امروز Tuesday 23 July 2019

دانلود رساله رایگان معماری

معماری اسلامی

دانلود معرفی مسجد جمعه اصفهان

تاریخچه مسجد جمعه اصفهان قدیم ترین تاریخی که تاکنون در یکی از بناهای تاریخی شهر اصفهان مشکوف گردیده است (۴۸۱ هجری ـ ۹ـ۱۰۸۸ میلادی) می باشد. تاریخ مزبور در انتهای…

معماری اسلامی

معرفی مسجد جامع اصفهان

مسجد جامع اصفهان مسجد جامع اصفهان خرقه‌ای است هزارگون به ارث رسیده از گذشتگان که در طول ۱۲ قرن هر وارثی نقشی بر اندام آن انداخته، از معماری ساده قرن…

رساله معماری

دانلود رساله کامل موزه فرهنگ

مراکز فرهنگی : تحولات اقتصادی اجتماعی همواره با دگرگونیهایی در طرز اندیشه و رفتار افراد یک جامعه همراه است نظام فرهنگی که بر اساس شکل خاصی از تولید و مجموعه…

دانلود رساله سینمارساله معماری

دانلود رساله سینما

مقدمه اگر فضیلت دانشمندان،کشف وتدوین قانون مندی های جهان محیط برانسان وجوامع انسانی است،منزلت ووظیفه مهندسان،به کارگرفتن این قانونمندی ها برای تغییر وبهبود شرایط زیست وکارانسان ها وتلاش مستمر برای…