دانلود رساله بیمارستان عمومی همراه با تحلیل سایت

دانلود رساله بیمارستان عمومی همراه با تحلیل سایت

بيمارستان مهمترين واحد ارائه دهندة خدمات درماني است و بنا به تعريفي كه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي بدست مي‌دهد:

«بيمارستان واحدي است كه حداقل 15 تخت با تجهيزات و خدمات پزشكي لازم و حداقل دو بخش داخلي و جراحي همراه با گروه متخصص مي‌باشد». بيمارستان در حقيقت محيطي است كه در آن هم به تازه‌هاي علم پزشكي و تكنولوژي معماري توجه شده باشد و مايه تسلي و امنيت بيماران باشد، اين همان محيطي است كه معماران براي رسيدن به آن كوشش مي‌كنند.

عملکرد بیمارستان

بيمارستان‌ براي‌ رسيدن‌ به‌ اهداف‌ بيان‌ شده‌، وظايف‌ زير رابه عهده دارد:

۱- اولين‌ و مهمترين‌ وظيفه‌ بيمارستان‌ مراقبت‌ و مواظبت‌ از بيماران‌ است‌.
۲- بيمارستان‌ بايد در ارتقاي‌ بهداشت‌ عمومي‌ جامعه‌ تلاش‌ نمايد.

۳- بيمارستان‌ با بوجود آوردن‌ يك‌ سلسله‌ روابط‌ هماهنگ‌ بايد محيط‌ سالمي‌ براي‌ مراقبت‌ و معالجه‌ بيماران‌ فراهم‌ نمايد.

۴- بيمارستان‌ بايد به‌ مذهب‌، مليت‌، آداب‌ و رسوم‌ بيماران‌ احترام‌ بگذارد و بدون‌ توجه‌ به‌ شرايط‌ اجتماعي‌، فرهنگي‌، اقتصادي‌، عقيدتي‌ و سياسي‌ خدمات‌ مورد نياز جامعه‌ را به‌طور مطلوب‌ ارائه‌ نمايد.

۵- بيمارستان‌ بايد با توجه‌ به‌ امكانات‌ و شرايط‌ موجود طرحهاي‌ آموزشي‌ را اجرا و رهبري‌ نمايد.

1-3- تقسيم‌بندي بيمارستان

بيمارستان‌ها بر اساس نوع وظيفه و خدمات درماني به دو گروه بيمارستان عمومي و تخصصي تقسيم مي‌شود.

1-3-1- بيمارستان عمومي

بيمارستان عمومي با اكثر بيماريها و امراض گوناگون سروكار داشته و عمدتاً داراي چهار بخش اصلي داخلي، جراحي عمومي، زنان و زايمان و كودكان بوده و در پاره‌اي از موارد ممكن است بخش‌هاي ديگري هم به آن افزوده شود.

1-3-2- بيمارستانهاي تخصصي

بيمارستانهاي تخصصي كه با نوع خاصي از بيماران و امراض سروكار دارد وبه لحاظ برخورداري از تجهيزات و متخصصين توانايي بهتري براي ارائه خدمات درماني به بيماران را دارا مي‌باشد و از جمله اين بيمارستانها مي‌توان بيمارستانهاي عفوني، كودكان، قلب و عروق و پوست وزیبایی… را نام برد. ايجاد بيمارستانهاي تخصصي در هر كشور تابع عوامل و شرايط متعددي از جمله بيماريهاي شايع، رشد دانش و تكنولوژي پزشكي و … مي‌باشد و نوع تخصص آنها بستگي به بيماريهاي خاصي دارد كه در يك زمان معيني در يك كشور وجود دارد.
بطور كل بيمارستانها نيز براساس بعد آموزشي و ظرفيت پذيرش بيمار هم طبقه بندي مي‌شود.

چكيده 1
مقدمه 3
توجيه طرح 3
تعيين پروژه 8
روش تحقيق 9

فصل اول: شناخت كلي بيمارستان

بخش اول: تعاريف

1-1- تاريخچة خدمات بيمارستاني 11
1-2- تعريف بيمارستان 13
1-3- تقسيم‌بندي بيمارستان 13
1-3-1- بيمارستان عمومي 13
1-3-2- بيمارستانهاي تخصصي 13
1-4- سطوح بيمارستانها 13
1-4-1- بيمارستان ناحيه‌اي 14
1-4-2- بيمارستان منطقه‌اي غير آموزشي 14
1-4-3- بيمارستان‌هاي منطقه‌اي آموزشي 14
1-4-4- بيمارستان قطبي آموزشي 14
1-4-5- بيمارستان كشوري 14
1-5- مساحت و اندازة بيمارستان 14
1-6- سرانه تخت در بيمارستانها 14
1-7- اصول اساسي تشكيلات بيمارستاني 15

بخش دوم: فرم كلي ساختمان بيمارستان

1-8- فرم كلي ساختمان بيمارستان از نظر ارتفاع 16
1-9- تيپولوژي بيمارستان 17
1-9-1- سيستم پاويلون 17
1-9-2- سيستم متراكم 18
1-9-3- سيستم مخلوط 18
1-9-4- تعدادي از گونه‌هاي مختلف بيمارستان 18

بخش سوم: توسعه استراتژيك طراحي مدرن

1-11- برنامه‌هاي فضاهاي بيمارستاني 23
1-12- توسعة استراتژيك طراحي مدرن 24
1-13- انواع طرحهاي استراتژيك 26
1-13-1- نمونه‌هاي عمودي فرمهاي ساختماني 27
1-13-2- نمونه‌هاي افقي فرمهاي ساختماني 30

فصل دوم : بررسي بستر و اقليم تهران

2-1- توصیف شهر تهران 41
2-1-1-سیر تحول کاربری خدمات درمانی 41
2-1-2-گسترده شهر تهران والگوی ساختاری 42
2-1-3- موقعيت استقرار شهر وبستر طبیعی آن 43
2-1-4- عوارض ارتفاعی 43
2-1-5- زلزله 45
2-1-6- اقلیم 49
2-1-7- آفتاب گیری و کنترل تابش 65
2-2- معرفی منطقه یک 74
2-2-1- مشخصات جغرافیایی منطقه یک 74
2-2-2- ویژگی های سیاسی و اجتماعی منطقه 74
2-2-3- چشم انداز توسعه منطقه یک 75
2-3-شرح محدوده ولنجک 76
2-3-1-حمل ونقل عمومی 78
2-3-2-مراکز خرید 78
2-3-3-اماکن مهم 78
2-3-4-مراکز تفریحی ورزشی 79
2-3-5-شهبه بانک ها در ولنجک 79
2-4-دسترسی ها 80
2-5-موقعیت ومساحت 80
فصل سوم: تقسيم‌بندي كلي مناطق مختلف بيمارستان
بخش اول : راهنماي برنامه ريزي و طراحي معماري بخش‌هاي بستري
3-1 شرايط مناسب محيط بيمار 86
3-2- مواردي كه موجب ايجاد محيط مناسب براي بيماران مي‌شود 86
3-3- نور طبيعي منظره و تهويه طبيعي 86
3-3-1- ابعاد پنجره‌ها 87
3-3-2- مكان پنجره‌ها 87
3-3-3- جلوگيري از تابش آفتاب 88
3-3-4- نوع بازشوي پنجره‌ها 88
3-4- نور مصنوعي در اتاق‌هاي بستري 89
3-5- دما، رطوبت و تهويه مكانيكي 90
3-5-1- كنترل دما و رطوبت 90
3-5-2- تهويه مكانيكي 91
3-6- بهداشت محيط و كنترل عفونت 91
3-7- ايمني 91
3-8- صداي مطلوب و نامطلوب 92
3-8-1- تعريف 92
3-8-2- صداي نامطلوب 92
3-9- تسهيلات آسايش و ايمني بيماران 95
3-9-1- تعداد تخت‌هاي اتاق‌هاي بستري در بخش‌ بستري جراحي 95
3-9-2- فاصله تخت‌هاي بستري 95
3-9-3- امكانات تخت‌‌هاي بستري 96
3-9-4- سيستم احضار پرستار و اينتركام 97
3-9-5- امكان گوش دادن به راديو، انتخاب كانال تلويزيون 98
3-9-6- دستگيره‌هاي حفاظتي در حمام‌ها و سرويس‌هاي بهداشتي 98
3-9-7- سرويس بهداشتي معلولان 98
3-9-8- شيشه و توري پنجره‌ها 99
3-9-9- پرده 99
3-9-10- تلفن 100
3-9-11- گنجه لباس بيماران 100
3-9-12- يخچال 101
3-9-13- دستشويي 101
3-9-14- گازهاي طبي 101
3-9-15- اتاق روز بيماران 102
3-10- رنگ و فضاي معماري 103
3-10-1- فضاي معماري 103
3-10-2- رنگ 104
3-11- تسهيلات و فضاهاي مورد نياز پزشكان و پرستاران در بخش‌هاي بستري 104
3-11-1- تسهيلات و فضاهاي مورد نياز پرستاران 105
3-12- ارتباط بخش‌هاي بستري جراحي و بيمارستان 107
3-12-1- تركيب بندي بخش‌هاي بستري جراحي 107
3-12-2- همجواري حداقل دو بخش بستري 108
3-12-3- ظرفيت يك بخش بستري داخلي/ جراحي 108
3-12-4- جهت نورگيري بخش‌هاي بستري 109
3-12-5- گسترش آينده 109
3-12-6- ارتباط بخش‌هاي بستري با ساير بخش‌هاي بيمارستان 109
3-13- روابط فضاهاي داخلي بخش‌هاي بستري جراحي 111
3-13-1- انتخاب مدول شبكه ستون‌هاي سازه ساختمان 111
3-13-2- مكان ايستگاه پرستاري 111
3-13-3- گروه بندي بيماران بر حسب شدت بيماري، شرايط بيماري و خصوصيات رواني 112
3-13-4- ظرفيت بخش و مكان اتاق‌هاي آن در رابطه با ايستگاه پرستاري 112
3-14- عملكرد فضاهاي بخش‌هاي بستري داخلي/ جراحي 113
3-14-1- فضاهاي بيمار خواب 113
3-14-2- اتاق بستري يك تختخوابي 113
3-14-3- مشخصات مشترك اتاق‌هاي بستري و تجهيزات آن‌ها 115
3-14-4- فضاهاي پشتيباني داخل بخش بستري 116
3-15- نقشه اتاق بستري يك تختخوابي 121
3-16- مشخصات نقشه اتاق كار كثيف در كليه سطوح بيمارستان‌ها 123
3-17- مشخصات نقشه اتاق جمع آوري كثيف در كليه سطوح بيمارستان‌ها 125
3-18- اتاق نظافت 126
3-19- مشخصات نقشه اتاق معاينه و درمان در بيمارستان 127
3-20- دوش‌ و توالت و دستشويي معلولان در تمام سطوح بيمارستان‌ها 129
3-21- ايستگاه پرستاري 131
3-22- بخش بستری مراقبت های ویژه C.C.U.- I.C.U. 132

بخش دوم: بخش جراحي

3-23- سازماندهي بخش جراحي 133
3-23-1- بخش جراحي 134
3-23-2- اطاقهاي جراحي 134
3-23-3- فضاهاي مشترك 134
3-24- بخش جراحي 134
3-24-1- تيم جراحي شامل 135
3-24-2- وسايل اتاق عمل 135
3-25- فضاهاي داخلي بخش جراحي 136
3-25-1- تعداد اتاق‌هاي عمل 136
3-25-2- مساحت‌هاي مورد نياز قسمتهاي مختلف بخش جراحي 137
3-26- تجهيزات 138
3-26-1- تجهيزات و وسايل اتاق عمل 139
3-26-2- وسايل اتاق بهبودي 141
3-26-3-خطرات انفجار 141
3-26-4- اندازه اتاق عمل 141

بخش سوم: اورژانس و بیماران سرپایی

3-27-1- اورژانس 146
3-27-2- ورودي اورژانس 147
3-28- درمانگاه 148
3-28-1-تقسيم‌بندي فضاهاي درمانگاه 148
3-28-2-فضاهاي كلينيكي تيپ 149
3-28-3-انواع درمانگاه 150
2-28-3-1-كلينيك جراحي عمومي 151
3-28-3-5- جراحي پلاستیک 156
3-28-3-6-امراض پوستی 162
3-28-4- سيركولاسيون‌هاي اصلي درمانگاه 168
3-28-5- رابطه درمانگاه و بيمارستان 168
3-28-6- تزريقات 168
2-28-7- پانسمان 169
2-28-8- داروخانه 169

بخش چهارم:تشخیص و درمان

3-29- بخش معاينات و معالجات مشترك 170
3-29-1- آزمايشگاه باليني 172
3-29-2- راديولوژي 174
3-29-4- بخش تسهيلات تشخيص 177

بخش پنجم: اداری و خدمات و پشتیبانی

3-30- بايگاني 801
3-30-1- فضاهاي عمومي 181
3-31- تسهيلات جنبي 821
3-32- بخش خدمات و تداركات 182
3-32-1- ساختمان خدمات 182
3-32-2- تغذيه 183
3-32-4- رختشويخانه 185
3-32-5- استريليزاسيون مركزي 187
3-32-6- انبارها 189
3-32-7- تسهيلات كاركنان 190

فصل چهارم : نمونه های بیمارستان

4-1- نمونه بیمارستان رجین استیت هلند 191
4-2- بیمارستان قزوین 195

فصل پنجم: معماري داخلي بيمارستان

بخش اول
5-1- رنگ، فرم، فضا 206
5-1-1- بوجود آوردن يك فضاي بهبودي بخش 207
5-1-2- فوائد تعالي و تكامل 209
5-1-3- كارايي و فشارهاي محيط 210
5-1-4- درهم آميختن معماري و طراحي داخلي 211
بخش دوم
5-2- خصوصيات معماري 212
5-2-1- عوامل محيطي 212
5-2-2- اهميت زيست شناختي نور 213
5-2-3- فوائد نور كامل (حاوي همه طول موج‌ها) 213
5-3- رنگ 214
5-3-1- چگونه مي‌توان از رنگ استفاده نمود 215
5-3-2- رنگ و تأثير آن در درك فضا 216
5-3-3- استفاده‌هاي عملي از روانشناسي رنگ 218
5-4- لابي 220
5-5- تسهيلات غذاخوري براي ملاقات كنندگان و پزشكان 222
5-5-1- اتاق استراحت بيماران و ملاقات كنندگان 223
5-6- اتاق بيماران 224
5-6-1- محدوديت و انزوا 225
5-6-2- طرح اتاق 226
5-6-3- وسائل رفاهي و تزئيني 226

فصل ششم : تهيه و تنظيم برنامه فيزيكي

6-1- جدول برنامه فیزیکی…………………………… 227

فصل هفتم: معرفي طرح

بخش اول: تحلیل سایت
7-1- تحلیل سایت 239
7-1-1- دلایل انتخاب سایت پروژه 239
7-1-2- دسترسي ها به سايت 239

بخش دوم:اقلیم در طراحی
7-2- جهت گیری و فرم ساختمان 242
7-3- جدار ساختمان و تبادل حرارتی 243
7-4- جهت دادن به بدنه ساختمان برای استفاده از نسیم دریا و باد مطلوب 244

منابع و مأخذ

منابع فارسی :

1- نظام خدمات درمان و بستری تخصصی کشور ،تهران انتشارات وزارت بهداشت و آموزش پزشکی و سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور
2- شيخ الاسلامی،بيژن ، برنامه ريزی و طراحی بيمارستان ، ناشر سازمان زرد
3- مهندسی بنا های درمانی ، انتشارات سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور
4- موسويان،محمدرضا، اصول و مبانی طراحی معماری ، شهرسازی
5- آصف زاده، سعيد، شناخت بيمارستان، تهران انتشارات دانشگاه تهران
6- بيژن، دفتری،برنامه فيزيکی بيمارستان های بزرگ،تهران انتشارات سازمان مديريت و برنامه ريزی
7- آخوند زاده، حيدر، بهداشت پوست و مو
8- طراحی و عملکرد بيمارستان ،انتشارات شرکت خانه سازی ايران
9- بيست ودو جلد مطالعات مربوط به طرح جامع کيش، شرکت مهندسين مشاور پژوهش و معماری
10- مجلات مختلف مهندسی پزشکی

منابع انگليسی :

1-Time Saver Standards Building Types , Edits , 1992
2-Hospital Interior Architecture :Jain Malkin

3-Medical and Dental Space Planning :Jain Malkin
4-Neufert ,Emest Architects Data : William Clows
5-Hospital Bluilders : Tony Monk
6-Contemporary Asian ArchitectsPaul James , William Tatton – Brown
7-Hospital Design and Development :

این فایل دارای 247 صفحه به صورت فایل word میباشد.

دانلود مستقیم از سایت معماری بنا:

22600 تومان – خرید


 

mohammadi morteza

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

Next Post

مطالعات شهرستان دهدشت کهگیلویه و بویراحمد

ش دسامبر 19 , 2020
موقعيت قرار گيري شهرستان کهگیلویه در كشور: استان كهگيلويه وبويراحمد به عنوان بخشي از پارس خاستگاه نخستين تمدن بشري يعني هخامنشيان جايگاه ويژه اي دارد.اين بخش ازكره خاكي همراه با سرزمينهاي همجوارش خوزستان وفارس،شاهدزايش اولين تمدنهاي جهان بوده است.اين استان درگذر زمان به نامهاي مختلف داراي اهميت سياسي،اجتماعي وامنيتي بوده […]

جدیدترین مطالب معماری بنا

سبد خرید