دانلود معرفی نمونه خارجی دانشکده معماری

مدرسه هنرسنگاپور

انسان اگربتواند محل تحصیل خـود را انتخـاب کنـد بدون شک مدرسه هنری که سقف آن پـوشیـده از گیاه است را انتخاب می کند ، مدرسـه ای کـه ظـاهـر آن نمـایـان محلـی بـرای کسـب هنـر مـی بـاشــد ، بــه طوریکه انسان از دیدن ایـن معمـاری عجیـب و زیبـا سیر نمی شود و هر آنچه به آن می نگرد به زیبایی و شگفتی آن بیشتر پی می بـرد و در فکـر فـرو مـی رود. طراح هنرمنداین مدرسه ، فناوری های نویـن و نمـا پـردازی را بـا بهـره گیـری از خـلاقیـت طـوری خلــق کرده است که هر بیننده ای را متحیر می سازد.

نمای شیشه ای ساختمان و پـوشـش گیـاهـی سقـف مدرسه هنر، شاهکـار بـرجستـه ای را پـدیـد آورده استکه از گرما و حرارت خورشید کـاستـه و اجـازه عبور نور و حرارت به فضاهای طبیعی رافراهم می سازد. دیوارهای شیشه ای بکار گرفته شده در سـاختمـان به سهولت تبـادل دیـد بیـن داخـل و خـارج را ایجـاد می کنند و باعث روشنایی کامل تمامی استودیـو هـا وکلاس های درس به طور طبیعـی در طـول روز مـی گردند….

ترکیب چمن ها با گیاهان محلی ، تنوعی را بـه وجـود آورده اسـت، کــف هــای سیمــانــی و مــاســه ای در قسمتی از زمین و استفاده از نرده های چوبی و بـی رنگ فضای داخلی را در شکل و رنگ بسیـارمتنـوع نموده است
هدف از طراحی این مدرسه القا ء و الهـام بخشیـدن به دانشجو یان می باشد که بتوانند با بهره گیریاز قوه تفکر خود آثار هنری زیبـا خلـق کننـد. مـدرسـه هنر برای اساتید و دانشجویان تجربـه ای جـدیـد از چشم انداز و مناظر زیبا در هر ارتفاع می باشد .
فکـر طـراحـی ایـن سـاختمـان ، شـایستـه تشـویــق و قدردانی می باشد که این چنین معماری شکوهمنـدی در سنگاپور را پدید آورده است . شایان ذکر اسـت ; سـاختمـان کتـابخـانـه ای درهلنـد نیز نمونه ای از طراحی این نوع سقف می باشد امـا ساختمان مدرسه هنر در نوع خود نمونه ای خـاص و بی نظیر به شمار می آید.

Alpha high school

اين مدرسه در زمره مدلهاي AIA مورد بررسي قرار مي‌گيرد و شايد يكي از بارزترين مصداق‌هاي مدرسه بدون ديوار به شمار آيد. اين مدرسه كه برنده جايزه Governors livability است، سال 1999 در Portland ساخته شد.دبيرستان Alpha يك مدرسه تناوبي است كه عمدتاً تأكيد بر مهارتهاي شغلي بچه‌ها دارد.ساختار آن به گونه‌اي است كه آموزش‌هاي متفاوتي را مي‌تواند ارائه دهد. تعداد كم دانش‌آموزان باعث مي‌شود تا يك محيط خانوادگي به وجود آيد كه در آن دانش‌آموزان و اعضاي مدرسه كاملاً با يكديگر آشنا هستند. مربيان در مدرسه براي بچه‌ها امكان مشاركت با جامعه را توسط ارتباط با مشاغل فراهم كرده‌اند. يكي از اهداف اصلي در طرح مدرسه اين بود كه مانند يك مدرسه نباشد. مديران اصرار داشتند كه امكانات بايد كاملاً راحت و منعطف باشند. معلمان داراي ميزهاي متحرك هستند و… اما كارامدترين بخش همه آنها، قابل حركت بودن ديوارهاست كه بچه‌ها و معلمان اين امكان را مي‌دهد تا ديوارها و مبلمان را براساس ميل و نياز خود تغيير دهند.فلسفه Alpha تشويق جوانان براي مهياشدن به دنياي كار و نيز رشد به عنوان يك شهروند است.

در سال 2005 مسابقه طراحي مدارس Designshare از ميان 42 پروژه معرفي شده به بخش نهايي 50 پروژه برتر را با شرح ويژگي‌ها و معيارها معرفي نمود. معيارها و اصول مورد قضاوت در اين پروژه‌ها موضوعاتي بوده‌اند مانند:

يادگيري فردي
تعامل اجتماعي
تجربه دنياي واقعي
مشاركت جامعه
تطبيق براساس نياز
تقويت سلامت و ايمني
استفاده از تكنولوژي
ارتباط جهاني
طراحي كارا و پايدار

Paschalis school

محو نمودن فاصله درون و بيرون
اين مدرسه كه در هلند طراحي شده است در راستاي از ميان بردن فاصله درون و بيرون و فراهم آوردن محيطي دل‌انگيز هم در داخل و هم بيرون مي‌باشد.
طراحي مدرسه براي استفاده حداكثر از منابع است در حالي كه بيشترين فضاها را به يادگيري اختصاص داده است. در سايت مدرسه درختاني وجود داشت كه در طرح مدرسه حفظ شدند و فضاها در اطراف درختان شكل گرفته‌اند. كلاسها به حياط‌هاي بازي باز مي‌شوند و براي 400 دانش‌آموز پيش‌بيني شده است. هر كلاسي داراي دو ناحيه است: يكي براي فعاليت‌هاي تحت نظارت معلم و بخش ديگر براي فعاليتهاي فردي بچه‌ها.
راهروها، همان كلاسهاي درسي هستند كه امتداد يافته‌اند و فعاليت‌هاي داخل و بيرون را به يكديگر پيوند مي‌زنند. توجه به مقياس و رنگ بسيار زياد است. تركيب مجموعه با درختان، فضايي آرام و امن را تداعي مي‌نمايد. نور، رنگ و شفافيت ميان درون و بيرون بسيار قابل تحسين است. استفاده از اين عناصر به همراه ديواره‌هاي شفاف باعث شده است فضايي وسيع و فراخ احساس شود.

Zhangde Primary School

راهكار شهري: مدارس بزرگ، بوستان يادگيري
اين مدرسه در سنگاپور و در يكي از ايالت‌هاي پر از تراكم جهان است. مدرسه ابتدائي “ژانگد” نمونه‌اي است كه برقراركننده تعادل ميان مناطق وسيع و مقياس‌هاي كلان با فضاهاي مؤثر كوچك است. طرح، تلفيقي از بلوك‌هاي چند طبقه است با حياط مركزي داخلي آن كه بوستان يادگيري نام دارد.

ارتباط ميان داخل و خارج و بسط يافتن در محدوده شهري از موضوعات مورد توجه در طراحي بوده است. استراتژي سازمان‌يافته بر مبناي اهميت دادن به خوانايي ميسرها در به وجود آوردن احساس امنيت در محيط بوده است. استفاده از باغ‌هاي بيروني به عنوان كلاس‌هاي درس باز، موضوع مورد توجه بوده است.
بناي مدرسه متوجه نيازهاي جامعه بيروني بوده و در ساعات خارج از زمان عادي مدرسه نيز فعال است.

High Tech High International School

اين دبيرستان متمركز به مطالعات بين‌المللي است و طرح كنوني، نوسازي ساختمان قديمي مدرسه كه در سال 1952 ساخته شده است مي‌باشد.
طراحي مدرسه با برگزاري كارگاه‌هاي متعددي براي جمع‌آوري ايده‌هاي طراحي بوده است. مشاركت‌كنندگان طرح متشكل از كساني بوده است مانند: تيم طراحي، مديران، پيمانكار، هيأت امناي مدرسه، معلمان و دانش‌آموزان.
استفاده از پنجره‌هاي وسيع براي خلق فضاهايي باز و روشن يكي از موضوعات مهم طراحي بوده است.
فضاي چند عملكردي به عنوان قلب مجموعه بوجود آمده تا همه فعاليت‌هاي داخل و خارج را در يك مكان گرد هم آورد.

مدرسه معماری کرنل Cornell

چهار معمار بين المللي كه به عنوان فيناليست در مسابقة طراحي دانشكدة معماري، هنر و نقشه كشي دانشگاه كورنل دعوت شده بودند طرح پيشنهادي خود را براي ساختن يك ساختمان 25 ميليون دلاري به هيأت داوران تقديم كردند. اين چهار فيناليست عبارت بودند از: پيتر زام نور، تام ماپن از معماران مورفوسيس (بيولوژيكي)، استيون هال و گروه تاد ويليامز و بيلي تسين. درنهايت طرح پيشنهادي استيون هال برنده مسابقه و طرح بنا بود تا پاييز 2004 به پايان برسد.

درعمل اين طرح براي توسعة اساسي دانشگاه كرنل ارائه شده بود و توانست توجه فوق العادة اساتيد دانشگاه و به خصوص معماراني چون كولين رو را به خود جلب نمايد به ويژه شبكة 9 وجهي كه در اين طراحي گنجانده شده بود. ابتدا به نظر می رسيد كه طرح هاي مورفسيستي ديگر طراحان توجه داوران را به خود جلب كند.

مدرسه معماری اهدائی اهيو Ohio

طراحي لند اسكيپ و معماري منطقه اي و شهري براي 600 دانش آموز در سال 2004 تكميل شده است.
با مساحت M212500 با بودجه 30 ميليون دلاري
اين مدرسه اهدايي خير آمريكايي آقاي استين نولتون بوده كه خود به عنوان يكي از اعضاي طراحي شركت داشته است، و آرزوها و تفكرات خود را در اين مؤسسه پيدا كرده است.در ضلع غربي محوطة دانشكده نزديك رودخانه و استاديوم فوتبال در تقاطع خيابان وست وود راف و تاتل پارك پليس مؤسسه جديد معماري بنا شده است. در قسمت جنوبي آن ساختمان بتني پاركينگ بنا شده و در قسمت شمالي آن مدسة بازرگاني بنا شده در قسمت شرقي آن ساختمان ها آزمايشگاهي قرار دارد.
مدرسه در منطقه اي پويا براي طراحي معماري و گونه اي از معماري شهري بنا شده است.در راستاي اين عقيده كه مدرسة معماري خود بايد نمونه اي از معماري قوي باشد طراحي اين مؤسسه ازنظر معماري و موقعيت شهري بسيار قابل تأمل است. نماي ساختمان در انطباق و در هماهنگي با فضا و ساختمان هاي موجود در اطراف طراحي شده است.

مدرسه ی معماری اسلو نروژ

مدرسه ی جدید معماری oslo ، کاری از گروه معماری Jarmund/Vigsnæs AS Architects MNAL بر اساس ساختمان قدیمی این مدرسه که تاسیس سال ۱۹۳۸ بوده ساخته شده است و در کنار رودخانه ی Akerselva در قسمت شرقی اسلو واقع شده. ساختمان جدید برای دادن حیاتی دوباره به بخش قدیمی تر به منظور ایجاد عملکرد بهتر آموزشی بنا شده است. این پروژه برنده ی جایزه ی اول مسابقات معماری سال ۱۹۹۸ در نروژ بود. بنای ساخته شده درونگرا بوده و به سمت رودخانه ی مجاور جهت گیری می کند. برنامه های فضایی بنا هم با توجه به قسمت های قدیمی بنای قبلی جهت گیری کرده اند و با آن پیوند خورده اند.برای بخش ورودی و همچنین کانال های ورود نور طبیعی ، حیاطی بزرگ و سبز در نظر گرفته شده که با استفاده از پله هایی ، به طبقه ی اول بنای اصلی متصل می شود. یک راه باریک، دور تا دور ساختمان کشیده شده که وظیفه ی ارتباطی فضای داخل و خارج و آوردن نورطبیعی به فضای داخل را دارد. در اطراف این باریکه، مسیر گردش U شکلی وجود دارد که حول آن کشیده شده. در نهایت مجموعه ای از اتاق های آموزشی به شکل یک پل، این فرم U شکل را کامل می کند.

Camino Nuevo High School

شركت Daly پیشتر به طراحی مدارس ابتدایی و متوسطه پرداخته و هم اكنون نیز برروی طراح یك پیش دبستانی كار می نماید. برای دبیرستان حاضر، معمار می بایست 30000 فوت مربع فضای آموزشی شامل 18 كلاس، یك مرکز چند رسانه ای و فضاهای اداری را تنها در یك آكر زمین، بگنجاند. از سویی دیگر گروه طراحی ملزم به تامین فضاهای ویژه فعالیتهای روباز و پاركینگ نیز می بود كه البته تمامی این فضاها باید با بودجه ای اندك – كمتر از 300 دلار برای هر فوت مربع – ساخته شوند.
شركت این تقاضاها را با طراحی یك جفت ساختمان دو طبقه، جوابگو گردید. موازی با لبه جنوبی سایت، بنایی با پلان ماری شكل، كلاسها را در خود گنجانده و بطرف لبه شمالی، ساختمان كوچكی اساساً به منظور كاربری اداری مجموعه درنظر گرفته شده است.

توجه:این فایل دارای 34 صفحه به صورت word میباشد.

دانلود مستقیم از سایت معماری بنا:
16200 تومان – خرید


 

mohammadi morteza

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

Next Post

دانلود پاورپوینت ضوابط فضاهای آموزشی

د مه 17 , 2021
فضاهاي آموزشي: عبارتند از فضاهايي كه برنامه درسي (مطابق با سیلابس درسی) در طول هفته در آنها تدريس مي شود و شامل كلاس هاي تخصصی – كلاس هاي تجربي – كلاس هاي عمومي مي گردد. کلاس تخصصی: فضايي كه در آن تفهيم و تدريس دروس از طريق خواندن و نوشتن […]

جدیدترین مطالب معماری بنا

سبد خرید