رساله معماری

دانلود رساله و مطالعات معماری کامل طراحی فرهنگسرا

دانلود رساله و مطالعات معماری کامل طراحی فرهنگسرا

دانلود رساله و مطالعات معماری کامل طراحی فرهنگسرا

فهرست مطالب

عنوان صفحه
چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱-بیان مسئله ………………………………….. ۷
۱-۲-سابقه تحقیق…………………………….. ۷
۱-۳-پرسش تحقیق:…………………………………. ۸
۱-۴-فرضیه……………………………….. ۹
۱-۵-روش تحقیق ……………………….۹
۱-۶-موارد کاربردی ………………………….. ۱۰
۱-۷-ساختار و روش تحقیق ……………………… ۱۰

فصل دوم:مبانی نظری

۱-۱-مقدمه ………………………………… ۱۲
۲-۲قیود بررسی هویت شهر…………….. ۱۳
۲-۲-۱-فرایند هویت شهری……………………………… ۱۳
۲-۳-مبانی معماری سنتی ایران……………………. ۱۴
۲-۴-مبانی مدرنیسم……………………………… ۱۵
۲-۵-نوگرایی………………………………………….. ۲۰
۲-۵-۱-تأثیر تفکر مدرنیسم بر معماری………………….. ۲۲
۲-۵-۲- تأثیر مدرنیسم بر معماری ایران ……………………….. ۲۴
۲-۶-معماری با غنای هویت ملی……………………………… ۲۸
۲-۷-اصلاح شناسی و مفاهیم واژه هویت……………………. ۳۱
۲-۷-۱-کنکاشی در معنا و مفهوم تخصصی هویت……………….. ۳۱
۲-۷-۱-۱- هویت در دوران پیش از مدرن ………………………………………….. ۳۳
۲-۷-۱-۲-مفهوم هویت از دیدگاه مدرنیته……………………………….. ۳۳
۲-۷-۱-۳-مفهوم هویت پس از مدرنیته……………………………….. ۳۵
3-۸-هویت معماری………………………………………….۳۶
۲-۹-آفرینش معماری با هویت…………………………….۳۷
۲-۱۰-معماری معاصر و هویت جهانی………………………..۳۸
۲-۱۱-آغازگاه بحران هویت……………………………………………….۳۹
۲-۱۲-افول هویت در شهرهای معاصر…………………….۴۲
۲-۱۳-نیاز شهر و جامعه شهری به هویت……………………۴۳
۲-۱۴-بحران هویت در معماری معاصر ایران………………۴۴
۲-۱۵-هویت و فرهنگ……………………۴۸
۲-۱۵-۱-رویکرد های توصیفی و تجویزی دربارۀ هویت فرهنگی ایرانیان……۴۹
۲-۱۶-رویکرد دین مدار در هویت ایرانی………………۵۲
۲-۱۷-تاریخ و حافظۀ فرهنگی…………………۵۴
۲-۱۷-۱- میراث معنوی…………………………………………۵۵
۲-۱۷-۲- میراث مادی …………………………..۵۶
۲-۱۸-نتیجه گیری ………………………………….۵۶
فصل سوم:نمونه موردی ……………………۵۹
۳-۱- نمونه موردی ها ………………………..۶۰
۳-۲- بررسی نوع فرم ………………………۶۵
۳-۲-۱- گالری ………………………..۶۷
۳-۲-۲- عرصه بندی فضاها …………………..۷۱
۳-۲-۳-جمعبندی………………………۷۴
۳-۳-بنای فرهنگسرای نیاوران ………………………………۷۵
۳-۳-۱-معرفی فضاها …………………………………………۷۷
۳-۳-۲-بررسی و نقد ورودی …………………..۷۷
۳-۳-۳- انتظام فضای بسته ………………….۸۰
۳-۳-۴- معایب …………………..۸۸
۳-۳-۵-مزایا …………………………….۸۹
۳-۳-۶-نتیجه گیری …………………….۸۹
۳-۴-فرهنگسرای شفق ……………………….۹۰
۳-۴-۱-تحلیل سیرکولاسیون …………………..۱۰۲
۳-۴-۲-مزایا …………………………….۱۰۳
۳-۴-۳-نتیجه گیری …………………..۱۰۳
۳-۵ فرهنگسرای …………………………………..103
3-5-1 تحلیل ورودی …………………………………..۱۰۴
۳-۵-۲-تحلیل پلان …………………………..۱۰۵
۳-۵-۳-عرصه بندی فضاها…………۱۱۰
۳-۵-۴-تحلیل فضاهای داخلی ……………………………………۱۱۱
۳-۵-۵-مزایا ………………………………………….۱۱۲
۳-۵-۶نتیجه گیری …………………..۱۱۳
فصل چهارم: تحلیل سایت و محیط پیرامون
۴-۱-خصوصیات جغرافیایی، تاریخی و فرهنگی شهر کرمانشاه ……………………۱۱۶
۴-۲-کرمانشاه در گذر زمان ……………۱۱۷
۴-۳-نژاد و ترکیب قومی.. ……………………۱۱۸
۴-۴-زبان و گویش های محلی ……………….۱۱۹
۴-۵-دین و جریان های مذهبی …………..۱۲۰
۴-۶-آیین های مذهبی ………………………..۱۲۰
۴-۶-۱-اعیاد مذهبی ………………………………….۱۲۰
۴-۶-۲-بناهای مذهبی ………………..۱۲۱
۴-۶-۳-ویژگی ها و آلات موسیقی ……………………….۱۲۱
۴-۷-پوشش سنتی مردم …………………..۱۲۱
۴-۸-صنایع دستی و محصولات سنتی ……………..۱۲۲
۴-۹-جمعیت شناسی ………………. ۱۲۲
۴-۱۰-آثار باستانی و تاریخی استان کرمانشاه ………….۱۲۳
۴-۱۱-خصوصیات اقلیمی ………………………..۱۲۳
۴-۱۲-آب و هوا …………………………۱۲۵
۴-۱۳-دما ……………………………..۱۲۷
۴-۱۴-تبخیر …………………………………. ۱۲۷
۴-۱۵-رطوبت نسبی، یخبندان …………………..۱۲۸
۴-۱۶-گلباد کرمانشاه …………………..۱۳۰
۴-۱۷-نور و تابش خورشید …………………………….۱۳۱
۴-۱۸-سیستم حرکت آب های سطحی (باران)، موقعیت مسیل ها درشهر ………….۱۳۳
۴-۱۹-بارش های جوی …………….۱۳۳
۴-۲۰-بارش های سالانه ………………………….۱۳۳
۴-۲۱-بارندگی فصلی …………………………۱۳۳
۴-۲۲-بارندگی ماهانه ………………………………………۱۳۴
۴-۲۳-نحوۀ دفع آب های سطحی (آب باران) در شهر و معایب آن ……………………۱۳۴
۴-۲۴-بررسی منابع طبیعی و محیط زیست منطقه ………………………..۱۳۵
۴-۲۴-۱-پوشش گیاهی ……………………………………………..۱۳۵
۴-۲۴-۲-جنگل ………………………………۱۳۵
۴-۲۴-۳-مراتع ……………………………………….۱۳۵
۴-۲۴-۴-محیط زیست ………………………………………۱۳۶
۴-۲۵-جغرافیای طبیعی کرمانشاه …………………………….۱۳۷
۴-۲۶-توپوگرافی (فرم زمین) ………………………………………………۱۳۸
۴-۲۷-توپوگرافی شهر ………………………………………………۱۳۹
۴-۲۸-شرایط حرارتی هوا در فضاهای آزاد …………………………۱۴۱
۴-۲۹-نتیجه‌گیری ………………………………………………………..۱۴۵
۴-۳۰ معرفی و تحلیل سایت پروژه …………………….۱۴۶
۴-۳۱-جمع بندی …………………………………………………۱۵۳
فصل پنجم: برنامه فیزیکی طرح
۵-۱-ضوابط ساخت و ساز ………………………….۱۵۵
۵-۱-۱-محدودۀ قانونی ……………………………..۱۵۵
۵-۱-۲-محدودۀ خدماتی …………………..۱۵۵
۵-۱-۳-محدودۀ استحفاظی ……………………………. ۱۵۵
۵-۱-۴-پاره شهر ……………………………………………..۱۵۵
۵-۱-۵-مراکز پاره شهری…………………………………………………۱۵۶
۵-۱-۶-کاربری ناسازگار یا ناهماهنگ …………………………….۱۵۶
۵-۱-۷-منطقه بندی …………………………………..۱۵۶
۵-۱-۸-سطح خالص شهر …………………………..۱۵۶
۵-۱-۹-سطح ناخالص شهر …………………………….۱۵۶
۵-۱-۱۰-تراکم جمعیتی …………………………..۱۵۶
۵-۱-۱۱-تراکم ساختمانی ………………………۱۵۶
۵-۱-۱۲-حریم …………………………………………….۱۵۷
۵-۱-۱۳-معابر شهری و طبقه بندی راه های شهری …………۱۵۷
۵-۱-۱۴-هسته شهری …………………………….۱۵۷
۵-۱-۱۵-راه شریانی درجه یک ……………………………………………۱۵۷
۵-۱-۱۶-آزادراه …………………………. ۱۵۷
۵-۱-۱۷-بزرگراه ………………………………………………۱۵۷
۵-۱-۱۸-راه عبوری ……………………………………. ۱۵۸
۵-۱-۱۹-راه شریانی درجه دو ………………………………..۱۵۸
۵-۱-۲۰-خیابان های محلی ……………………………………………..۱۵۸
۵-۲-ضوابط عبور و مرور معلولین جسمی و حرکتی ……………………۱۶۰
۵-۳-حداقل عرض پیاده رو ………………………………………………… ۱۶۰
۵-۴-ضوابط ساخت و ساز حوزۀ فرهنگی ……………………..۱۶۱
۵-۵-منطقه تاریخی – فرهنگی ………………….۱۶۱
۵-۶-موارد استفاده مجاز از اراضی ……………………………۱۶۱
۵-۷-ضوابط احداث فرهنگسرا …………………………….۱۶۲
۵-۸-مقررات مربوط به دسترسی های مجاز کاربری فرهنگی ……………………………..۱۶۳
۵-۹-برنامه فیزیکی طرح ……………………………………۱۶۴
۵-۱۰-استانداردهای لازم برای طراحی فرهنگسرا ………………………………….۱۷۰
۵-۱۱-ساختار عمومی فضاهای نمایشی ……………………………..۱۷۳
۵-۱۱-۱-شکل و انواع مختلف صحنۀ نمایش …………………..۱۷۴
۵-۱۱-۲-شیب سالن نمایش ……………………….۱۷۴
۵-۱۱-۳-صندلی تماشاگران …………………………………۱۷۴
۵-۱۱-۴-اتاق رختکن(تنفس بازیگران) ……………………۱۷۵
۵-۱۱-۵-اتاق سخنرانی ……………………………….۱۷۵
۵-۱۱-۶-نور پردازی صحنه ……………………….۱۷۵
۵-۱۱-۷-آکوستیک ………………………………۱۷۵
۵-۱۱-۸-ایمنی از حریق ………………………………..۱۷۶
۵-۱۱-۹-کارگاه های ترسیم ………………………………..۱۷۶
۵-۱۱-۱۰-زمین های بازی ………………………………………۱۷۷
۵-۱۱-۱۱-بخش اداری ………………………………۱۷۷
۵-۱۱-۱۲-بایگانی …………………………..۱۷۷
۵-۱۱-۱۳-رستوران ………………………………۱۷۸
۵-۱۱-۱۴-آشپزخانه رستوران ………………..۱۷۸
۵-۱۱-۱۵-پارکینگ ……………………۱۷۹
۵-۱۲-نتیجه گیری ………………………..۱۷۹
فصل ششم:نتیجه گیری و پیشنهاد
۶-۱-توصیف پروژه
۶-۱-۱- آلترناتیو های پیشنهادی خطی
۶-۱-۲-آلترناتیو انتخابی و روند طراحی
۶-۱-۴-برخی از تمهیدات طراحی
۶-۱-۴-۱-الگوها و شاخصه ها
۶-۲سازۀ فلزی …………………….۱۸۴
۶-۳ خواص یکنواخت سازه ………………..۱۸۴
۶-۳-۱دوام سازه ……………..۱۸۵
۶-۳-۲-خواص ارتجاعی ……………..۱۸۵
۶-۳-۳-شکل پذیری سازه …………………….۱۸۵
۶-۳-۳-پیوستگی مصالح ……………………..۱۸۵
۶-۳-۳-مقاومت متعادل مصالح،مقاومت سازه فلزی …………………..۱۸۵
۶-۳-۳-انفجار سازه فلزی …………………………………………………..۱۸۶
۶-۳-۳-تقویت پذیری و امکان مقاوم سازی سازه فلزی ……………۱۸۶
۶-۳-۳-سرعت نصب سازه فلزی …………………………………۱۸۶
۶-۳-۳-اشغال فضا سازه فلزی …………………………..۱۸۷
۶-۳-۳-مزایا سازه فلزی ………………۱۸۷
۶-۳-۳- معایب سازه فلزی ……………..۱۸۷
۶-۴تأسیسات ساختمان ………………………..۱۸۸
دانلود رساله و مطالعات معماری کامل طراحی فرهنگسرا
این فایل دارای ۱۸۹ صفحه به صورت word و قابل ویرایش می باشد .

دانلود مستقیم فایل از سایت معماری بنا :


 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

دکمه بازگشت به بالا