امروز Tuesday 23 July 2019

دانلود رساله فرهنگسرای هنر و معماری ایران کامل محصولی از معماری بنا

دانلود رساله فرهنگسرای هنر و معماری ایران کامل محصولی از معماری بنا

5٫0 rating based on 1,234 ratings
دانلود رساله فرهنگسرای هنر و معماری ایران کامل

دانلود رساله فرهنگسرای هنر و معماری ایران کامل محصولی از معماری بنا

دانلود رساله فرهنگسرای هنر و معماری ایران کامل محصولی از معماری بنا

مقدمه 8

اهميت موضوع : 8

فرهنگسرا Cultural Center : 9

پيشينه مراكز فرهنگي : 11

اهميت تاسيسات فرهنگي ـ اجتماعي : 12

ضرورت مجموعه هاي فرهنگي : 13

تقسيم بندي فضاهاي فرهنگي شهر : 13

الف ) فضاهاي فرهنگي محله اي : 13

ب ) فضاهاي فرهنگي منطقه اي : 13

ج ) فضاهاي فرهنگي شهري 14

د ) فضاهاي فرهنگي فرا شهري: 14

مجموعه فرهنگي حضرت معصومه (ع): 15

فاز يك : 15

فاز 2: 17

فرهنگسراي خاوران : 18

كتابخانه : 19

خانه كودك و نوجوان: 19

مشاوره: 19

نمايش: 20

انجمن هاي علمي فرهنگي جوانان: 20

انجمن بانوان : 20

ادبيات : 21

خدمات علمي فرهنگي : 21

موسيقي: 21

فيلم : 21

هنرهاي تجسمي : 21

خوشنويسي : 22

بازار فرهنگ و هنر: 22

تحليل فرهنگسراي خاوران توسط كامران افشار نادري: 22

اهداف كلي طرح: 25

اهميت انتخاب منطقه به عنوان بستر مطالعاتي و طرح: 25

فرهنگ : 26

تعريف فرهنگ : [در كتاب شكل گيري معماري در تجارب ايران و غرب «دكتر فلامكي»] 26

سياست فرهنگي سنتي : 27

لزوم ايجاد مراكز فرهنگي : 27

1ـ خودآگاهي فرهنگي : 27

2ـ زمينه هاي فرهنگي كه دخالت در آنها امكان دارد: 29

3ـ شركت در ايجاد محيط زيست فرهنگي : 29

4ـ شكلهاي جديد فرهنگي : 30

5ـ مفاهيم سياست فرهنگي در ايران : 30

6ـ گسترش فرهنگ در مورد گسترش فرهنگ بايد به دو نكته اساسي توجه نمود: 32

7ـ استفاده از اوقات فراغت در جهت كسب فرهنگ : 32

فراغت: 33

اوقات فراغت: 33

طبقه بندي اوقات فراغت: 34

كاركردهاي اوقات فراغت: 34

برخي آثار ونتايج اوقات فراغت: 35

برخي از آثار مثبت اوقات فراغت عبارتند از : 35

عوامل موثر در برنامه ريزي فراغت: 36

نكات مورد توجه در ايجاد فضاي فراغتي : 37

فراغت، گردشگري و فرهنگ : 37

نمونه هاي گوناگون وقت گذراني : 38

نظاره و تماشا : 38

فعاليتهاي صحنه اي : 39

نگارش : 40

ريشه واژه هنر : 41

معني هنر در لغتنامه دهخدا : 41

فلسفه هنر : 41

سير تكاملي هنرهاي اوليه : 42

در بررسي يك اثر هنري چهار عامل مورد توجه قرار مي گيرد: 43

آثار هنري دوره پيش از تاريخ مديون اين نظرات مستند است كه: 44

كليات هنر : 45

نتيجه : 47

تجزيه تحليل انواع هنرها و ارتباط با يكديگر: 47

1ـ شكل : 49

2ـ تكرار : 49

3ـ تعادل : 49

4ـ تعادل و وحدت: 49

5ـ تضاد: 50

6ـ فرم و طرح صفحه: 50

7ـ اصول طرح: 50

8ـ بافت: 50

9ـ حركت : 51

هنر، هنرمند، اجتماع: 51

هنرمند: 52

ارتباط هنر و زمان خلق اثر هنري : 53

رنگ نما : 111

تاثيرات بافت و تخلخل مصالح : 111

استفاده از عايق حرارتي : 111

جنس مصالح: 112

فضاهاي پر و خالي : 112

ارتفاع ساختمان : 112

ابعاد پنجره و سطح نورگير : 112

فضاها و زير فضاهاي مورد نياز : 113

حوزه هاي فعاليت مجموعه : 113

آموزش عملي حوزه هنرهاي تجسمي: 113

آموزش عملي در حوزه هنرهاي نمايشي: 114

آموزش عملي در حوزه موسيقي: 114

آموزشهاي جانبي : 114

طبقه بندي عام فضاهاي اصلي و فرعي : 114

فضاهاي آموزشي : 114

فضاهاي كمك آموزشي (وابسته آموزشي): 115

فضاهاي رفاهي و خدماتي : 115

ضوابط طراحي در گروه فضاهاي آموزشي (كلاسها ـ كارگاهها ـ استوديوهاي موسيقي): 115

مشخصات فضاهاي آموزشي : 115

كلاسهاي تئوري ، اتاقهاي آتليه وكارگاهها: 115

كارگاهها : 116

موسيقي: 116

كلاسهاي موسيقي: 117

اتاق اسباب و ادوات موسيقي: 117

فضاي تجهيزات موسيقي: 117

ضوابط طراحي در گروه فضاهاي كمك آموزشي: 118

كتابخانه: 118

تسهيلات مطالعه انفرادي: 119

مشخصات فضاهاي قرائت : 119

ساير ويژگيهاي كتابخانه: 119

مختصري درباره كتابخانه هاي مرجع : 120

فضاهاي عملكردي كتابخانه ها: 120

عناصر اصلي كتابخانه : 121

بخش كتب مرجع : 123

كليات : 123

طجدول قفسه ها وفاصله بين آنها 125

تجهيزات ارائه خدمات 126

ميزها 127

يادداشت برداشتن و نوشتن 127

استانداردهاي سرمايش ، گرمايش، … 127

سالنهاي اجتماعات : 128

راهروهاي سالن نمايش: 130

ورودي و خروجي ها : 130

پروژكسيون : 130

سرويس بهداشتي : 131

زواياي ديد و فواصل تماشاچيان: 131

زواياي تابش و فاصله پروژكتور: 131

صندلي و نحوه انتظام صندليها: 131

نحوه استقرار صندليها : 132

تعداد صندليها در يك رديف : 132

حداكثر تعداد رديفهاي بين دو راهرو عرضي : 132

قرارگيري صندليهاي نسبت پرده : 132

شيب كف سالن : 132

سالن تئاتر و اجتماعات: 132

فضاهاي مورد نياز : 133

انواع تئاتر بر حسب ظرفيت تماشاچي: 133

انواع تئاترها بر حسب نوع برنامه ها : 133

نمايش فيلم : 133

آكوستيك مناسب: 134

ايمني سالن : 134

راههاي فرار : 134

مشخصات كلي سالنهاي تئاتر: 137

انواع تئاترها بر حسب دامنه فعاليت شان : 137

مشخصات فضاهاي اداري : 139

آمفي تئاتر روباز : 140

مركز كامپيوتر: 140

نمازخانه : 140

تفكيك و توزيع فضاها در طبقات : 140

پاركينگ : 141

ضوابط فني و اجرايي : 141

سازه : 141

ويژگي سازه سالنهاي نمايش: 142

بررسي مصالح در ارتباط با سيستم هاي سازه سالن : 142

ايمني از حريق : 142

نكات ويژه ايمني از حريق : 142

ساير مقررات ايمني از حريق : 143

تاسيسات : 144

گرمايش و تهويه مطبوع: 144

روشنايي: 146

فاضلاب : 146

آكوستيك تالارها: 146

كاواك : (رزوناتر) 147

طراحي تالارها: 147

فرم : 147

آكوستيك در تالار كنفرانس : 148

آكوستيك در تالار كنسرت : 148

اصول طرح تالارها (كلاس درس): 148

تالار اجتماعات : 149

توضيح طرح : 149

ورودي : 149

حجم: 149

پلان  : 150

عناصر تشكيل دهنده سايت : 151

فضاي سبز: 151

ديد و منظر: 152

نكات لحاظ  شده در معماري فرهنگسرا: 152

بررسي سايت : 153

توپوگرافي و پوشش سايت : 153

همسايگي ها : 153

دسترسي به سايت : 154

معماري منطقه : 154

مقدمه

اهميت موضوع :

تحولات گوناگون در تاريخ هر مرز و بومي جداي از همه عوامل دروني و بيروني اش يك واقعيت غير قابل انكار بوده است. عرصه هاي گوناگون اجتماعي، تاريخي، فرهنگي و … شاهد اين دگرگوني با درجات مختلف بوده اند.

يك روز در جامعه اي ورود صنعت و ماشين منشا اين تحولات بوده و روزگاري شرايط خاص منطقه اي چنين نقشي را ايفا كره است. شهرها و روستاهاي مختلف سرزمين عزيزمان ايران، سرد و گرم بسيار چشيده اند و تغييرات بسياري را تجربه كرده اند. با پيشرفت علم، فن آوري ارتباطات و … روز به روز تحولات، گسترده تر شده اند و آثار آنها گريز ناپذير تر نموده اند. چنين تحولات، علتها، چگونگي و تبعات آن بخشي است كه شايد راهكارهاي مناسبي براي دستيابي به يك هدف مشخص در هر زمينه فعاليتي باشد.

ساختار معماری

ساختار معماري هر منطقه اي هم روند فوق الذكر را داشته است و كما بيش تحولات و دگرگوني هايش منطبق بر مدعاي اخير است. با يك نگاه گذرا اما پر دقت مي توان دريافت كه بافتهاي شهري و اجتماعي شهرهاي ايران و به خصوص منطقه فوق ، دستخوش بسياري از اتفاقات به طور خواسته و يا ناخواسته و مثبت يا منفي گشته اند. سنت، مردم، اعتقادات، اقليم، امكانات و … در طول دورانهاي مختلف گذشته چهره يك شهر يكدست، متمركز را تصوير كرده است. كه در سايه تمامي همان عوامل بر شمرده شده پاسخگوي تمام جوانب يا لااقل بخش عمده اي از نيازهاي زمان خود بوده است.

مثال

به عنوان مثال سلسله مراتب دسترسي بر اساس مركزيت اماكن عمومي مثل بازار،مسجد جامع، حسينيه ها و حمام و … شكل گرفته بود و در نهايت به كوچه ها و در بندها و هشتي و حياط و اتاقها منتهي مي شد، راهكاري بود براي پاسخگويي به تمامي نيازهاي فوق.

براي ديدن کامل اين مطلب و همچنين دانلود آن در ادامه ميتوانيد آنرا با قيمت مناسب خريداري کنيد…

اگر به دنبال يک رساله مفيد کاربردي و کامل در رابطه با فرهنگسرای هنر و معماری ایران هستيد دانلود اين رساله را از دست ندهيد اين رساله نيز مانند ساير محصولات معماري بنا کامل ميباشد و در آن همه ابعاد مورد بررسي قرار گرفته است پس با خيال راحت دانلود کنيد

دانلود رساله فرهنگسرای هنر و معماری ایران کامل

دانلود رساله فرهنگسرای هنر و معماری ایران کامل

دانلود رساله فرهنگسرای هنر و معماری ایران کامل

دانلود رساله فرهنگسرای هنر و معماری ایران کامل

دانلود مستقیم از سایت معماری بنا:

[purchase_link id=”53818″ text=”خرید” style=”button” color=”red”

Zahra Rezaian وبسایت شخصی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code