بندي و توالي عمليات ساخت: 65

2- ۵- تخمين هزينه ساخت: 66

2-6- يکپارچه سازي اطلاعات پيمانکاران جزء و تامين کنندگان: 66

2-7- هماهنگي بين سيستم ها: 66

2-8- پياده سازي طرح و عمليات کارگاهي: 67

2 – ۱۰- بهره برداري و نگهداري: 68

2-9-مسئوليت هاي مديريت بهره برداري و نگهداري 70

2-9-2-نگهداري 71

2-9-3-قراردادها 71

2-9-4-هزينه هاي بهره برداري 72

2-10- کاربرد مدلسازي اطلاعات ساخت در تعمير و نگهداري ساختمان هاي درماني بيمارستاني 72

  • مطالعه موردي 75

بيمارستان عمومي مريلند: 75

بيمارستان شهر بريسبانان: 77

2-10-بحث و نتيجه گيري 78

فصل سوم: روش پيشنهادي براي حل مساله 80

3-1- مقدمه 81

3-2- متدولوژي يا روش شناسي تحقيق 81

بخش اول: جمع آوري و پردازش داده ها 81

3-3- تعريف مفاهيم و متغيرها 81

3-3-1 – متغير کمي 82

3-3-2- متغير کيفي 82

3-3-3- جامعه و نمونه آماري 82

3-3-4- روشهاي برآورد حجم نمونه 83

3-4- جمع آوري داده ها 85

3-4- 1- استفاده از اطلاعات و مدارک موجود 85

3-4-2- مصاحبه 85

3-4-3- پرسشنامه 86

3-5- پردازش و تفسير داده ها 89

3-6- متدولوژي يا روش شناسي تحقيق 89

3-7- ابزار گردآوري داده ها 89

3-7-1- جامعه آماري 90

3-7-2- پرسشنامه 90

  1. فصل چهارم: ارزیابی کارکردهای خاص مدلسازی اطلاعات ساختمان، تجزیه و تحلیل پرسشنامه 93

3-1- مقدمه 94

3-2- کارکردهای سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) 94

8-2-1- بهینه سازی طراحی ساختمان با استفاده از BIM 95

p مطالعه موردی بهینه سازی طراحی ساختمان با استفاده از BIM    96

8-2-2- بصری سازی (Visualization) ساختمان با استفاده از BIM 97

8-2-3- بهره گیری از روشنایی روز (Daylighting) با استفاده از BIM 102

p مطالعه موردی بهره گیری از روشنایی روز در ساختمان با استفاده از BIM    103

8-2-4- آنالیز و تحلیل مصرف انرژی در ساختمان با استفاده از BIM 104

8-2-5- مدیریت مشخصات ساختمان با استفاده از BIM 107

8-2-6- کاهش اتلاف و هدرروی بهره وری در صنعت ساخت با استفاده از BIM 109

8-2-7- تحلیل مصرف انرژي با بهره گیري از مدلسازی اطلاعات ساختمان 110

3-3- بخش دوم: تجزیه و تحلیل پرسشنامه 113

3-4- یافته های توصیفی 114

8-4-1- روایی و پایایی ابزار 114

8-4-2- سوالات بخش اول: اطلاعات سازمانی 115

8-4-3- بررسی تغییرات در پروژه های عمرانی 118

8-4-4- مدیریت تعمیر و نگهداری ساختمان های درمانی استان کرمانشاه  با استفاده از BIM 124

8-4-5- بسترهای لازم برای بکارگیری BIM در شرکت های پیمانکاری ساختمان 130

8-4-6- آزمون فرضیات 133

  1. فصل پنجم: جمع‌بندي و پيشنهادها 142

3-1- مقدمه 143

3-2- جمع بندی 143

12-2-1- مزیتهای BIM 144

p فرآیندهای موثرتر و سریعتر  145

p طراحی بهتر و دقیقتر  145

p هزینه‌ها و داده‌های محیطی کنترل شده 145

p خدمت بهتر به مشتری   145

p داده‌های چرخه‌ی حیات    145

p کاهش هزینه‌های اجرا 145

12-2-2- فوايد استفاده از تكنولوژي 146

نتیجه گیری 147

3-3- سخن آخر 148

3-4- ارائه پیشنهادها 149

مراجع 150

این فایل دارای 154 صفحه به صورت فایل WORD میباشد

دانلود مستقیم از سایت معماری بنا:

158000 تومان – خرید

 

mohammadi morteza

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

Next Post

دانلود پاورپوینت سیر تحول فضای شهری در معماری غرب

س سپتامبر 29 , 2020
—1- معرفی موقعیت فضا در حوزه فرادست با نقشه —-تشریح دسترسی ها به فضا روی نقشه —2- معرفی کالبد فضا —- نقشه سه بعدی فضا برای معرفی موقعیت ارتفاعی (ایزومتریک کلی) —معرفی جداره ( کلیات جداره شامل خط آسمان، خط پایه، تناسبات ،مصالح، رنگ ،بازشوها، —معرفی کف فضا (نحوه تقسیم […]
دانلود پاورپوینت سیر تحول فضای شهری در معماری غربدانلود پاورپوینت سیر تحول فضای شهری در معماری غرب

جدیدترین مطالب معماری بنا

سبد خرید