رساله معماری

دانلود رساله و مطالعات معماری هتل-موزه

مقدمه:

شهر ار گانیسمی زنده و پویاست که سه حوزه ی عمومی کار، تفریح و استراحت، در آن به نحوی تنگاتنگ در هم می آمیزند و شکل های کالبدی متفاوتی رادر گستره شهربه وجود می آورد.هرکدام از این سه حوزه علاوه بر مشخصات خاص خود در ارتباطی متقابل از یکدیگر تأثیر می پذیرندو هر کدام موجودیت دیگری را مشروط و محدود می سازد.هنگامی که این سه حوزه را به عنوان سه جنبه از حیاط یک شهر و به عنوان سه قسمت مجزا که در کنار یکدیگر قرار گرفته اند در نظر بگیریم آنگاه یک مجموعه همانند هتل موزه به عنوان یکی از ارکان خدماتی نه تنها یک واحد مجزا که مجموعه از عملکردهای سه حوزه عمومی کار،تفریح واستراحت است که در زمان های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد و همانند ستون فقراتی اجزای شهر را به یکدیگر پیوند می دهد.شاید بتوان چنین دیدگاهی را این چنین جمع بندی نمود که شهر در کلیت خودبا ستون فقراتی که تار و پودش در تمامی شهر و اجزای تشکیل دهنده آن از جمله هتل-موزه، به عنوان مکانی برای گذران اوقات فراغت انجام می یابد.

طبقه بندی موزه ها:

هزاران موزه در سراسر جهان آثار و اشیایی را نگهداری و تغبیر و تفسیر می‌کنند. جملگی این آثار نشان دهنده محیط زیست طبیعی انسان و میراث فرهنگی اوست. به سبب اختلاف در اهداف و فعالیت های موزه ها طبقه بندی شفاف آنها دشوار است. به هر حال هرگونه کوشش در طبقه بندی آنها سبب درک کاملتری از اهداف و برنامه های موزه میگردد.
مناسب ترین شیوه برای طبقه بندی موزه ها بر اساس مجموعه موزه میباشد. زیرا ماهیت آثار و اندیشه های وابسته به آن است که اهداف و فعالیت های موزه را تعیین می کند.
از این رو، به طور کلی موزه ها را در سه گروه می توان قرار داد:

 -موزه های تاریخی

تمامی موزه هایی که مجموعه آنها با دید تاریخی تنظیم و گردآوری شده و در یک دور نمای تاریخی در معرض نمایش قرار گرفته است، موزه تاریخی به شمار می آید.
بر این اساس موزه های تاریخی وسیعترین گروه موزه ها را تشکیل می دهند و دارای زیر مجموعه‌های متعددی از قبیل موارد زیر می باشند:
  1. موزه های باستان شناسی؛
  2. موزه های اماکن باستانی؛
  3. موزه های انسان شناسی(مردم شناسی)؛
  4. خانه های تاریخی و مسکن شخصیت های معروف فرهنگی، هنری و سیاسی؛
  5. تاریخچه علوم مختلف.

-موزه های علمی

این گروه موزه ها فعالترین و دارای بیشترین بازدیدکننده ها در جهان صنعتی هستند و بی شک دارای پیشرفت های حیاتی و اساسی در زمینه موزه شناسی و موزه نگاری، فنون و نحوه ارائه و نمایش آثار بوده اند. ارائه خدمات علمی به بازدیدکننده در این موزه ها از راه های گوناگون و بر اساس چند عامل مختلف است:
  1. مجموعه آثار طبیعی مانند مجموعه های زمین شناسی، گیاه شناسی، زیست شناسی و …؛
  2. مجموعه آثار واقعی مانند ابزار و ادوات و ماشین های گوناگون؛
  3. ۳. نقشه های مختلف، بخصوص زیست نما(دیوراما)، مجسمه، ماکت و مدلهای متحرک؛
  4. بازدید های میدانی
با استفاده و ترکیب این عوامل است که موزه آگاهی های لازم را برای مخاطبان خود تدارک و ارائه می نمایند.
میدان فعالیت موزه های علوم گسترده است ولی به طور کلی آنها در دو نظام علوم طبیعی و علوم فنون قرار میگیرند که هر یک خود دارای زیر مجموعه های متعددی هستند.

-موزه های هنری

موزه های هنری موزه هایی هستند که مجموعه آنها صرفاً به دلیل ارزش زیبایی شان جمع آوری شده و در معرض نمایش قرار گرفته اند. ممکن است سازنده اثر به هنگام کار، خلق زیبایی را مدنظر نداشته باشد، ولی با این حال اثر او در مجموعه جای مناسب پیدا کرده باشد. نظر به اینکه هنر دارای جلوه های بیشمار است، موضوع مجموعه های هنری نیز بسیار گسترده است. آثار نقاشی، پیکره سازی و هنرهای گرافیک، تزئینی، کاربردی و صنعتی می توانند مجموعه هایی برابر موزه های هنری باشند؛ همچنین آثار تمدن های باستانی، عتیقه ها، هنرهای میانه و هنرهای ابتدایی چنانچه با دید هنری به آنها نگاه شود و بر مبنای همان دیدگاه در مجموعه ای تنظیم شوند میتوانند بخشی از موزه های هنری و یا یک موزه کامل را تشکیل دهند. موزه های هنری که در سال های اخیر تشکیل شده اند هنرهای دیگری چون فیلم، موسیقی و تئاتر را هم در مجموعه خود گنجانده اند و بازدیدکننده آنها اغلب دوستداران هنر هستند. در نتیجه موزه های هنری جایگاه خاصی را در پر کردن اوقات فراغت شهروندان بزرگ به دست آورده اند و همچنین در برنامه جهانگردی نیز از جایگاه مناسبی برخوردارند.
آموزش در موزه های هنری مقوله خاصی است. در سیستم های آموزشی که آموزش هنر در برنامه‌های دبستانی، دبیرستانی و حتی آموزش عالی در سطح وسیع گنجانده شده است موزه های هنری جزء تفکیک ناپذیر سیستم آموزشی و منبع وسیع کمک های بصری برای هنرآموزان می‌باشند. در سیستم هایی که آموزش هنر به طور رسمی جایگاهی ندارد موزه ها می توانند با تهیه و تنظیم شیوه های آموزشی این کمبود را جبران نمایند، مانند تشکیل کلاس های درسی نظری و مجموعه‌ سخنرانی های ساده برای نوجوانان.

فهرست مطالب

بخش ۱:تعریف مسئله………………………….۱
۱-۱اهداف طراحی پروژه……………………..۲
۱-۲-تعریف موزه……………………………………………..۲
۱-۲-۱ طبقه بندی موزه ها……………………..۲
۱-۲-۲ نظریه ی ساختاری موزه………………..۴
۱-۳-تعریف هتل…………………………………………۵
۱-۳-۱انواع هتل ……………………………..۶
۱-۴- کلید واژه ها………………………………………………………….۷
۱-۵-جایگاه ایران در صنعت جهانگردی………………………….. ۸
۱-۶ ایام فراغت………………………………………..۱۰
۱-۷گذران اوقات فراغت در ایران و جهان………………………۱۱
بخش ۲:معرفی بستر طرح ……………………………..۱۲
۲-۱-تاریخچه شهرستان………………………..۱۳
۲-۲- موقعیت جغرافیای شهرستان…………….۱۳
۲-۳-جمعیت شهرستان………………………….۱۵
۲-۴-شرایط محیطی شهرستان…………………………۱۵
۲-۵-بررسی شرایط اقلیمی شهرستان…………..۱۶
۲-۵-۱-بارندگی……………………۱۷
۲-۵-۲-رطوبت نسبی……………………..۱۷
۲-۵-۳-یخبندان………………..۱۸
۲-۵-۴-باد………………………………..۱۸
۲-۶-نتیجه گیری (تأثیر مسائل محیطی و جغرافیایی و اقلیمی بر معماری بنا)………………….۱۹
۲-۷- بررسی و شناخت و معرفی مسائل فرهنگی و تاریخی مؤثر بر طرح…………………..۲۴
۲ -۷-۱-بررسی معماری بومی منطقه………………………………………۲۵
۲-۷-۱-۱-معماری مسکن…………………………………………..۲۵
۲-۷-۱-۲-المان ها و تزئینات معماری بومی منطقه…………………………..۲۷
۲-۷-۲-نتیجه گیری(راهکارهای اقلیمی با الهام از معماری بومی منطقه)………………………….۲۸
بخش ۳:شناخت و معرفی زمین طرح………………….۲۹
۳-۱-شناخت زمین طرح…………………………۳۰
۳-۱-۱-شناخت و معرفی مکان پروژه…………………………….۳۰
۳-۱-۲-شناخت و معرفی زمین طرح…………………………..۳۱
۳-۱-۳-شناخت و معرفی شبکه های دسترسی اطراف پروژه……………………۳۳
۳-۱-۴-شناخت و معرفی کاربری های اطراف پروژه ………………………..۳۴
بخش ۴:نمونه مشابه……………………………………۳۶
۴-۱-فرهنگسرای نگارستان(موزه قرآن)…………………۳۷
۴-۱-۱-حوزه های عملکردی و ارتباط فضاها……………۳۷
۴-۱-۲-نتیجه گیری…………………………..۴۰
۴-۲-مرکز میراث آمریکایی و موزه هنر……………………۴۰
۴-۲-۱-معرفی بنا………………………۴۰
۴-۲-۲-نتیجه گیری………………………..۴۴
۴-۳-هتل شرایتون میرامار…………………….۴۵
۴-۳-۱-معرفی بنا……………………………………….۴۵
۴-۳-۲-نتیجه گیری ……………….۴۸
۴-۴-هتل هیلتون……………۴۹
۴-۴-۱-معرفی بنا………………………………..۴۹
۴-۴-۲-نتیجه گیری………………………۵۲
بخش ۵:برنامه فیزیکی…………………………………..۵۳
۵-۱-تدوین الگوی فضایی مجموعه…………………۵۴
۵-۲- بر نامه فیزیکی و استانداردها………………۹۳
۵-۲-۱-ریز فضاهای بخش اقامتی…………………..۹۳
۵-۲-۲ریز فضاهای موزه……………………۹۸
۵-۲-۲-۱-بخش معرفی………………………………۹۸
۵ -۲-۲-۱-۱-گالری…………………….۹۸
۵-۲-۲-۱-۲- آمفی تئاتر……………………….۱۰۲
۵-۲-۱-۲-۳-کتابخانه……………………………………۱۰۶
بخش ششم: مبانی نظری و روند طراحی…………………………..۱۱۲
۶-۱-مقدمه……………………………………..۱۱۳
۶-۲-سنت در معماری……………………….۱۱۳
۶-۳-مفاهیم مؤثر در طرح…………………………..۱۱۴
۶-۳-۱-سلسله مراتب……………………………………….۱۱۴
۶-۳- ۲ پویایی و ضرب آهنگ……………………………….۱۱۵
۶-۴- نظام ساز مان دهی طرح و برنامه ریزی………………..۱۱۷
۶-۵-مفاهیم برگرفته از سایت و تأثیر آن در طراحی………………۱۱۷
۶-۶-احکام فضایی عملکردها در بستر طرح………………………….۱۱۷
۶-۶-۱-بخش اقامتی…………………………….۱۱۷
۶-۶-۲-بخش فرهنگی…………………..۱۱۸
۶-۶-۳- بخش تفریحی………………………..۱۱۸
۶-۶-۴-فضای سبز و محوطه سازی……………………….۱۱۸
۶-۷-تحلیل سایت……………………………۱۱۹
۶-۸-دیاگرام حبابی روابط فضاها……………….۱۱۹
۶-۹-کانسپت اولیه شکل گیری طرح…………………………۱۲۲
۶-۱۰-روند شکل گیری طرح……………………..۱۲۲
۶-۱۱-ایده طراحی نما……………………………….۱۲۵
۶-۱۲-انتخاب سیستم سازه……………………………………۱۲۶
۶-۱۳-بررسی و ارائه سیستم تأسیسات……………….۱۲۷
بخش هفتم:ارائه نقشه ها……………………………………………….۱۲۹

مطالب مشابه:

دانلود فایل مطالعات عناصر معماری طرح و استانداردهای هتل همراه با دیاگرام های ارتباطی

دانلود فایل مطالعات طراحی هتل همراه با دیاگرام های ارتباطی

دانلود پاورپوینت مطالعات هتل نمونه موردی خارجی و داخلی

انلود رساله طراحی معماری مجتمع ابدرمانی و هتل سه ستاره

دانلود فایل مطالعات عناصر معماری طرح و استانداردهای مجتمع خدماتی رفاهی همراه با دیاگرام

هتل مدرن در برانسویک آلمان طراحی شده توسط Matteo Thun & Partners

معرفی هتل کیت میدلتون،هتلی مورد علاقه خانواده سلطنتی بریتانیا در لندن

دانلود نقشه اتوکدی کامل هتل سیزده طبقه

دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل کامل هتل سلام مشهد

دانلود پاورپوینت معرفی هتل درویشی مشهد

دانلود نقشه کامل هتل همراه با رندر تریدی مکس

این فایل دارای ۱۳۱ اسلاید به صورت word میباشد.

دانلود مستقیم از سایت معماری بنا:


 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

دکمه بازگشت به بالا