امروز Sunday 18 August 2019

پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته¬¬ی برنامه¬ریزی شهری

دانلود رساله بررسی تطبیقی سیاست توانمندسازی در ساماندهی بافت های شهریرساله معماری

دانلود رساله کارشناسی ارشد بررسی ارتباط اقتصاد شهری با ترکیب نظام درآمدی شهرداریها در شهرهای کوچک

چکیده بررسی ارتباط اقتصاد شهری با ترکیب نظام درآمدی شهرداری¬ها در شهرهای کوچک استان فارس(مطالعه موردی؛ شهرهای ارسنجان، صفاشهر و لامرد) شهرداری به عنوان نهاد اساسی تأثیرگذار در محقق ساختن…