دانلود پاورپوینت معرفی معماری اکوپارک

چکیده:

مشخصه بارز شهرها درهزاره سوم میلادی، برنامه ریزی وطراحی برمبنای همگامی با طبیعت و رعایت اصول توسعه پایدار میباشد.ازاین رو ضرورت مطرح کردن مباحث اکولوژیکی نظیر اکو پارک در شهرهای امروزی امری محسوس تلقی میگردد.
انديشة اكولوژيكي در مفاهيمي مانند توسعة پايدار، شهر اكولوژيكي و پاركهاي اكولوژيكي متجلي ميشود، نماد توسعة شهري پايداراكولوژيكي، احداث پارك هاي شهري منطبق با شاخصهاي اكولوژيكي است.

در هر زمان و هر نسلی همواره این سوال مطرح بوده که “چگونه پارک می تواند به هویت شهر کمک کند؟” در سال 1982 در کتاب ” “ The Politices of Park Design
Galen Granz تغییرات پارک های شهری در طی 150 سال اخیر با 4 ایده و نقطه نظر بیان کرده است که عبارتند از:
1. Pleasure Ground (1850-1900) 2        Reform Park (1900-1930) 3          The Recreation Facility (1930-1965) 4             The Open Space System (1965)

هدف های متغیر اجتماعی که در این پارک ها به تصویر کشیده شده اند به این منظور است تا تغییرات همسان در فرم های طراحی شده را نشان دهند.
ارزیابی مجدد برخی از ایده ها، ما را از طراحی مدل های مخالف طبیعت و فرهنگ به سوی مدل هایی می کشاند که بشر را به عنوان جزیی از اکولوژی می داند.

به لحاظ تاریخی مدل پارک های شهری آمریکایی در طی 35 سال تغییر به طول انجامید و بیشتر از30 سال گذشت تا اینکه دسته پنجم از پارک ها به نام Ecological Park به روی کار آمد. نخستین فعالیت دراین رابطه درGraham Foundation اتفاق افتاد. این سمینار علمی دردانشگاه کالیفرنیا با شعار “پارک های پایدار” برگزار شد. در این سمینار به آنالیز پارک ها در طی 20 سال گذشته پرداختند. این آنالیز به منظوراین بود تا که روشن شود که آیا تغییر قابل ملاحظه ای در اساس فلسفی، اهداف ایدئولوژیک و حل مسائل برنامه ریزان پارک رخ داده است؟

بیشتر پارک هایی که بعد از سال 1991 ساخته شدند دارای خصوصیاتی شبیه دسته پنجم از پارک ها یعنی Ecological park”” بودند و این پارک ها 26 سال بعد از پارک های Open System ساخته شدند.

همزمان با ناپایداری زیست محیطی، ناپایداری های اجتماعی و اقتصادی در آخرین دهه های قرن بیستم، باعث شکل گیری جنبش جهانی ” توسعه پایدار” شد که بدنبال توسعه درحوزه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی وطبیعی بود. توسعه پایدار شهری نیازمند شناسایی محدودیتهای محیطی برای فعالیتهای انسانی درارتباط با شهرها و تطبیق روشهای طراحی در این محدودیتهاست. حفاظت ومدیریت بهتر اکوسیستم ها بعنوان یکی ازاهداف اساسی توسعه پایدار از طریق ایجاد فضاهای سبز شهری تامین میشود و دراین میان با تکیه برقابلیتهای موجود وکاربریهای متنوع ومفید اکوپارک، تاسیس اینگونه فضاهای  تفرجی- زیست محیطی شهری برای رسیدن و سوق به توسعه پایدار شهری لازم است.

The Ecological Park

اکو پارک محیطی است که در آن فعالیت های تفریحی، همگام با شناسایی و چگونگی برخورد با مسائل زیست محیطی از جنبه های گوناگون آموزشی همگانی صورت می گیرد.

فرضیه اصلی طراحی اکو پارک:

فراهم آوردن پشتوانه های اقتصادی، علمی و زیست محیطی مناسب برای آموزشی عمومی و ایجاد فرهنگ صحیح محیط زیست

خصوصیات اکوپارکها

  • کاربرد گیاهان بومی
  • ذخیره سازی و بازآفرینی سیلابها و سایر منابع طبیعی
  • پیوستگی زیرساختها با تکنولوژیهای مناسب
  • حفظ و نگهداری حیات وحش و گیاهان بومی
  • حفظ و نگهداری چرخه زندگی
  • نظارت برمصرف

 با پارک های قبل خود: Ecological فرق پارک های

1- از لحاظ منابعی که برای مصالح ساخت آن استفاده شده بود، کارآمدتر و شایسته تر بودند
2- با ساخته های شهری اطرافشان یکپارچه شده و می توانند نقش مهمی را در جهت حل مسائل شهری ایفا کنند
3- می توانند استانداردهای جدیدی را در مباحث زیبایی گرایی و مدیریت بومی مطرح کنند
4- می توانند برای کیفیت های زیبایی شناسی و فرمال در موضوعات منظر و معماری و شهری مطرح شوند و به کار روند

 Ecological  ویژگی های پارک های

1- می تواند هر جایی باشد و با هر شکل، سایز و اندازه ای ساخته شود

2- می تواند دارای هندسه ای مستقیم الخط، منحنی وار یا موافق با طبیعت داشته باشد

3- اجزای فضای بیرونی را به نحوی به هم مرتبط و متصل می کند که شبکه ای قابل فهم برای موجودات زنده و سیستم های طبیعی فراهم شود

4- تلاش دارد تا دیدی قدیمی از شهر به عنوان یک باغ را ارائه دهد.

شاخص های ارزيابی پارک های اكولوژيک:

1- كالبدی و طراحی اكولوژيكی

2- زيست محيطی

3- فرهنگی – آموزشی

  تحلیل اکوپارک داخلی

سه پارك كوهسنگي، ملت و وحدت به عنوان نمونه پارك هاي مشهد انتخاب شده اند.

ايده اوليه طراحي پاركهاي مورد مطالعه اكولوژي نبوده و فقط با كاركرد پارك  شهري احداث شده اند، اما افزون بر تغييررويكردها  با نگاه اكولوژي موارد ي كه ميتوان درراستاي تفكراكولوژيك  معرفي شود ومقايسة وضع موجودآنها با شاخص هاي اكولوژيكي وبيان ميزان فاصله ازاين شاخص ها مي تواند سمت و سوي برنامه ريزي براي ارتقاي كيفيت ا ين پارك هارا فراهم كند.

 نمونه اکوپارک جهانی

اكوپارك هارتبرگ:

پارك تجاري كه تمام مشخصه هاي ذكر شده رادرهم مي آميزد (تركيب طيف وسيعي از تجارت و صنعت اكولوژيكي).

شاخصهای توسعه پایدار درنظر گرفته شده در پارک:

– آگاهي و بينش عمومي را بطور جامع در رابطه با مسائل محيطي ارتقاء مي دهد.

– تحقيقات كاربردي تجانس و همزيستي روش ها و تكنيك هاي محيطي و صنعتي را ترويج مي دهد.

– به الزامات اقتصاد ناحيه پاسخ ميدهد. بطور خلاصه اهداف اكوپارك هارتبرگ به يك سلسله نيازهاي متفاوت جوابگو است.

– حفاظت از محيط و ترقي تكنولوژي هاي محيطي

– ارائه اطلاعات و آموزش تكنيكي و محيطي براي عمومي به صورت توصيه به مشتريان و در همان زمان افزايش آگاهي محيط آنها

– پيش بيني تجارت بيشتر و پايدار و فرصت هاي شغلي در هارتبرگ و بطور كلي در منطقه

– ارائه تفريح و نمايش

– طرق جديد اطلاع رساني به استفاده كنندگان در رابطه با مشكلات محيطي وراه حلهاي ممكن براي آن مشكلات را جستجومي كند.

 نمونه اکو پارک جهانی

  •  الگوی طراحی اکوپارک

  • اکوپارک و صنعت

  • اکوپارک و شهر

  • اکوپارک و توسعه پایدار شهری

شهر اكولوژيكی (اكوسيتی)

اصطلاح اكولوژی را نخستين بار ارنست هكل زیست شناس آلماني در سال 1869 به عنوان زمينه مطالعاتی نو در زيست شناسي مطرح كرد .منظوروی ازاكولوژی، شناخت روابط متقابل حاكم ميان موجودات زنده و محيط آنها بود.

اكوسيتي يا شهراكولوژيكی پايدار برای اولين بار توسط ريچارد رجيستر در سال 1987 در كتابش به نام ساخت شهرها برای آينده ای سالم بيان شد.

اكوسيتی، شهری است كه با توجه به تأثيرات محيطی برای به حداقل رساندن انرژی مورد نیاز، آب و غذا، گرمای اتلاف شده، آلودگی هوا و آب، دی اكسيد كربن و متان طراحی شده باشد.

 جمع بندی و نتیجه

پایداری یک مفهوم مشترک برای تمام جوامع و فرهنگها نیست.در واقع هر جامعه ای باید با توجه به فرهنگ، سابقه تمدنی خود وشرایط خاص زیست محیطی که در آن جامعه وجود دارد به یک تعریف از پایداری دست پیدا کند.
نتايج تحقيقات حاكي از آن است كه در كشورهاي پيشرفته تأكيد طراحي شهري بروضع استانداردها تا دست يابي به اهداف پايداري است و نتايج حاصل از آن در مقررات و ضوابط طراحي پايدار شهري استفاده میشود
در حاليكه در كشور ما نه فقط نتا يج، بلكه استانداردها نيز مورد توجه نبوده و رعا يت نشده است.

این فایل دارای 30 اسلاید به صورت پاورپوینت میباشد.

دانلود مستقیم از سایت معماری بنا:

14500 تومان – خرید

 

mohammadi morteza

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

Next Post

رساله مجتمع رفاهی و گردشگری با رویکرد معماری پایدار

چ فوریه 5 , 2020
مقدمه: همانطوركه روند تحولات گردشگري در مقياس ملي و بين المللي، در طول چند دهه اخير نشان مي دهد، گرايشي كلي به گردشگري و جهانگردي، روز به روز در حال افزايش است و با استناد به پيش بيني هاي سازمان جهانگردي تا پايان دهه آينده صنعت وگردشگري درصدر جدول صنايع […]

جدیدترین مطالب معماری بنا

سبد خرید