امروز Sunday 18 August 2019

پروژه تحلیل فضای شهری

نادیده گرفتن حقوق معلولین در طراحی و اجرای مبلمان شهریتحلیل فضای شهری

پاورپوینت نادیده گرفتن حقوق معلولین،ناتوانان و سالخوردگان در طراحی و اجرای مبلمان شهری

مبلمان شهری چیست؟ مجموعه وسیعی از وسایل،اشیا ،دستگاه ها،نمادها،خرد بناها،فضاها و عناصری که چون در خیابان و در کل در فضاهای باز شهری نصب شده اند و استفاده عمومی دارند…