تعریف نظم:  همکاری و هماهنگی میان اجزاء و عناصر و اندام ها که وحدتی در کل مجموعه و هدف آن ایجاد می کند. انواع نظم آرایش و انضباط شکلی عناصر و اجزاء Arrangement مرتب سازی و ساده سازی است که معمولاً بشر در ساخته های خود ایجاد می کند و […]

جدیدترین مطالب معماری بنا

سبد خرید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس