دانلود رساله مجموعه فرهنگی و هنری

جنبه هاي نو آوري پروژه:

موضوع اين پايان نامه طراحي مجموعه فرهنگی هنری مي باشد.
در اين تحقيق سعي در معرفي مجموعه فرهنگی هنریي مینمايم که در آن جوان از يک سو به بيان و مطرح کردن خويش و احساسات و انديشه هايش مي پردازد و از سوي ديگر بر ذخيره فرهنگ ملّي و مذهبی خود مي افزايد.
بنابراين اين مرکز به گونه اي طراحي شده است که بطور همه جانبه در برانگيختن روحيه کشف و ابداع خلّاقّيت در جوانان موثّر بوده و نماد فرهنگ و حوزه نفوذ خود باشد.
با توجّه به اينکه پروژه يک مجموعه فرهنگی هنری است و بطور مستقيم با امور فرهنگي و اجتماعي سرو کار دارد و با توجّه به موقعّيت سايت که در بلوار کشاورز و نبش خيابان حجاب قرار دارد و از آنجائيکه تهران خود يکي از قطب هاي فرهنگي کشور است، از اين رو در اين پايان نامه سعي شده که که تهران ، فرهنگ حاکم بر آن و نيز مسائلي از اين دست مورد توجّه قرار گيرد، ز اين جهت بخشي از پايان نامه بر شناخت عناوین مورد اشاره اختصاص داده شده است.

مقدمه:

در جهت شناخت نظام موجود فرهنگي و اجتماعي ارائه تعريفي از فرهنگ ضروري است. فرهنگ به معناي کلّ آن، هر آنچه را که دست ساخت و يا تفکّر ساخت انسان است شامل مي شود؛ هر ملتي فرهنگ خاصّ خود را دارد که جوهره آن را تشکيل مي دهد. جوهره اي که در حدّي گسترده از طبقات اجتماعي و سطوح مختلف زندگي تبعّيت نمي کند که زمان طولاني از ريشه هاي خود جدا بماند. فرهنگ ,ميراثي در هم آميخته از زبان، مذهب، ادبيات، تاريخ ميراث معماري، شيوه تزئينات، سنّت ها و عادات است.
فرهنگ همچنين بصورت هاي مختلف در سيماي شهرها متجلّي مي شود:
با سبک هاي معماري، شيوه تزئينات، نوع مصالح ساختماني، شکل ها، پل ها، رنگ ها، بوها، چهره ها، صداها، نوشته ها، و خلاصه از طريق فضايي که شهرها را از يکديگر متفاوت مي سازد.

روند انجام پروژه طرح مساله:

با رشد روز افزون جمعّيت و به تبع آن رشد و توسعه سريع شهرنشيني شرايط جديدي در زندگي مردم ايجاد مي شود اين شرايط خود نيازهاي جديدي را نيزبه دنبال خواهد داشت. وضعيت ايجاد شده موجب بروز تغييرات نسبتاً زيادي در زندگي مردم و فعّاليتهاي آنان مي گردد. در روند اين تغيير و تحوّلات، رشد فرهنگ و در کنار آن رشد خلاقيت ها و نيز پر نمودن اوغات فراغت جوانان از جنبه هاي مهم زندگي محسوب مي گردد.
نقش اساسي فرهنگ و هنر در ساختار جوامع امروز بر کسي پوشيده نيست. انسان امروزي مي کوشد تا به هر وسيله سطح دانش و فرهنگ خود را ارتقا دهد. در عصر کنوني با وجود وسايل جمعي و اطلاع رساني سريع، تبادل فرهنگي به مراتب بيشتر از قبل صورت مي گيرد.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکيده ‌ق
مقدمه: 1
روند انجام پروژه 1
طرح مساله 1
روند تحقيق 2
پيش فرض پژوهش 3
روش پژوهش 4
مطالعات کتابخانه اي: 4
مطالعات آماري، نقشه ها و تصاوير: 5
مطالعات ميداني: 5
مصاحبه هاي تخصصي: 6
پيشينه پژوهش 6

فصل 1 – مطالعات پايه و شناخت موضوع 8

تعاريف و مفاهيم پايه 9
مقدمه 9
طرح مساله و اهميت موضوع پژوهش 12
تمدن و فرهنگ 13
معاني “فرهنگي “و “ دائره المعارفي “ فرهنگ 14
تعريف فرهنگ culture 16
تعريف واژه “ فرهنگ “ درفرهنگ هاي فارسي 17
تعريف فرهنگ نزدايرانيان 18
1- دكترعلي شريعتي 18
2. دكترمحمدعلي اسلامي ندوشن 19
3. دكترعبدالكريم سروش 19
4. استادمحمدتقي جعفري 19
تعريف مقوله هنر 20
تعريف هنر 20
عناصر موجود در يك اثر هنري 21
كليات هنر در مجموعه فرهنگی هنری 22
طبقه بندي هنرها در مجموعه فرهنگی هنری 25
پيوند هنرها در مجموعه فرهنگی هنری 26
رابطه هنرها در مجموعه فرهنگی هنری 27
تعريف مفهومي فرهنگ 29
تعريف لغوي فرهنگ 31
تقسيم‌بندي تعاريف فرهنگ: 32
ضرورت پرداختن به فرهنگ 34
ويژگيهاي فرهنگ : 35
پيشينه مراکز فرهنگي 37
لزوم ايجاد مراکز فرهنگي 40
خود آگاهي فرهنگي 40
زمينه هاي فرهنگي که دخالت در آنها امکان دارد 42
آگاهي يافتن به محيط زيست از راه آموزش زيبايي شناسي 42
شرکت در ايجاد محيط زيست فرهنگي 43
شکلهاي جديد فرهنگي 43
مفاهيم سياست فرهنگي در ايران 44
گسترش فرهنگ 47
استفاده از اوقات فراغت در جهت کسب فرهنگ 48
فراغت 50
اوقات فراغت 50
طبقه بندي اوقات فراغت 51
کار کردهاي اوقات فراغت 51
الف- تامين استراحت 52
برخي آثار و نتايج اوقات فراغت 52
عوامل موثر در برنامه ريزي فراغت 55
نکات مورد توجه در ايجاد فضاي فراغتي 56
فراغت، گردشگري و فرهنگ 57
نمونه هاي گوناگون وقت گذراني 58
نظاره و تماشا 59
فعاليت هاي صحنه اي 61
12- ضرورت مجموعه هاي فرهنگي 62
– تقسيم بندي فضاهاي فرهنگي شهر 63
تقسيم بندي خانه هاي فرهنگ و هنر 66

فصل 2 – بررسي مباني نظري ماهيت مجموعه فرهنگی هنری 68

حوزه هاي فعاليت مجموعه 69
الف- آموزشي ب- فرهنگي ج- اداري د- خدماتي 69
بخش آموزشي 69
کانون هنرهاي تجسمي 70
اهداف کانون هنرهاي تجسمي 70
کانون صنايع دستي در خانه فرهنگ 71
اهداف کانون صنايع دستي در خانه فرهنگ 72
کانون موسيقي در خانه فرهنگ 73
اهداف کانون موسيقي در خانه فرهنگ 73
کانون نمايش در خانه فرهنگ 74
بخش فرهنگي در خانه فرهنگ 78
بخش اداري در خانه فرهنگ 78
بخش خدماتي در خانه فرهنگ 78
طبقه بندي عام فضاهاي اصلي و فرعي در خانه فرهنگ 78
فضاهاي آموزشي 79
فضاهاي کمک آموزشي ( وابسته آموزشي) 79
فضاهاي اداري، رفاهي و خدماتي 79

فصل 3 – بررسي تطبیقی 80

نمونه هاي موردي 80
مجتمع فرهنگي فجر سنندج 81
مجتمع فرهنگي بوعلي سيناي همدان 85
فرهنگسراي خاوران 90
زير زمين 94
فرهنگسرا نگارستان (موزه قران) 95
مجموعه مجموعه فرهنگی هنری سرو 96
واحد آموزش 97
واحد عکاسي 98
واحد زبان 98
واحد کامپيوتر 99
کارگاه هنرهاي تجسمي 99
واحد نگارخانه 99
واحد کتابخانه: 99
خانه مشق فرهنگسرا ي سرو 100
نوار خانه موسيقي 100
کانون قرآن 100
کانون شعر و ادب فارسي 100
کانون فيلم 101
کانون شطرنج 101
کانون تئأتر 101
کانون موسيقي 101
سالن ورزشي 102
مهد کودک فرهنگسراي سرو 102
امکانات رفاهي 103
آمفي تئأتر شماره 1 (تراس تابستاني) 103
آمفي تئأتر شماره 2 ( سالن اجتماعات) 103
خانه فرهنگ مسجد جوادالائمه (ع) 103
خانه فرهنگ شمس المعالي و دره المعالي 104
خانه فرهنگ دردار 104
خانه فرهنگ سلمان فارسي 105
نگارخانه و خانه فرهنگ کوثر 105
مجتمع ورزشي رفسنجان اثر آقاي ميرميران 106
چايخانه سنتي (قهوه خانه ) – کانون هاي تحول آفرين 107
مجموعه فرهنگي فرشچيان اصفهان 109
پيش گفتار 110
پيوند معماري و دنياي عرفان 111
مجموعه‌ي فرهنگي رفسنجان 117
مشخصات فني عمومي پروژه 118
روابط و باورهاي اجتماعي 121
مجموعه فرهنگي پمپيدو (پاريس) 122
مرکز فرهنگي ژان ماري تجيبائو (نومهآ،کالدونياي جديد) 123
مركز فرهنگي جان مري جيبائو ،نومئا 125

فصل 4 – بررسي وضعيت كلي شهر تهران 129

جمع آوري اطلاعات و بررسي در مورد تهران قديم و تهران جديد 130
ويژگيهاي محيطي منطقه تهران 134
ويژگيهاي اقليمي و جوي 135
دما و تغييرات آن 135
بارش و ميزان بارندگي 137
رطوبت نسبي هوا 139
باد 140
تبخير 141
تعداد روزهاي يخبندان 141
تابش آفتاب 143
4-8- موقعيت تابش خورشيد 144
4-9- بادهاي غالب 144
4-10- سرعت و جهت باد 145
4-11- درجه حرارت ورطوبت نسبي 146
برنامه هاي فيزيکي و شرح کاربريهاي طرح 146
بخش فرهنگي 146
بخش آموزشي 147
بخش اداري 147
بخش خدماتي 147

فصل 5 – شناخت و بررسي عرصه طرح 148

سايت شناسي 148
شناخت و بررسي عرصه طرح 149
سايت شناسي 149
پلان محدوده سایت 150
تصاویر داخلی از سایت 153
جهت وزش باد مطلوب در سایت 155
پلان کاربریهای محدوده سایت 155

فصل 6 – بررسي استانداردهاي 156

محيطي و فضايي 156
ظرفيت راه خروج 157
الف- واحد تصرف در بناهاي مختلف 157
نيازها و استانداردهاي محيطي ساختمانهاي فرهنگي آموزشي 160
دماي فضاهاي داخلي ساختمان آموزشي وفرهنگي 161
موارد حائز اهميت درطراحي اقليمي ساختمانهاي فرهنگي آموزشي 161
جلوگيري از اتلاف حرارت 162
سايه بان 166
مصالح ساختماني 166
استانداردهاي فضايي سالن آمفي‌تئاتر 167
آکوستيک 167
بنابراين خواسته يک معمار در طراحي آکوستيک 169
روشنايي و نورپردازي 170
ضوابط ايمني و حفاظتي 171
ب) استانداردهاي فضايي قرائت‌خانه‌ آقايان و خانمها 172
انواع چيدمان مختلف ميز و صندلي 175
مطالعه و مبلمان كتابخانه با مدول و اشكال متفاوت همراه با فاصله استاندارد 175
موجود بين آنها 175
– انواع چيدمان مختلف ميز و صندلي مطالعه با مدول و اشكال متفاوت همراه با فاصله استاندارد موجود بين آنها 177
ج) پاركينگ: 178
آمفي تئاتر ( جزء فضاها) 179
جايگاه تماشاگران و تنظيم زواياي ديد 179
چگونگي تعيين شيب کف سالن‌هاي نمايش 181
جدول معرفي جزئيات طراحي رديف صندليها 181
پشت صحنه 182
جايگاه تماشاگران و تنظيم زواياي ديد 183
جدول معرفي جزئيات طراحي رديف صندليها 188
عرصه اداري ( استانداردها – جزء فضاها) 188
استانداردها 188
جزء فضاها 189
نيازهاي فضايي در انواع چيدمان اتاق جلسات غير رسمي و رسمي 191
عرصه خدماتي ( استانداردها – جزءفضاها) 191
هواساز 191
پارکينگ 191
برنامه فيزيكي وايده هاي طراحي 191
استانداردهاي فضايي پروژه 193
8-1-1- معرفي حوزه هاي عملکردي پروژه 193
حوزه مديريت و بخش هاي اداري مجموعه 194
2) حوزه فعاليت هاي نمايشي و نمايشگاهي 194
الف- فضاهاي نمايشگاهي 195
ب- فضاهاي نمايشي 195
3)حوزه فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي 195
حوزه فعاليت هاي عمومي و خدماتي 196
آشنايي با استانداردهاي فضايي پروژه 197
بخش اداري 203
فضاهاي آموزش نظري 203
سالن اجتماعات 204
محل تماشاچيان 204
محل نشستن 205
راهروها 207
نمايان کردن 207
دکوراتيو 207
سرسرا يا لابي 208
اتاق رختكن (تنفس بازيگران) 208
اتاق سخنراني 209
ايمني از حريق 209
اتاق پروژكتور و ملحقات آن 209
كتابخانه 210
گالري‌ها 212
نورپردازي گالري‌ها 212
رستوران 216

فصل 7 – برنامه فيزيكي و ايده هاي طراحي 217

بررسي سرانه ها، متراژفضاهاو برنامه فيزيکي 218
برنامه فيزيکي طرح: (مشخص کردن فضاهاي اصلي و ريز فضاها به همراه سرانه و مساحت) 227
2- شناخت معيارهاي موردنظر براساس مباني نظري طراحي 237
8-3- ايده هاي اوليه و خطوط اصلي طرح 237
گام چهارم) 237
گام پنجم ) 237
گام ششم ) 238
گام هفتم ) 238
گام هشتم ) 239
شناخت و بررسي مصالح طرح 239
شناخت سازه و تاسيسات طرح 240
سالن اجتماعات 241
کتابخانه 241
رستوران 242
اداري، آموزشي 242
موتورخانه‌ 242
تأسيسات برقي 243
تأسيسات اطفاء حريق 243
منابع و مأخذ 245
فهرست منابع فارسي 245
منابع اينترنتي : 248

این فایل دارای 308 صفحه دارای فرمت word میباشد.

دانلود مستقیم از سایت معماری بنا:

25800 تومان – خرید


مطالب مشابه:

دانلود رساله فرهنگسر

دانلود پاورپوینت هنرهای نقاشی ، مجسمه سازی و معماری در قرون معاصر

دانلود نقشه کامل فرهنگسرای هنر و معماری

دانلود رساله مجموعه فرهنگی


mohammadi morteza

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

Next Post

دانلود پاورپوینت معرفی کیشو کوروکاوا و کوپ هیمل بلا و فرشید موسوی

ج ژوئن 25 , 2021
کیشو کوروکاوا (به ژاپنی: 黒川紀章) متولد ۱۹۳۴ و متوفی ۲۰۰۷، معمار مشهور ژاپنی بود. از مهمترین نوشته‌های او می‌توان به متابولیسم در معماری اشاره کرد که به بیانیه ای برای سبک معماری متابولیسم تبدیل شد. او در معماری خود مفهوم هم‌زیستی[ در معماری را نخستین بار مطرح کرد. نمونه پروژه […]