امروز Sunday 17 February 2019

پروژه تحلیل و بررسی روستای ده ترکان شهرستان بروجرد

روستای ون ازتوابع اصفهانروستا

دانلود پروژه روستای ون ازتوابع استان اصفهان

فهرست 1-1 مشخصه عمومی روستا 1-1-1 تقسیمات کشوری………………………………………………………………………………………………………….5 2-1-1-1تقسیمات استان بر حسب شهرستان……………………………………………………………………………………6 3-1-1-1تقسیمات شهرستان بر حسب دهستان…………………………………………………………………………………7 2-1-1 سابقه تاریخی …………………………………………………………………………………………………………..9 3-1-1 علل پیدایش روستا……………………………………………………………………………………………………..11 4-1-1 وجه تسمیه…………………………………………………………………………………………………………….11 2-1…