امروز Tuesday 16 July 2019

پروژه احداث سد لاستیکی خواجه نفس

تنظیم شرایط محیطی

دانلود پاورپوینت پروژه احداث سد لاستیکی خواجه نفس(مدیریت تشکیلات کارگاهی)

مشخصات جغرافیایی استان گلستان استان گلستان در طول جغرافیایی ۵۴،۰۰ تا ۵۶،۳۰ شرقی و عرض جغرافیایی        ۴۵، ۳۶ تا ۳۸،۱۵ شمالی واقع است این استان از شمال به جمهوری ترکمنستان…