رساله معماری

دانلود رساله مجتمع مسکونی

فصل اول

فهرست مطالب
شناخت موضوع:
مقدمه…………………………………………….
طرح مسئله………………………………………..
معماری ارگانیک………………
سایت………..
فرضیات/سوالات……………………………………………………..
اهداف……………………………………………….
روش گرد آوری اطلاعات………………
ابزار گرد آوری اطلاعات………………………

فصل دوم

ادبیات موضوع-چهارچوب نظری طرح
شاخصه های مسکن مناسب از دید کلی و مقیاس شهری……………………………
مسکن و ابعاد آن……………….
شاخص های کیفیت مسکن………….
معماری پایدار…………………………………….
شکل خانه، حاصل مجموعه ای از عوامل اجتماعی –فرهنگی (پایداری اجتماعی-فرهنگی)…
هویت از نظر راپاپورت………………
باز کردن مبحث هویت…………………………….
پایداری زیست-محیطی…………………
پایداری اقتصادی……………………………
سعی در ایجاد معماری پایدار با استفاده از تکنولوژی………..
مطالعه ی موردی در اقلیم سرد و خشک……………………
نمونه هایی از معماری که در آن به نوعی و تا اندازه ای پایداری رعایت شده است……..
مجتمع هبیتات، موشه سفدی………….
آپارتمانهای آردمور (Ardmor)، موشه سفدی…………
آپارتمان کانچانجونگا(Kanchanjunga)، چارلزکورآ…………
پروژه مسکونی اوین………………………
مسکن مدرن………………………….
نمونه هایی از مسکن ارگانیک و مدرن……………………
ریشه یابی مشکلات مساکن امروزی………………………………..
نتیجه گیری از مباحث فصل مسکن معماری ارگانیک و مدرن…….
لزوم پرداختن به فضای باز در مساکن امروزی…………….
احیای حیاط در آپارتمان های امروزی…………….
برسی فضای باز در آپارتمان های امروزی…………………………..

فصل سوم

شناخت وضع موجود و آنالیز سایت
ویژگی های اقلیم سرد……………
ویژگی های معماری بومی مناطق سرد………………………
اهراف طراحی اقلیمی این اقلیم……………………
اقلیم تبریز…………………….
شناسایی کاربری های اطراف سایت……………
شناسایی شبکه های ارتباطی اطراف سایت……………….
شناسایی آلودگی های صوتی اطراف سایت:……………….
بررسی عوامل اقلیمی موثر در طراحی سایت (جدول):………………
آنالیز سایت (جدول)……………….

فصل چهارم

ارائه ایده طراحی و برنامه فیزیکی طرح
تعریف مسکن از دید سازمان آمار ایران…………………
عوامل موثر در برنامه فیزیکی……………………
تراکم………………………………
حیاط…………………
پله فرار و آسانسور…………………………..
پخی………………………………..
پیش آمدگی ساختمانی در گذرها………………………
پیش آمدگی، بالکن ها……………
رعایت محدودیت ارتفاع…………………………………
پارکینگ………………………………
عرصه های عمومی مجتمع های مسکونی……………..
اطول و ضوابط طراحی مجموعه……………………….
محل ساخت بنا در اراضی بزرگ و مجتمع سازی ها………….
حداقل فضای باز…………………..
فاصله دو بلوک ساختمانی و سایر فضاهای باز و بازشو……………….
انواع اشکال عقب نشینی بنا…………………
ضوابط ساختمانی مجتمع های مسکونی…………………….
عرصه ی زندگی خصوصی و فردی………..
عرصه ی پذیرایی و مراسم………………
عرصه ی خدمات…………………..
عرصه ی فضاهای باز……………………….
آشنایی با فضاها و ابعاد فیزیکی فضاها………
ورودی………………..
راهرو…………………..
آشپزخانه……………………………………………….
انواع طرح های اتاق نشیمن……………………..
غذاخوری…………………………….
اتاق خواب والدین…………………
فضای مخصوص کودکان………………………
مراکز بهداشتی…………………………….
مسئله نور…………………………..
راهکارهای پیشنهادی………………………..
راهبردها و راهکارهای طراحی در معماری امروزی با توجه به مزایای معماری مدرن و با توجه به الگوهای سنتی……………….
سیر تکمیلی موارد فوق الذکر در راستای رسیدن به هدف نهایی……………
رعایت نکات ذکر رفته برای پاسخگویی به اهداف کلی زیر……………………..
ضوابط و سرانه ها 1 (جدول)…………………………………..
ضوابط و سرانه ها 2 (جدول)……………………

فصل پنجم

ارائه پیشنهادات و طرح نهایی
ریشه یابی و جمع بندی……………………….
ارائه آلترناتیوها با ذکر معایب و مزایای هر کدام………….
روند طراحی سایت و پلانها (تصویر)………………..
ایده کلی طرح سایت (تصویر) …………..
ارائه نقشه……………………………………………..
ارائه پرسپکتیو(تصویر) …………………………….

فهرست منابع

فهرست منابع:

 • رئیس، ایمان، عباسزادگان،مصطفی و حبیبی، ابوالفضل (1386) پایداری اجتماعی در مسکن، مجله آبادی، شماره 55، وزارت مسکن و شهرسازی.

 • احمدی،فرهاد، مقاله معماری پایدار، مجله آبادی، شماره 5 سری جدید، تهران، وزارت مسکن و شهرسازی.

 • خلیجی،کیوان و صفدری ، داود، (1389) شاخص های باهمستانهای پایدار و استفاده از آن در فرآیند توسعه شهری، مجله آبادی، شماره 66، تهران،وزارت مسکن و شهرسازی.

 • سفلائی، فرزانه (1388) کنکاشی پیرامون مفاهیم و تجارب معماری پایدار، مجله آبادی، شماره 64، تهران، وزارت مسکن و شهرسازی.

 • معماریان، غلامحسین(1381) نحو فضای معماری، مجله صفه، شماره35 ، تهران.

 • ضرغامی، اسماعیل، عظمتی، حمید رضا- صالح صدق پور، بهرام قلی زاده، کاظم،(1389) مقاله تعیین عوامل پایداری اجتماعی- فرهنگی در طراحی مجتمعهای مسکونی اقلیم سرد و خشک ایران، مطالعه موردی اردبیل، مجله ابادی، شماره 69(از ابتدا)، تهران، وزارت مسکن و شهرسازی.

 • مجله معماری و ساختمان، شماره 15، زمستان 86، بهار 87

 • قبادیان، وحید (1383) معماری معاصر غرب، چاپ دوم ، تهران، انتشارات دفتر پژوهشات فرهنگی.

 • مشکینی، ابوالفضل پرهیز، فرهاد، مهدنزاده، حافظ، تفکری، اکرم، (1389) تحلیل تطبیقی شهرسازی و معماری مدرن و پسامدرن، مجله آبادی، شماره 52، تهران، وزارت مسکن و شهرسازی.

 • مخبر، عباس، (1363) ابعاد اجتماعی مسکن، سازمان برنامه و بودجه، تهران

 • ملکی، سعید، ( 1382) ، بررسی نقش شاخص های اجتماعی در برنامه ریزی توسعه مسکن ( شهر ایلام)، مجله مسکن و انقلاب، شماره 104، بنیادمسکن انقلاب اسلامی، تهران.

12-www.culture.aruma .ir

شیعه، اسماعیل(1384)، با شهر و منطقه در ایران، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران-13

14-شیعه، اسماعیل(1385)، مقدمه ای بر مبانی برنامه ریزی شهری، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران،تهران.

15- www.usc.blogfa.com

16- قلی زاده، علی اکبر ( 1378)، مسکن و دسترسی نابرابر به منابع، نشریه نشاط، تهران.

17- کورت گروتر، یورگ (1388چاپ پنجم)، زیبایی شناسیب در معماری، ترجمه جهان شاه پاکزاد و عبالرضا همایون، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تهران.

18- مزینی، منوجهر (1387) از زمان و معماری، انتشارات شهیدی، تهران.

19- راپاپورت، آموس (1381) انسان شناشی مسکن،ترجمه زهرا غزنویان، تهران.

20- تولایی، نوین، (1386) شکل شهر منسجم،نشر امیرکبیر، تهران

21- سالوادوری،ماریو (1387) سازه در معماری، ترجمه محمود گلابچی، انتشارت و چاپ دانشگاه تهران

22-kohn, wendy , 1996 , “moshe safdie” , early work publishers , USA

23- www.atisaz/Evin residential.com

24- farmpton , Kenneth , 1996 , “Charles correa”, published by perennial press , India

25- کالن، گوردون، (1377) گزیده منظر شهری، ترجمه منوچهر طبیبیان، انتشارات دانشگاه تهران

26- شولتز نوربرگ، کریستیان، (1381)، مفهوم سکونت، ترجمه امیر یار احمدی، نشر آگه، تهران

27- نایبی، فرشته، (1381)، حیات در حیاط (حیاط در خانه های سنتی ایران)، نشر نزهت، تهران

28- نوبهار، رحیم، (1372)، سیمای مسجد، نشر علامه طباطبایی، قم

29- رضوی، روح اله – عباسی، هادی، (1385)، مجموعه مقالات دومین سمینار ساخت وساز در پایتخت، نشر دانشگاه تهران

30- مرکز آمار ایران

31- نویفرت، ارنست (1384) اطلاعات معماری 2010 ، ترجمه کوروش محمودی، نشر آینده سازان، تهران

32- لنگ، جان (1383)، آفرینش نظریه های معماری، ترجمه علیرضا عینی فر، نشر دانشگاه تهران

33- آلتمن، ایروین (1382)، محیط و رفتار اجتماعی، ترجمه علی نمازیان، نشر دانشگاه شهید بهشتی، تهران

34- اختر کاوان، مهدی (1390)، تنظیم شرایط همساز با بوم و اقیلم ایران، نشر خاک، تهران

35- کسمائی، مرتضی (1384)، اقلیم معماری، نشر خاک، تهران

39- ویکی‌پدیا انگلیسی

39-  فرانک لوید رایت (۱۹۵۴) خانه‌ی طبیعی (نیویورک:خانه‌ی براهامل) صفحه ۳

 

این فایل دارای 219 صفحه به صورت فایل word میباشد

دانلود مستقیم از سایت معماری بنا:


 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

دکمه بازگشت به بالا