پروژه های درسیرساله معماری

دانلود رساله مجموعه فرهنگی و هنری

جنبه های نو آوری پروژه:

موضوع این پایان نامه طراحی مجموعه فرهنگی هنری می باشد.
در این تحقیق سعی در معرفی مجموعه فرهنگی هنریی مینمایم که در آن جوان از یک سو به بیان و مطرح کردن خویش و احساسات و اندیشه هایش می پردازد و از سوی دیگر بر ذخیره فرهنگ ملّی و مذهبی خود می افزاید.
بنابراین این مرکز به گونه ای طراحی شده است که بطور همه جانبه در برانگیختن روحیه کشف و ابداع خلّاقّیت در جوانان موثّر بوده و نماد فرهنگ و حوزه نفوذ خود باشد.
با توجّه به اینکه پروژه یک مجموعه فرهنگی هنری است و بطور مستقیم با امور فرهنگی و اجتماعی سرو کار دارد و با توجّه به موقعّیت سایت که در بلوار کشاورز و نبش خیابان حجاب قرار دارد و از آنجائیکه تهران خود یکی از قطب های فرهنگی کشور است، از این رو در این پایان نامه سعی شده که که تهران ، فرهنگ حاکم بر آن و نیز مسائلی از این دست مورد توجّه قرار گیرد، ز این جهت بخشی از پایان نامه بر شناخت عناوین مورد اشاره اختصاص داده شده است.

مقدمه:

در جهت شناخت نظام موجود فرهنگی و اجتماعی ارائه تعریفی از فرهنگ ضروری است. فرهنگ به معنای کلّ آن، هر آنچه را که دست ساخت و یا تفکّر ساخت انسان است شامل می شود؛ هر ملتی فرهنگ خاصّ خود را دارد که جوهره آن را تشکیل می دهد. جوهره ای که در حدّی گسترده از طبقات اجتماعی و سطوح مختلف زندگی تبعّیت نمی کند که زمان طولانی از ریشه های خود جدا بماند. فرهنگ ,میراثی در هم آمیخته از زبان، مذهب، ادبیات، تاریخ میراث معماری، شیوه تزئینات، سنّت ها و عادات است.
فرهنگ همچنین بصورت های مختلف در سیمای شهرها متجلّی می شود:
با سبک های معماری، شیوه تزئینات، نوع مصالح ساختمانی، شکل ها، پل ها، رنگ ها، بوها، چهره ها، صداها، نوشته ها، و خلاصه از طریق فضایی که شهرها را از یکدیگر متفاوت می سازد.

روند انجام پروژه طرح مساله:

با رشد روز افزون جمعّیت و به تبع آن رشد و توسعه سریع شهرنشینی شرایط جدیدی در زندگی مردم ایجاد می شود این شرایط خود نیازهای جدیدی را نیزبه دنبال خواهد داشت. وضعیت ایجاد شده موجب بروز تغییرات نسبتاً زیادی در زندگی مردم و فعّالیتهای آنان می گردد. در روند این تغییر و تحوّلات، رشد فرهنگ و در کنار آن رشد خلاقیت ها و نیز پر نمودن اوغات فراغت جوانان از جنبه های مهم زندگی محسوب می گردد.
نقش اساسی فرهنگ و هنر در ساختار جوامع امروز بر کسی پوشیده نیست. انسان امروزی می کوشد تا به هر وسیله سطح دانش و فرهنگ خود را ارتقا دهد. در عصر کنونی با وجود وسایل جمعی و اطلاع رسانی سریع، تبادل فرهنگی به مراتب بیشتر از قبل صورت می گیرد.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ‌ق
مقدمه: 1
روند انجام پروژه 1
طرح مساله 1
روند تحقیق 2
پیش فرض پژوهش 3
روش پژوهش 4
مطالعات کتابخانه ای: 4
مطالعات آماری، نقشه ها و تصاویر: 5
مطالعات میدانی: 5
مصاحبه های تخصصی: 6
پیشینه پژوهش 6

فصل 1 – مطالعات پایه و شناخت موضوع 8

تعاریف و مفاهیم پایه 9
مقدمه 9
طرح مساله و اهمیت موضوع پژوهش 12
تمدن و فرهنگ 13
معانی “فرهنگی “و “ دائره المعارفی “ فرهنگ 14
تعریف فرهنگ culture 16
تعریف واژه “ فرهنگ “ درفرهنگ های فارسی 17
تعریف فرهنگ نزدایرانیان 18
1- دکترعلی شریعتی 18
2. دکترمحمدعلی اسلامی ندوشن 19
3. دکترعبدالکریم سروش 19
4. استادمحمدتقی جعفری 19
تعریف مقوله هنر 20
تعریف هنر 20
عناصر موجود در یک اثر هنری 21
کلیات هنر در مجموعه فرهنگی هنری 22
طبقه بندی هنرها در مجموعه فرهنگی هنری 25
پیوند هنرها در مجموعه فرهنگی هنری 26
رابطه هنرها در مجموعه فرهنگی هنری 27
تعریف مفهومی فرهنگ 29
تعریف لغوی فرهنگ 31
تقسیم‌بندی تعاریف فرهنگ: 32
ضرورت پرداختن به فرهنگ 34
ویژگیهای فرهنگ : 35
پیشینه مراکز فرهنگی 37
لزوم ایجاد مراکز فرهنگی 40
خود آگاهی فرهنگی 40
زمینه های فرهنگی که دخالت در آنها امکان دارد 42
آگاهی یافتن به محیط زیست از راه آموزش زیبایی شناسی 42
شرکت در ایجاد محیط زیست فرهنگی 43
شکلهای جدید فرهنگی 43
مفاهیم سیاست فرهنگی در ایران 44
گسترش فرهنگ 47
استفاده از اوقات فراغت در جهت کسب فرهنگ 48
فراغت 50
اوقات فراغت 50
طبقه بندی اوقات فراغت 51
کار کردهای اوقات فراغت 51
الف- تامین استراحت 52
برخی آثار و نتایج اوقات فراغت 52
عوامل موثر در برنامه ریزی فراغت 55
نکات مورد توجه در ایجاد فضای فراغتی 56
فراغت، گردشگری و فرهنگ 57
نمونه های گوناگون وقت گذرانی 58
نظاره و تماشا 59
فعالیت های صحنه ای 61
12- ضرورت مجموعه های فرهنگی 62
– تقسیم بندی فضاهای فرهنگی شهر 63
تقسیم بندی خانه های فرهنگ و هنر 66

فصل 2 – بررسی مبانی نظری ماهیت مجموعه فرهنگی هنری 68

حوزه های فعالیت مجموعه 69
الف- آموزشی ب- فرهنگی ج- اداری د- خدماتی 69
بخش آموزشی 69
کانون هنرهای تجسمی 70
اهداف کانون هنرهای تجسمی 70
کانون صنایع دستی در خانه فرهنگ 71
اهداف کانون صنایع دستی در خانه فرهنگ 72
کانون موسیقی در خانه فرهنگ 73
اهداف کانون موسیقی در خانه فرهنگ 73
کانون نمایش در خانه فرهنگ 74
بخش فرهنگی در خانه فرهنگ 78
بخش اداری در خانه فرهنگ 78
بخش خدماتی در خانه فرهنگ 78
طبقه بندی عام فضاهای اصلی و فرعی در خانه فرهنگ 78
فضاهای آموزشی 79
فضاهای کمک آموزشی ( وابسته آموزشی) 79
فضاهای اداری، رفاهی و خدماتی 79

فصل 3 – بررسی تطبیقی 80

نمونه های موردی 80
مجتمع فرهنگی فجر سنندج 81
مجتمع فرهنگی بوعلی سینای همدان 85
فرهنگسرای خاوران 90
زیر زمین 94
فرهنگسرا نگارستان (موزه قران) 95
مجموعه مجموعه فرهنگی هنری سرو 96
واحد آموزش 97
واحد عکاسی 98
واحد زبان 98
واحد کامپیوتر 99
کارگاه هنرهای تجسمی 99
واحد نگارخانه 99
واحد کتابخانه: 99
خانه مشق فرهنگسرا ی سرو 100
نوار خانه موسیقی 100
کانون قرآن 100
کانون شعر و ادب فارسی 100
کانون فیلم 101
کانون شطرنج 101
کانون تئأتر 101
کانون موسیقی 101
سالن ورزشی 102
مهد کودک فرهنگسرای سرو 102
امکانات رفاهی 103
آمفی تئأتر شماره 1 (تراس تابستانی) 103
آمفی تئأتر شماره 2 ( سالن اجتماعات) 103
خانه فرهنگ مسجد جوادالائمه (ع) 103
خانه فرهنگ شمس المعالی و دره المعالی 104
خانه فرهنگ دردار 104
خانه فرهنگ سلمان فارسی 105
نگارخانه و خانه فرهنگ کوثر 105
مجتمع ورزشی رفسنجان اثر آقای میرمیران 106
چایخانه سنتی (قهوه خانه ) – کانون های تحول آفرین 107
مجموعه فرهنگی فرشچیان اصفهان 109
پیش گفتار 110
پیوند معماری و دنیای عرفان 111
مجموعه‌ی فرهنگی رفسنجان 117
مشخصات فنی عمومی پروژه 118
روابط و باورهای اجتماعی 121
مجموعه فرهنگی پمپیدو (پاریس) 122
مرکز فرهنگی ژان ماری تجیبائو (نومهآ،کالدونیای جدید) 123
مرکز فرهنگی جان مری جیبائو ،نومئا 125

فصل 4 – بررسی وضعیت کلی شهر تهران 129

جمع آوری اطلاعات و بررسی در مورد تهران قدیم و تهران جدید 130
ویژگیهای محیطی منطقه تهران 134
ویژگیهای اقلیمی و جوی 135
دما و تغییرات آن 135
بارش و میزان بارندگی 137
رطوبت نسبی هوا 139
باد 140
تبخیر 141
تعداد روزهای یخبندان 141
تابش آفتاب 143
4-8- موقعیت تابش خورشید 144
4-9- بادهای غالب 144
4-10- سرعت و جهت باد 145
4-11- درجه حرارت ورطوبت نسبی 146
برنامه های فیزیکی و شرح کاربریهای طرح 146
بخش فرهنگی 146
بخش آموزشی 147
بخش اداری 147
بخش خدماتی 147

فصل 5 – شناخت و بررسی عرصه طرح 148

سایت شناسی 148
شناخت و بررسی عرصه طرح 149
سایت شناسی 149
پلان محدوده سایت 150
تصاویر داخلی از سایت 153
جهت وزش باد مطلوب در سایت 155
پلان کاربریهای محدوده سایت 155

فصل 6 – بررسی استانداردهای 156

محیطی و فضایی 156
ظرفیت راه خروج 157
الف- واحد تصرف در بناهای مختلف 157
نیازها و استانداردهای محیطی ساختمانهای فرهنگی آموزشی 160
دمای فضاهای داخلی ساختمان آموزشی وفرهنگی 161
موارد حائز اهمیت درطراحی اقلیمی ساختمانهای فرهنگی آموزشی 161
جلوگیری از اتلاف حرارت 162
سایه بان 166
مصالح ساختمانی 166
استانداردهای فضایی سالن آمفی‌تئاتر 167
آکوستیک 167
بنابراین خواسته یک معمار در طراحی آکوستیک 169
روشنایی و نورپردازی 170
ضوابط ایمنی و حفاظتی 171
ب) استانداردهای فضایی قرائت‌خانه‌ آقایان و خانمها 172
انواع چیدمان مختلف میز و صندلی 175
مطالعه و مبلمان کتابخانه با مدول و اشکال متفاوت همراه با فاصله استاندارد 175
موجود بین آنها 175
– انواع چیدمان مختلف میز و صندلی مطالعه با مدول و اشکال متفاوت همراه با فاصله استاندارد موجود بین آنها 177
ج) پارکینگ: 178
آمفی تئاتر ( جزء فضاها) 179
جایگاه تماشاگران و تنظیم زوایای دید 179
چگونگی تعیین شیب کف سالن‌های نمایش 181
جدول معرفی جزئیات طراحی ردیف صندلیها 181
پشت صحنه 182
جایگاه تماشاگران و تنظیم زوایای دید 183
جدول معرفی جزئیات طراحی ردیف صندلیها 188
عرصه اداری ( استانداردها – جزء فضاها) 188
استانداردها 188
جزء فضاها 189
نیازهای فضایی در انواع چیدمان اتاق جلسات غیر رسمی و رسمی 191
عرصه خدماتی ( استانداردها – جزءفضاها) 191
هواساز 191
پارکینگ 191
برنامه فیزیکی وایده های طراحی 191
استانداردهای فضایی پروژه 193
8-1-1- معرفی حوزه های عملکردی پروژه 193
حوزه مدیریت و بخش های اداری مجموعه 194
2) حوزه فعالیت های نمایشی و نمایشگاهی 194
الف- فضاهای نمایشگاهی 195
ب- فضاهای نمایشی 195
3)حوزه فعالیت های آموزشی و پژوهشی 195
حوزه فعالیت های عمومی و خدماتی 196
آشنایی با استانداردهای فضایی پروژه 197
بخش اداری 203
فضاهای آموزش نظری 203
سالن اجتماعات 204
محل تماشاچیان 204
محل نشستن 205
راهروها 207
نمایان کردن 207
دکوراتیو 207
سرسرا یا لابی 208
اتاق رختکن (تنفس بازیگران) 208
اتاق سخنرانی 209
ایمنی از حریق 209
اتاق پروژکتور و ملحقات آن 209
کتابخانه 210
گالری‌ها 212
نورپردازی گالری‌ها 212
رستوران 216

فصل 7 – برنامه فیزیکی و ایده های طراحی 217

بررسی سرانه ها، متراژفضاهاو برنامه فیزیکی 218
برنامه فیزیکی طرح: (مشخص کردن فضاهای اصلی و ریز فضاها به همراه سرانه و مساحت) 227
2- شناخت معیارهای موردنظر براساس مبانی نظری طراحی 237
8-3- ایده های اولیه و خطوط اصلی طرح 237
گام چهارم) 237
گام پنجم ) 237
گام ششم ) 238
گام هفتم ) 238
گام هشتم ) 239
شناخت و بررسی مصالح طرح 239
شناخت سازه و تاسیسات طرح 240
سالن اجتماعات 241
کتابخانه 241
رستوران 242
اداری، آموزشی 242
موتورخانه‌ 242
تأسیسات برقی 243
تأسیسات اطفاء حریق 243
منابع و مأخذ 245
فهرست منابع فارسی 245
منابع اینترنتی : 248

این فایل دارای 308 صفحه دارای فرمت word میباشد.

دانلود مستقیم از سایت معماری بنا:


مطالب مشابه:

دانلود رساله فرهنگسر

دانلود پاورپوینت هنرهای نقاشی ، مجسمه سازی و معماری در قرون معاصر

دانلود نقشه کامل فرهنگسرای هنر و معماری

دانلود رساله مجموعه فرهنگی


نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

دکمه بازگشت به بالا