امروز Thursday 22 August 2019

پروژه تحلیل و بررسی روستای ده ترکان شهرستان بروجرد

روستای ون ازتوابع اصفهانروستا

دانلود پروژه روستای ون ازتوابع استان اصفهان

فهرست 1-1 مشخصه عمومی روستا 1-1-1 تقسیمات کشوری………………………………………………………………………5 2-1-1-1تقسیمات استان بر حسب شهرستان…………………………..6 3-1-1-1تقسیمات شهرستان بر حسب دهستان……………………………..7 2-1-1 سابقه تاریخی ………………………..9 3-1-1 علل پیدایش روستا………………………….11 4-1-1 وجه تسمیه……………………………………11 2-1…