دانلود رساله فرهنگسرا

فرهنگسرا Cultural Center :

فرهنگ معماري مدرن به طور سيستماتيك، فضاهاي شهري سنتي مانند خيابان و ميدان را از شهرها حذف كرد و با تفكيك كار بريها بر اساس عملكرد آنها براي هر يك ، يك مجموعه يا ساختمانهاي اختصاصي در نظر گرفت. بدين ترتيب، فروشگاههاي كنار خيابانها به فروشگاههاي بزرگ و مراكز خريد، دفاتر قديمي به مجموعه هاي اداري، تماشاخانه ها و گالريها به مجموعه هاي عظيم فرهنگي نقل مكان كردند. اين نگرش يك بعدي به پاسخگويي به نيازها موجب شد ابنيه مدرن به محفظه هايي براي تعدادي كاربري مشخص از قبيل كتابخانه ، سينما، تئاتر، موزه، گالري و … تبديل شوند.
اما در سه دهه پاياني قرن بيستم توجه جهانيان به اين واقعيت معطوف شد كه ارتباطات اجتماعي پيچيده اي كه به طور ضمني در بهره وري از كاربريهاي شهري شكل مي گيرند و موجب جاري و تپيده شدن زندگي شهري مي شوند. به مراتب مهم تر از پاسخگويي صرف به نيازي مشخص به صورت مستقيم و صريح است. تحقيقات بسيار دهه هاي 70 و 80 نشان دادند كه كاربريهاي مهم فرهنگي اعم از سينما، تئاتر، موزه، اپرا و … همه درگير بحران اند و نمي توانند مخارج خود را تامين كنند. و علت اصلي اين بحران بي روح بودن و تخصصي بودن بيش از حد اين فضاهاست. اين تحقيقات نشان دادند كه ايجاد امكانات پيشرفته علمي و تكنولوژي براي پاسخگويي به نياز مردم كافي نيست.

پيشينه مراكز فرهنگي :

اگر بخواهيم به طور كل به موضوع فرهنگ نگرشي داشته باشيم، شايد بتوان نخستين مساجد، حسينيه ها و ميدان ها را به عنوان فرهنگسرا و فرهنگستان هاي اوليه ناميد. مراكز محله و فضاهاي مذهبي خود به عنوان مكاني در جهت رشد و توسعه ي مذهب و فرهنگ، نقش موثري داشته اند. در اين خصوص احداث ساختمان تكيه ي دولت كه به دستور ناصر الدين شاه در سمت جنوب تالار الماس در سال 1285 هـ.ق آغاز شد را مي توان اولين بناي مذهبي و به نوعي فرهنگي در ايران است كه تحت تاثير آمفي تئاتر فرهنگي بنيان نهاده شد. قرار داشتن غرفه هاي خواص جهت تماشاي مراسم در اطراف صحنه وشكل مدور گونه تكيه دولت، درمعماري سنتي ايران سابقه نداشته و اين نوع طراحي به سالن هاي اجراي نمايش و اپرا در فرانسه نظير سالن اپراي پليتر و سالن خانه ي اپراي پاريس شباهت زيادي دارد.

اهميت تاسيسات فرهنگي ـ اجتماعي :

رشد شهر نشيني و گذران اوقات فراغت در مناطق شهري امروزه يكي از مباحث پر اهميت در جامعه شناسي شهري و بطور كلي علم جامعه شناسي است. اثر پذيري روابط اجتماعي و بروز ناهنجاريها در محيط هاي پر جمعيت و به دور از نظارت هاي اجتماعي از ويژگي هاي نقاط شهري است. افزايش آسيب هاي اجتماعي و فرهنگي نظير جرم و جنايت، سرقت و خودكشي، طلاق، عقب ماندگي فرهنگي و امثال آن روابط مستقيمي با وضعيت هاي نهادي موجود هر جامعه دارد و محروميت از برخي تاسيسات اجتماعي ـ فرهنگي و يا كمبود هاي موجود در اين زمينه خود مهيا گر سوق طبقات سني، خاصه نوجوانان و جوانان به كج رويهاي اجتماعي در محيط هاي شهري است در اين خصوص تامين مراكز گذران اوقات فراغت جهت تمامي گروههاي سني و اقشار مختلف بصوري سازنده و مفرح، مانند توسعه مراكز تفريح كودكان و نوجوانان، احداث سالنهاي نمايش و سينماها، كتابخانه هاي عمومي در مراكز شهري و مراكز نواحي، كلوپ هاي تفريحات سالم، مراكز ورزشي و پاركها، شهر بازي و فرهنگ سراها جهت پر كردن اوقات فراغت و بيكاري جوانان و نوجوانان و افراد ميانسال خانوارهاي شهري از اهميت بسيار زيادي برخوردار ميباشد.

ضرورت مجموعه هاي فرهنگي :

افزايش جمعيت و رشد و توسعه شهر نشيني طي دهه آينده نيازهاي جديدي را جهت گذران اوقات فراغت و ارتقاء كيفي نيازمنديهاي اجتماعي ساكنان شهر ايجاب مي نمايد و از اينرو با توجه به :
1ـ رشد اجتماعي ـ اقتصادي شهر تحت تاثير برنامه هاي منطقه اي و ملي
2ـ رشد فرهنگي جامعه شهري تحت تاثير روز افزون فرهنگ و آموزش و آشنايي با شيوه زندگي جديد از طريق وسائل ارتباط جمعي
3ـ تاثير متقابل رفتار اجتماعي گروههاي تحصيل كرده در ساير گروههاي اجتماع شهر
4ـ ارتقاء سطح در آمد و سهولت برخورداري از اوقات فراغت جهت گروههاي مختلف اجتماعي
5ـ چاره جويي جامعه شهري جهت حل معضلات آسيب هاي اجتماعي خاصه در بين جوانان و نوجوانان
6ـ توسعه وسايل ارتباط جمعي در سطح ملي، افزايش ميزان چاپ نشريات و مجلات و كتب و فيلم و نوار لزوم بوجود آمدن مكاني جهت پاسخگويي موارد فوق مشهود مي باشد.

فهرست مطالب
مقدمه 8
اهميت موضوع : 8
فرهنگسرا Cultural Center : 9
پيشينه مراكز فرهنگي : 11
اهميت تاسيسات فرهنگي ـ اجتماعي : 12
ضرورت مجموعه هاي فرهنگي : 13
تقسيم بندي فضاهاي فرهنگي شهر : 13
الف ) فضاهاي فرهنگي محله اي : 13
ب ) فضاهاي فرهنگي منطقه اي : 13
ج ) فضاهاي فرهنگي شهري 14
د ) فضاهاي فرهنگي فرا شهري: 14
مجموعه فرهنگي حضرت معصومه (ع): 15
فاز يك : 15
فاز 2: 17
فرهنگسراي خاوران : 18
كتابخانه : 19
خانه كودك و نوجوان: 19
مشاوره: 19
نمايش: 20
انجمن هاي علمي فرهنگي جوانان: 20
انجمن بانوان : 20
ادبيات : 21
خدمات علمي فرهنگي : 21
موسيقي: 21
فيلم : 21
هنرهاي تجسمي : 21
خوشنويسي : 22
بازار فرهنگ و هنر: 22

تحليل فرهنگسراي خاوران توسط كامران افشار نادري: 22
اهداف كلي طرح: 25
اهميت انتخاب منطقه به عنوان بستر مطالعاتي و طرح: 25
فرهنگ : 26
تعريف فرهنگ : [در كتاب شكل گيري معماري در تجارب ايران و غرب «دكتر فلامكي»] 26
سياست فرهنگي سنتي : 27
لزوم ايجاد مراكز فرهنگي : 27
1ـ خودآگاهي فرهنگي : 27
2ـ زمينه هاي فرهنگي كه دخالت در آنها امكان دارد: 29
3ـ شركت در ايجاد محيط زيست فرهنگي : 29
4ـ شكلهاي جديد فرهنگي : 30
5ـ مفاهيم سياست فرهنگي در ايران : 30
6ـ گسترش فرهنگ در مورد گسترش فرهنگ بايد به دو نكته اساسي توجه نمود: 32
7ـ استفاده از اوقات فراغت در جهت كسب فرهنگ : 32
فراغت: 33
اوقات فراغت: 33
طبقه بندي اوقات فراغت: 34
كاركردهاي اوقات فراغت: 34
برخي آثار ونتايج اوقات فراغت: 35
برخي از آثار مثبت اوقات فراغت عبارتند از : 35
عوامل موثر در برنامه ريزي فراغت: 36
نكات مورد توجه در ايجاد فضاي فراغتي : 37
فراغت، گردشگري و فرهنگ : 37
نمونه هاي گوناگون وقت گذراني : 38
نظاره و تماشا : 38
فعاليتهاي صحنه اي : 39
نگارش : 40

ريشه واژه هنر : 41
معني هنر در لغتنامه دهخدا : 41
فلسفه هنر : 41
سير تكاملي هنرهاي اوليه : 42
در بررسي يك اثر هنري چهار عامل مورد توجه قرار مي گيرد: 43
آثار هنري دوره پيش از تاريخ مديون اين نظرات مستند است كه: 44
كليات هنر : 45
نتيجه : 47
تجزيه تحليل انواع هنرها و ارتباط با يكديگر: 47
1ـ شكل : 49
2ـ تكرار : 49
3ـ تعادل : 49
4ـ تعادل و وحدت: 49
5ـ تضاد: 50
6ـ فرم و طرح صفحه: 50
7ـ اصول طرح: 50
8ـ بافت: 50
9ـ حركت : 51
هنر، هنرمند، اجتماع: 51
هنرمند: 52
ارتباط هنر و زمان خلق اثر هنري : 53
رنگ نما : 111
تاثيرات بافت و تخلخل مصالح : 111
استفاده از عايق حرارتي : 111
جنس مصالح: 112
فضاهاي پر و خالي : 112
ارتفاع ساختمان : 112
ابعاد پنجره و سطح نورگير : 112

فضاها و زير فضاهاي مورد نياز : 113
حوزه هاي فعاليت مجموعه : 113
آموزش عملي حوزه هنرهاي تجسمي: 113
آموزش عملي در حوزه هنرهاي نمايشي: 114
آموزش عملي در حوزه موسيقي: 114
آموزشهاي جانبي : 114
طبقه بندي عام فضاهاي اصلي و فرعي : 114
فضاهاي آموزشي : 114
فضاهاي كمك آموزشي (وابسته آموزشي): 115
فضاهاي رفاهي و خدماتي : 115
ضوابط طراحي در گروه فضاهاي آموزشي (كلاسها ـ كارگاهها ـ استوديوهاي موسيقي): 115
مشخصات فضاهاي آموزشي : 115
كلاسهاي تئوري ، اتاقهاي آتليه وكارگاهها: 115
كارگاهها : 116
موسيقي: 116
كلاسهاي موسيقي: 117
اتاق اسباب و ادوات موسيقي: 117
فضاي تجهيزات موسيقي: 117
ضوابط طراحي در گروه فضاهاي كمك آموزشي: 118
كتابخانه: 118
تسهيلات مطالعه انفرادي: 119
مشخصات فضاهاي قرائت : 119
ساير ويژگيهاي كتابخانه: 119
مختصري درباره كتابخانه هاي مرجع : 120
فضاهاي عملكردي كتابخانه ها: 120
عناصر اصلي كتابخانه : 121
بخش كتب مرجع : 123

كليات : 123
طجدول قفسه ها وفاصله بين آنها 125
تجهيزات ارائه خدمات 126
ميزها 127
يادداشت برداشتن و نوشتن 127
استانداردهاي سرمايش ، گرمايش، … 127
سالنهاي اجتماعات : 128
راهروهاي سالن نمايش: 130
ورودي و خروجي ها : 130
پروژكسيون : 130
سرويس بهداشتي : 131
زواياي ديد و فواصل تماشاچيان: 131
زواياي تابش و فاصله پروژكتور: 131
صندلي و نحوه انتظام صندليها: 131
نحوه استقرار صندليها : 132
تعداد صندليها در يك رديف : 132
حداكثر تعداد رديفهاي بين دو راهرو عرضي : 132
قرارگيري صندليهاي نسبت پرده : 132
شيب كف سالن : 132
سالن تئاتر و اجتماعات: 132
فضاهاي مورد نياز : 133
انواع تئاتر بر حسب ظرفيت تماشاچي: 133
انواع تئاترها بر حسب نوع برنامه ها : 133
نمايش فيلم : 133
آكوستيك مناسب: 134
ايمني سالن : 134
راههاي فرار : 134
مشخصات كلي سالنهاي تئاتر: 137

انواع تئاترها بر حسب دامنه فعاليت شان : 137
مشخصات فضاهاي اداري : 139
آمفي تئاتر روباز : 140
مركز كامپيوتر: 140
نمازخانه : 140
تفكيك و توزيع فضاها در طبقات : 140
پاركينگ : 141
ضوابط فني و اجرايي : 141
سازه : 141
ويژگي سازه سالنهاي نمايش: 142
بررسي مصالح در ارتباط با سيستم هاي سازه سالن : 142
ايمني از حريق : 142
نكات ويژه ايمني از حريق : 142
ساير مقررات ايمني از حريق : 143
تاسيسات : 144
گرمايش و تهويه مطبوع: 144
روشنايي: 146
فاضلاب : 146
آكوستيك تالارها: 146
كاواك : (رزوناتر) 147
طراحي تالارها: 147
فرم : 147
آكوستيك در تالار كنفرانس : 148
آكوستيك در تالار كنسرت : 148
اصول طرح تالارها (كلاس درس): 148
تالار اجتماعات : 149
توضيح طرح : 149
ورودي : 149
حجم: 149
پلان : 150
عناصر تشكيل دهنده سايت : 151
فضاي سبز: 151
ديد و منظر: 152
نكات لحاظ شده در معماري فرهنگسرا: 152

این فایل دارای 179 صفحه به صورت فایل word و قابل ویرایش میباشد.

دانلود مستقیم از سایت معماری بنا:

23900 تومان – خرید


مطالب مشابه:

دانلود فایل ضوابط و استانداردهای طراحی،برنامه فیزیکی کتابخانه

دانلود نقشه کامل فرهنگسرای هنر و معماری

دانلود رساله معماری تئاتر و سینما

دانلود فایل برنامه فیزیکی طراحی مرکز کودکان بی سرپرست


mohammadi morteza

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

Next Post

شناختی در مورد شهر قم و مطالعات اقلیمی

د مه 10 , 2021
شناخت تاريخي شهر قم : شهر قم به علت موقعيت جغرافيايي خودازآغاز پيدايش در مکان نخستين خويش پابرجا مانده است و به همين واسطه وضعيت ممتازي در ميان شهرهاي ايران دارد و از اين لحاظ نمونه‌ي قابل مطالعه‌اي براي شناخت نحوه‌ي شکل‌گيري کالبدي شهرهاي ايران در دوره‌ي اسلامي و يافتن […]

جدیدترین مطالب معماری بنا

سبد خرید