پروژه های درسیرساله معماری

دانلود رساله معماری مسجد

به معماری از زوایای گوناگونی نگاه شده ، گاه آن را زادهء نیاز زمانی بازتاب و تبلور عینی روابط اجتماعی،یا از آن به عنوان هنر، علم،فن و پیشه یاد می کنند .هیچ تمثیل و رمزی در جهان مشهودات برای بیان پیچیدگی درونی و وحدت و انتقال از وحدت تقسیم و تکثیر ناپذیر به «وحدت در کثرت» و یا «کثرت در وحدت» بهتر از سلسله طرح های هندسی در یک دایره یا کثیر السطوح ها در یک کره نیست. مطالعه هندسی منطقی منجر به مهارت در همه هنرهای علمی می شود.
در حالی که مطالعه هندسی عقلانی (معنوی) منجر به مهارت در هنرهای ذهنی می گردد.
جهان لاهوتی، یا جهان شعورهای الهام گرفته تنها در دو بعد وجود دارد. به معنی دیگر همچنانکه ذهن درون گرا، یا روح فرد به جستجوی سرچشمه های وجود خویش می رود، به تدریج بدرون کشیده می شود و از جهان سه بعدی دور شده به طرف عقاید و اصول محدودتر ولی قابل درک تر می رود. مطالعات انجام شده در این پروژه به پنج فصل تقسیم می شود.
محور اصلی این تحقیق کوششی است در تحلیل هندسه و معماری و در این راستا سعی شده هر چه بیشتر از نمونه های معماری استفاده شود. با اندکی توجه می توان مشابهت بسیاری از نمونه های تحلیل شدهء در این نوشته را در سرزمین های مختلف از جمله ایران مشاهده کرد که این خود دلیلی است بر جهانی بودن بسیاری از الگوهای اصیل معماری .
در فصل اول تحقیق، بیشتر بر محور تعریف و ترسیم هندسی فرمها و احجام و الگوی شکل گیری آنها در ساختمان ها صورت گرفته، در حالی که هندسهء احجام و فرمها با خود مفاهیم نظری –تاریخی وعینی را نیز همراه دارند و شامل هشت بخش به طور مرتبط می باشد

مقیاس انسانی:
در معماری مساجد ایران می بینیم که با وجود بزرگی بنا از عظمت خبری نیست بلکه بنایی با آن مقیاس بس لطیف می نماید و طوری است که در آن آدمی حقارت نمی کند. به طور مثال در صحن مسجد گوهرشاد فضا در عین وسعت صمیمی است.در تجربه به این نتیجه رسیده ایم که ریز نقشی کاشی ها و ارتفاع مناسب (تقریباً نسبت ارتفاع به طول دیوار دو پنجم است) و پنهان کردن گنبد بزرگ گوهر شاد در ورای دیوارها طوری ماهرانه فضا سازی می کند که آدمی در فضایی حدوداً 50× 55 متر اصلاً احساس حرکت ندارد.

استفاده از نقوش اسلیمی:

ویژگی بارز نقش گیاهی (اسلیمی و ختایی) که در همان لحظه ی نخست توجه را به خود معطوف می دارد. تحرک پیچ و تاب ، رشد و نمو، زندگی و زایندگی است. طرح از نقطه ای مشخص، شروع می شود و با پیچش های مکرر و رویش های تکرار شونده یاد آور شجره ی طیبه ای است که نشان از گسترش در شرق و غرب و شمال و جنوب عالم دارد، نشانی از گسترش اسلام. نقش گیاهی در عین برخورداری از صورتی گیاه وار و آزاد، از نظمی دقیق و زیبا پیروی می کند. میل به نظم، سبب انتظامات مرکزی، محوری ، تقارن و تکرار می شود.

با استفاده از عناصری مثل شمسه ها، ترنج ها، سرچنگ ها، گلدان ها می توان محور موکد طرح را یافت.

3- تضاد بین درون و برون:
بعضی محققان به این نکته نظر دارند که در کلیسا تضاد بین برون و درون جدی و تعیین شده است و کار کرد کلیسا به نوعی ساز خود را می زند و جامعه هم ساز خود را.
در معماری اسلامی این نکته حائز اهمیت است که مسجد حاصل معماری به بلوغ رسیده ی ایرانی گر چه بین برون و درون مرزی روشن می کند اما این تضاد به معنای کار کرد متضاد و منفعل نیست بلکه مسجد و حومه آن یک قفل و بست در هم غلاف شده اند، مثل دو قطعه از یک کل واحد در هم تنیده اند.
با این دلایل می توان پذیرفت که چرا صحن بعضی مساجد در حد گذرگاه مشترک چند محله صمیمانه در محل کار کرد دارد و استفاده می شود.علاوه بر این ما در مساجد وقتی وارد درون فضا یعنی شبستان ها می شویم دیگر تمامی سلسله مراتب تمام می شود، اگر این طور نباشد، بین مومنان باید فرق قابل بود، فرق بین صف اول نماز و ردیف آخر نماز گزاران، در حالی که این بر خلاف نص آیه قرآن است که ملاک را تنها تقوا می داند و بس.

فهرست مطالب

تشکر و قدردانی
پیشگفتار
چکیده 1
مقدمه 4
فصل اول: مبانی نظری هندسه و معماری 6
بخش اول:تعریف هندسه
بخش دوم : تاریخچه پیدایش هندسه وزمینه ها 10

بخش سوم : هندسه و کاربرد آن در معماری 18

هندسه پایه 19
دایره ومربع 25
دایره روی مستطیل 27
دومربع 29
فرمهای نه مربعی 30
فرمهای چهار مربعی 32
مستطیل های2√:1 و6/1:1 34
مشتقات هندسی 36
چرخش ،جابجایی، و هم پوشی 38
فرفره ای ، شعاعی و مار پیچی 40
شبکه بندی 42
ایجاد تعادل از طریق هندسه 46

بخش چهارم : تعادل و تقارون هندسی 48

نقوش تکرار شونده ی هندسی 48
تساوی 54
گسترش 54
رابطه قرینه سازی و هندسه 55
تقارن انتقالی 57
تقارن انعکاسی 57
تقارن دورانی 58
تقارن مرکب 59

بخش پنجم : ابعاد نمادین در معماری 65
کف 65
دیوار 69
کنج و گوشه 73
بام 74
بخش ششم : هندسه و سازمان فضایی 77

نظم وهندسه 78
سازمان فضایی 79
سازمان فضایی خطی 79
سازمان فضایی مرکزی 81

بخش هفتم: هندسه فرکتال 82
تاریخچه 82
تعریف فرکتال 83
خصوصیات اشکال فرکتال 84
فرکتال از دید هندسی 84
دیدگاه کلی بحث فرکتال 85
فرکتالها و معماری 88
خاصیت خود متشابهی فرکتا لها 88
محاسبه بعد فرکتال ها 88
نمونه هایی از هندسه فراکتال در پیدایش فرم 89
سازه های فرکتال 90

بخش هشتم: نتیجه گیری 92

فصل دوم: معرفی اجمالی و اقلیمی شهرستان خمین 96
بخش اول: بررسی موقیت و ویژگی شهرستان 98
بررسی موقعیت شهرستان (ویژگیهای جغرافیایی وطبیعی ، سابقه تاریخی ، اماکن تاریخی ودیدنی ،تو پو گرافی زمین شناسی) 104

بخش دوم : اقلیم 105
الف ) – آب وهوای منطقه مورد مطالعه( سیستم های منطقه ای و سیستمهای محلی) 105
ب ) – بررسی وضعیت اقلیمی منطقه شامل( دما، بارندگی، رطوبت نسبی، باد، روزهای یخبندان، موقعیت خورشید) 106

بخش سوم: بررسی چگونگی سوانح طبیعی 112

سیل 112
خاک 112
بخش چهارم : منابع آب ( آبهای سطحی- آبهای زیرزمینی )و پوشش گیاهی و جانوری 113
بخش پنجم : ویژگیهای اجتماعی وفرهنگی شهرستان خمین (جمعیت وساختار آن سواد شاغلین مهاجرت زبان ومذهب آموزش وضع زناشوئی) 116
بخش ششم : ویژگیهای اقتصادی شهرستان خمین (کشاورزی ودامداری وصنایع وخدمات) 120

فصل سوم :بررسی نمونه (هندسی و مسجد) 124

بخش اول : تجزیه وتحلیل برج آزادی 125
شناسنامه بنا 126
تاریخچه 126
سایت پلان برج آزادی 127
برج و طبقات 130
خصوصیات معماری بنا ( الف: فضاهای خارجی و ب : فضاهای داخلی ) 130

بخش دوم : تجزیه وتحلیل مسجد دانشگاه تهران 140
شناسنامه بنا 141
انتظام کلی مسجد 142
معماری ارکان طرح 145
معماری حیاط 145
معماری گنبد خانه 149
همنشینی حیاط و گنبد خانه 151
مسجدو دانشگاه 153

فصل چهارم: استانداردهای عناصر و فضاهای طراحی مسجد 156

بخش اول : هنر معماری مسجد 157
الف) مبانی معنوی طراحی مسجد 157
1- مقیاس انسانی 157
2- استفاده از نقوش اسلیمی 157
3- تضاد بین درون و برون 158
4- ایهام 158
5 – نور یا روشنایی 159
6- ادراک کل، نه جزء 159
7 – خوشنویسی یا آفرینش آگاهی 159
8 – احساس تهیدستی 160
ب ) تعیین مبانی معنوی در عناصر 160
1- فضای مسجد 160
2- شکل 161
3- تقارن 161
4- جهت مندی بنای مسجد 161
5- بی جهتی 162
6- رنگ 162
7- ساقه 162
8-کتیبه 162

بخش دوم : احکام و اجزاء کالبدی شکل گیری مسجد 163

1- دسته ای احکام موثردر شکل گیری معماری مسجد 163
الف . جهت قبله 163
ب . اتصال صفوف 164
ج . آستانه ورود به شبستان 165
د . کفش کن 165
و . وضو 166
ه . آستانه ورود به مسجد 167
2- عوامل و اجزای کالبدی مسجد 168
الف. صحن 168
ب . مناره 169
ج . ماذنه 170
د . هشتی 171
ه. ایوان 171
و. گنبد 171
ن. منبر 172
ی. اساس سازه ای مساجد 172

بخش سوم : فضا های فرهنگی و خدماتی مسجد 175
الف ) – فضاهای فرهنگی 176
ب ) – فضاهای خدماتی 177

فصل پنجم: طراحی 178

عوامل موثر در شکل گیری ایده معماری مسجد 179
طراحی مسجد و سلسله مراتب 179
گرایش های موجود در معماری مساجد اسلام 181
عمده ترین ویژگی های طرح و ساز و کار آن به قرار زیر است 182
نتیجه 182

این رساله دارای 185 صفحه به صورت فایل word قابل ویرایش میباشد.

دانلود مستقیم از سایت معماری بنا”:


 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

دکمه بازگشت به بالا