دانلود رساله مجتمع تفریحی توریستی اقامتی

چکیده:

این مقاله یک طرح پژوهشی در مورد خدمات حمل و نقل و پذیرایی در راههای بین شهری و شهرهای توریست پذیر در ایران است و در آن جایگاه مجتمع های “توریستی اقامتی خدماتی بین راهی”)مجتمع های خدماتی رفاهی ومجتمع های تفریحی توریستی) مورد بررسی قرار گرفته است. تا کنون برنامه ریزی استقرار این مجتمع ها بیشتر بر عهده مهندسان حمل و نقل بوده است، لیکن با توجه به اینکه عملاً این مجتمع ها کارکردهایی فراتر از تامین خدمات رهگذران جاده ها بر عهده دارند، ضروری به نظر می رسد که ضمن توجه به اصول محتوایی، ابعاد منطقه ای و فرا منطقه ای این مجتمع ها نیز در برنامه ریزی ها مورد توجه قرار گیرد.
به منظور بررسی جایگاه مجتمع های “توریستی اقامتی خدماتی بین راهی”از دیدگاه برنامه ریزی شهری و منطقه ای، در این مقاله از شیوه توصیفی کاربردی استفاده شده است، لذا با توجه به آنکه دانش برنامه ریزی شهری و منطقه ای نسبت به پدیده های پیرامون نگاهی جامع نگر و نظام مند دارد، این مقاله ابعاد اقتصادی، بازرگانی؛اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، دفاعی، بصری و زیست محیطی موضوع وبه دلیل اینکه این مجتمع در کنار یک بنای تاریخی قرار می گیرد آشنایی با توریسم و جهانگردی را مورد بررسی قرار داده است.
در این بررسی، به این مجتمع های “توریستی اقامتی خدماتی بین راهی”به عنوان عضوی از یک نظام زیستی که با حوزه تحت استقرار خود دارای ارتباط متقابل، تأثیر گذاری و تأثیر پذیری اند، نگریسته شده است. بر این پایه اعتقاد برآن است که مجتمع های کارکرد منطقه ای و فراتر از تأمین خدمات مورد نیاز رهگذران جاده ها دارند. هدف از این بررسی دستیابی به نتایجی در جهت نیل به اهدافی همچون توسعه پایدار منطقه ای و رشد و توازن منطقه و توسعه صنعت گردشگری می باشد.
برای نیل به این هدف در دانش برنامه ریزی شهری و منطقه ای ابزارهایی مورد توجه قرار می گیرد که ضمن سامان بخشی به تأسیسات بین راهی و توریسم پذیری را به عنوان عامل مکملی در جهت رشد و توسعه منطقه ای مطرح سازد. بدین منظور با اتکا به روش شناسی برنامه ریزی شهری، ابتدا معیارهایی در جهت مکان یابی و طراحی مجتمع های”توریستی اقامتی خدماتی بین راهی” ارائه می گردد و سپس عناصر خدماتی مستقر در این مجتمع ها با تأکید بر نقش منطقه ای آنها بر شمرده می شود.

پیش گفتار:

چند سالی است که احداث مجتمع های “توریستی اقامتی خدماتی بین راهی”در جاده های کشور و در کنار آثار تاریخی به منظور رفاه حال مسافران و جذب هرچه بیشتر توریست داخلی و خارجی مورد توجه قرار گرفته است ولیکن قابلیت بلقوه بسیاری در این مجتمع ها نهفته است که میتوان از آنها در جهت نیل به اهداف بزرگتری همچون «توسعه منطقه ای» و «توازن منطقه ای » بهره برد. از سوی دیگر در نظر گرفتن نقش های جدید برای این مجتمع ها ضمن آنکه می تواند گام مهمی در جهت توسعه پایدار مناطق تلقی گردد باعث آن می شود که ادامه فعالیت این مجتمع ها و گسترش دامنه فعالیت آنها از نظر اقتصادی توجیه پذیر باشد. در این زمینه تبعات مثبت احداث این مجتمع ها به ویژه جنبه های گردشگری و نقش آنها در توسعه پایدار منطقه ای همراه با تأثیرات متقابل آنها بر مردم منطقه و جهانگردان تا به حدی است که بعضاً این الزام را ایجاب می کند که نهادهای اجرایی برای احداث این مجتمع ها و کمک به استقرار فعالیت آنها پیشقدم شوند.
استان آذرباییجان غربی وبه ویژه شهرستان تکاب به علت داشتن پتانسیل های مناسب جهت گردشگری وجذب توریست می تواند از قطب های توریستی کشور گردد. تکاب با داشتن آثار تاریخی از جمله “تخت سلیمان” که دارای قدمت دوهزار ساله و همچنین داشتن آب و هوای مناسب و دارای دید و منظرهای زیبا و طبیعت بکر و دست نخورده و زیبای منطقه پتانسیل لازم را برای جذب توریست داخلی و خارجی دارا می باشد. به همین دلیل ایجاد یک مجتمع “توریستی اقامتی خدماتی بین راهی” درکنار تخت سلیمان و در مسیر تکاب – دندی (یکی ازشهرهای استان زنجان) می تواند ضمن جلوگیری از هجوم کاربری های نامتجانس در منطقه امکانات لازم را در جهت رفع مشکلات کنونی و ایجاد یک فضای دلنشین برای بازدیدکنندگان ضمن معرفی بیشتر مردم منطقه را فراهم نمایید

فهرست و عناوین اصلی رساله پایان نامه مجتمع توریستی اقامتی خدماتی بین راهی

فصل اول: مطالعات پایه

۱-۱- تعاریف و واژه ها ۲
۱-۱-۱- آشنایی با توریسم و جهانگردی ۲
۱-۱-۲- تعریف جهانگردی ۲
۱-۱-۳- مفهوم مرکز توریستی ۲
۱-۲- تاریخچه جهانگردی در ایران ۳
۱-۲-۱- جایگاه ایران در صنعت توریسم ۵
۱-۳- توریسم و تاثیرات آن بر محیط ۶
۱-۳-۱- تاثیرات مثبت ۶
۱-۳-۲- تاثیرات منفی ۶
۱-۴- مفهوم مرکز خدماتی رفاهی ۷
۱- ۵- سوابق مجتمع های خدماتی – رفاهی ۷
۱-۵-۱- سوابق تاریخی ۷
۱-۷-۲- سوابق جهانی ۸

فصل دوم: مطالعات تکمیلی

۲-۱- بررسی نقش های مجتمع های خدماتی – رفاهی بین راهی ۱۱
۲-۲- در نظر گرفتن عناصر ویژه خدماتی در مجتمع ها ۱۳
۲-۲-۱- واحدهای خدماتی حافظ محیط زیست ۱۳
۲-۲-۲- واحدهای خدماتی اقتصادی ۱۴
۲-۲-۳- واحدهای خدماتی اجتماعی فرهنگی ۱۴
۲-۲-۴- واحدهای خدماتی رفاهی ۱۴
۲-۲-۴- واحدهای خدماتی رفاهی ۱۵
۲-۲-۶- واحدهای خدماتی تأمینی، انتظامی، نظارتی و امدادی ۱۵

فصل سوم: مطالعات تطبیقی نمونه موردی

۳-۱- بررسی نمونه های موردی ۲۱
۳-۱-۱- موزه آکروپلیس یونان ۲۱
۳-۱-۲- هرم لوور ۲۲
۳–۳-۱ مجتمع توریستی مهتاب ۲۳
۳-۱-۴- مجتمع خدماتی رفاهی مارال ستاره ۲۵

فصل چهارم: مطالعات بستر طرح

۴-۱- معرفی استان ۲۷
۴-۲- بررسی شاخص های جمعیتی استان ۲۸
۴-۲-۱ بررسی شهرنشینی و روستانشینی در استان ۲۹
۴-۳- شهرستان تکاب ۳۰
۴-۳-۱- تقسیمات کشوری ۳۱
۴-۳-۲- دین و زبان وفرهنگ ۳۲
۴-۳-۳- زبان و گویش ۳۲
۴-۳-۴ اقتصاد و صنایع ۳۲
۴-۴- مناطق گردشگری شهرستان تکاب ۳۳
۴-۴-۱- تخت سلیمان و آتشکده آذرگشسپ
۴-۴-۲- کوه زندان سلیمان ۳۷
۴-۴-۳- آبگرم تخت سلیمان ۳۷
۴-۴-۴- چمن متحرک چملی ۳۷
۴-۴-۵- قلعه بلقیس ۳۷
۴-۴-۶- مسجد جامع تکاب ۳۷
۴-۴-۷- بنای ساختمانی معروف به قلعه ۳۷
۴-۴-۸- بقعه ایوب انصاری ۳۷
۴-۴-۹- قلعه ساری قورخان ۳۷
۴-۴-۱۰- غار کرفتو ۳۷
۴-۴-۱۱- آبگرم و آبشار قینرجه ۳۷
۴-۴-۱۲- چهار ستون تاریخی معروف به چهار طاق ۳۷
بررسی ویژگیهای جمعیتی شهرستان تکاب ۳۸
۴-۵-۱- بررسی نرخ باسوادی و برخورداری از خدمات ۳۹
۴-۵-۲- اقتصاد ۳۹
۴-۶- وضعیت دسترسی های محلی و راه های روستایی شهرستان ۴۰
۴-۷- تحلیل و ارزیابی شاخص های زیست محیطی منطقه ۴۰
نقاط قوت و ضعف ،فرصت ها و تهدیدهای زیست محیطی منطقه تکاب ۴۰
۴-۸- وضعیت آب وهوا واقلیم استان آذربایجان غربی ۴۱
۴-۸-۱- بادها ۴۱
۴-۸-۲- درجه حرارات ۴۳
۴-۸-۳- وضعیت بارندگی در استان آذربایجان غربی ۴۴
۴-۹- ویژگیهای آب وهوای شهرستان تکاب ۴۶
۴-۱۰- نحوه استقرار بناها در مناطق کوهستانی ۴۹
۴-۱۰-۱- نظم وترتیب وجهت گیری بنا ۴۹
۴-۱۰-۲- ساخت ایوان وحیاط کوچک ۵۰
۴-۱۰-۳- استفاده ازدرختان خزان پذیر ۵۰
۴-۱۱- مصالح ۵۰
۴-۱۲- فرم کلی بنا ۵۰
۴-۱۲-۱- بام های مسطح ۵۱
۴-۱۲-۲- دیوارهای قطور ۵۱
۴-۱۲-۳- بازشوهایکوچک ۵۱
۴-۱۲-۴- اتاقهای کوچک باارتفاع کم ۵۱
۴-۱۲-۵- ارتفاع بنا حداکثر دو طبقه ۵۱
۴-۱۳- نتیجه گیری ۵۲
۴-۱۴- تحلیل سایت ۵۲
۴-۱۴-۱- کلیات سایت پروژه ۵۲
۴-۱۴-۲- دید و منظر سایت ۵۵
۴-۱۴-۳- دسترسی ها به سایت ۵۶

فصل پنجم: تحلیل مبانی نظری و معماری

۵-۱- نحوه برخورد معماران با میراث فرهنگی وسایت های تاریخی ۵۸
۵-۲- ساختار های جدید در محیط های تاریخی ( بنا های میان افزا ) ۵۹
۵-۳- پیشینه موضوع ۶۰
۵-۴- طرح بناهای میان افزا ۶۳
۵-۴-۱- سبکهای متضاد ۶۳
۵-۴-۲- دیدگاه تطبیقی ۶۳
۵-۵- انواع روشها در برخورد با بافت ها و محوطه تاریخی ۶۶
۵-۵-۱- مکتب حفظ نما ۶۶
۵-۵-۲- درجه صفر ۶۶
۵-۵-۳- تلفیق ۶۶
۵-۵-۴- تضاد وتبایین ۶۶
۵-۵-۵- تمسخرآمیز وناپایدار ۶۶
۵-۵-۶- قیاس یا تشابه ۶۶
۵-۵-۷- غیر قابل رویت ۶۷
۵-۶- معماری امروز با نگرش به آثار کذشتگان ۶۷
۵-۶-۱- ارزش های پایدار ۶۷
۵-۶-۱-۱- ضرورت توجه به ارزش های پایدار ۶۷
۵-۶-۲- از دیدگاه سنتی ۶۸
۵-۶-۳- لزوم جادویی اثر ۶۸
۵-۷- جنبش و تحرک در کنتراست ۶۹
۵-۸- کنتراست و هماهنگی ۶۹
۵-۹- مبانی نظری معماری پرو‍ژه ۷۰
۵-۹- -۱کاربرد الگوهای کهن ایرانی در طراحی مجموعه ۷۰
۵-۹-۲- کاربرد مفاهیم آب در مجموعه ۷۱
۵-۹-۳- کاربرد الگوهای هندسی در مجموعه ۷۱
۵-۹-۴- استفاده از عناصر طبیعی در مجموعه ۷۱
ضوابط بالادست و استانداردهای فضای معماری
۵-۱۰- تقاطع ها ۷۳
۵-۱۱- گذرگاهها و سنگ فرشها ۷۵
۵-۱۲- فروشگاهها ۷۷
۵-۱۳- محوطه فروش مواد غذایی و غذا خوری ۷۹
۵-۱۴- فروشگاههای زنجیره ای و سوپر مارکتها ۸۰
۵-۱۵- نمایشگاهها و تعمیر گاههای اتومبیل ۸۳
۵-۱۵-۱- نمایشگاه ۸۳
۵-۱۵-۲- تعمیر گاههای اتومبیل ۸۵
۵-۱۶- ابعاد وسایل نقلیه سبک ۸۸
۵-۱۷- ابعاد وسیله نقلیه سنگین و دایره گردش کامیونها و اتوبوسها ۹۰
۵-۱۷-۱- دور زدن و پارک کردن ۱ ۹۱
۵-۱۷-۲- دور زدن و پارک کردن۲ ۹۳
۵-۱۷-۳- دور زدن و پارک کردن۳ ۹۴
۵-۱۸- پمپ بنزین ها ۹۶
۵-۱۹- ایستگاههای آتش نشانی ۱۰۰
۵-۲۰- رستورانها ۱۰۳
۵-۲۰-۱- مقدار فضای مورد نیاز ۱۰۳
۵-۲۰-۲- نحوه چیدمان وسایل ۱۰۴
۵-۲۰-۳- آشپزخانه های رستورانی ۱۰۶
۵-۲۱- متلها ۱۰۸
۵-۲۲- دپارتمان بیماران سر پایی و A/E (تصادفی و اورژانسی) ۱۱۰
۵-۲۳- مساجد ۱۱۱
برنامه فیزیکی ۱۱۴

مفهوم مرکز توریستی:

بطور کلی اصولی را که در مورد یک قطب توریستی میتوان ارائه داد عبارت اند از :
الف) یک قطب توریستی بطوره بالقوه می بایست کشش و گیرایی لازم را برای جلب و جذب افراد داشته باشد. پیش از آنکه هیچ گونه اقدامی برای ایجاد تاسیسات و امکانات رفاهی پیرامون آن انجام دهند و نیز باید بصورت یک مجموعه، جمیع عوامل از قبیل (اماکن دیدنی، زیارتی، تفریحی، اقلیم، طبیعت، صنایع دستی، هنری) را که ناشی از سلیقه و حالات روحی و روانی متفاوت جهانگردان می باشد را دارا باشد .
ب) یک قطب توریستی، الزام ندارد که بصورت یک مجموعه، جمیع عوامل از قبیل: اماکن دیدنی، زیارتی، تفریحی، اقلیم، طبیعت، صنایع دستی، هنری را دارا باشد، بلکه اگر حتی دو یا سه مورد را نیز شامل شود، می تواند تعریف یک قطب توریستی دانسته شود.
در یک تقسیم بندی کلی قطبهای توریستی را اینگونه می توان برشمرد:
الف) فضاهای تاریخی و ملی
ب) فضاهای تفریحی
ج) فضاهای فرهنگی
د) فضاهای مذهبی
ه) فضاهای شکارگاهی
و) فضاهای طبیعی و جغرافیایی
ز) فضاهای آزاد تجاری
ح) فضاهای درمانی
ط ) فضاهای علمی

این فایل دارای 135 صفحه به صورت فایل word میباشد.

دانلود مستقیم از سایت معماری بنا:

19200 تومان – خرید


مطالب مشابه:

مطالعات شهر شیراز همراه با تحلیل سایت دانشکده

رساله مجتمع رفاهی و گردشگری بیستون با رویکرد معماری پایدار

انلود رساله معماری طراحی مجموعه تفریحی اقامتی بین راهی دهکده بارویکرد معماری بومی

دانلود پروژه معماری مجتمع مسکونی 37 واحدی


 

mohammadi morteza

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

Next Post

دانلود پروژه روستای اغوزبن از توابع شهرستان آمل

پ دسامبر 16 , 2021
موقعیت سیاسی شهرستان آمل در استان مازندران: محدوده سياسي اين شهرستان از شمال به شهرستان بابلسر و آمل، از جنوب به رشته كوه البرز و استان تهران، از شرق به شهرستان نور و از غرب به شهرستان بابل محدود مي گردد. شهرستان آمل براساس آخرين تقسيمات كشوري داراي سه بخش […]

جدیدترین مطالب معماری بنا

سبد خرید