امروز Tuesday 23 July 2019

پروژه پل صدر

اخبار

پل صدر طرحی «کارشناسی‌نشده» است!

بنا به ضوابط هر طرح عمرانی بزرگی در تهران باید به تصویب مراجعی چون شورای ترافیک استان، شورای عالی ترافیک کشور، کمیسیون ماده ۵ و یا شورای‌ عالی شهرسازی و…