پروژه های درسینقشه فرهنگی هنرینقشه هتل و موزه

دانلود پروژه موزه(اتوکد،رندر،سه بعدی خام،رساله)

چکیده

امروزه بر همه کس آشکار است که یکی از عوامل مؤثری که موجب رشد و ترقی یک جامعه از نقطه نظر فرهنگی می گردد همانا موزه ها و مراکز فرهنگی می باشد،لذا با توجه اینکه هر ساله تعداد زیادی از بازدیدکنندگان خارجی وداخلی از بنای تاریخی معبد آناهیتا دیدن می کنند و با توجه به قدمت این بنا که مربوط به دوره اشکانیان می باشد ، احداث یک موزه با جاذبه های فرهنگی مختلف که می تواندباعث جذب توریست وترویج فرهنگ جامعه شود انگیزه اصلی بنده برای انتخاب این موضوع شد.در طراحی موزه ضمن الگو برداری از بنای تاریخی ومفاهیم معماری ایرانی سعی در تنوع ونوگرایی در طرح خواهد شد.
شاید درذهن عوام این فکر شکل گرفته است که موزه محلی است که در آن صرفأ آثار عتیقه و قدیمی را نگهداری می کنند و دارای حجمی کسل کننده و مرده می باشد اما امروزه موزه علاوه بر این که محلی برای نمایش آثار می باشدمی تواند فضایی پرشور ودارای جاذبه های تفریحی و متنوع برای بازدید کنندگان باشد ،لیکن در طراحی موزه آثار آناهیتا سعی در ایجاد محیطی گرم و با جاذبه های فضایی و عملکردی متنوع شده است.تا مراجعه کنندگان به موزه بتوانند در صورت تمایل به جستجو و کسب اطلاعات بیشتر بپردازندودر کنار این چنین عملکرد هایی فضاهای خدماتی مناسبی نسبت به امکان استراحت و تفریح مراجعه کنندگان در نظر گرفته شده است.
با توجه به اینکه آلودگی صوتی و لرزشهای ناشی از حرکت وسائط نقلیه برای ساختمان موزه و اشیاء داخل آن آزار دهنده است لذا ساختمان موزه آثار آناهیتا را در پارکی که در کنار بنای تاریخی نیز قرار دارد در نظر گرفته شده است ،تا ضمن استفاده از لطافت و پاکیزگی هوای چنین مکانهایی ،فراگیری و آموزش را در کنار استراحت و تفریح برای بازدید کنندگان فراهم آورد.

ریز فضاهای موجود در نقشه موزه

پلان طبقه همکف
پلان طبقه همکف
پلان طبقه اول
پلان طبقه اول
سایت پلان
سایت پلان

نما
نما
دیاگرام ارتباطی
دیاگرام ارتباطی

فهرست مطالب

عنوان صفحه

خش اول : مطالعات مربوط به شناخت
فصل اول :تعاریف 1
١- ١-1- تعریف موزه 2
١-1-2- تاریخچه موزه 3
1-1-2-1- تاریخچه موزه در جهان 3
1-1-2-2- تاریخچه موزه در ایران 4
١-1-3- اصول موردتوجه درموزه ها 6
1-1-4- بازدید کنندگا ن موزه 6
1-1-5- اصول توسعه صنعت موزه داری در کشور 7
1-1-6- اصول توریسم وگردشگردی 7
1-1-6- محل و ساختمان موزه 7

فصل دوم: مطالعات استان و شهرستان

1-2-1- مطالعات استان 9
1-2-1-1- موقعیت استان 9
1-2-1-2 – آب وهوای استان کرمانشاه 10
1-2-1-3- جنگل ها ومراتع 10
1-2-1-4 – جمعیت 11
1-2-1-5 – ساختمان سنی جمعیت 11
1-2-1-6-گردشگری 12
1-2-1-7- جاذبه های طبیعی استان 12
1-2-1-8- جاذبه های فرهنگی-تاریخی 12
1-2-1-9- آثار مثبت توسعه گردشگری در استان 13
1-2-1-10- صنایع دستی 14
1-2-2- مطالعات شهرستان 14
1-2-2-1- معرفی شهرستان 14
1-2-2-2– پیشینه تاریخی 14
1-2-2-3 – آثار تاریخی 15
1-2-2-4- وجه تسمیه 15
1-2-2-5- فرهنگ 15
1-2-2-6 – جمعیت 16
1-2-3- معرفی بنای تاریخی معبد آناهیتا 17
1-2-3-1 – وجه تسمیه آناهیتا: 17
1-2-3-2- معابد آناهیتا دردوره اشکانی 17
1-2-3-3- معبد آناهیتا از دیدگاه مورخین وجهانگردان 17
1-2-3-4 – معماری معبد آناهیتا 18
1-2-3-5 – قدمت 21
1-2-3-6 – دوره اسلامی 22
1-2-4- مطالعات اقلیمی 24
1-2-4-1- موقعیت اقلیمی شهرستان: 24
1-2-4-2- تابش آفتاب 24
1-2-4-3 – باد 26
1-2-4-4- تنظیم جداول ماهونی 27
1-2-4-5- نتیجه مطالعات اقلیمی

فصل سوم: نمونه های مشابه 32

1-3-1- موزه ملی ایران 32
1-3-1-1- تاریخچه 32
1-3-1-2- طرح معماری موزه 33
1-3-1-3- انتخاب محل 33
1-3-1-4- فضاهای فیزیکی 33
1-3-1-۵- نور 35
1-3-1-۶- سیرکولاسیون 35
1-3-2 – موزه آثار تاریخی آرلس –پاریس 37
1-3-2-1- قرارگیری در سایت 37
1-3-2-2- طرح معماری 38
1-3-2-3- فضاهای فیزیکی موزه 39
1-3-2-4- نور 40
1-3-2-5- رنگ 41

فصل چهارم:تحلیل زمین طرح

1-۴-١-موقعیت سایت 43
1-۴-٢-ویژگی ها 43
1-۴-٣- دسترسی ها 45
1-۴-۴-نیرو های سایت 47
1-4-4-1- باد غالب 47
1-4-4-2- تابش آفتاب 47
1-4-4-3- توپوگرافی 48
1-4-4-4- بناهای تاریخی 49
1-4-4- 5- فضای سبز 49
1-4-4-6- دید ومنظر 50
1-۴-۵- نتیحه گیری 51
1-4-5-1- جهت گیری ساختمان در سایت 51
1-4-5-2- بررسی فرم ساختمان در سایت 52

فصل پنجم : فضا ها و استانداردها 55

مقدمه 55
1-5-1- تالار ورودی 58
1-5-2-گالریها یا تالار نمایش آثار 59
1-5-2-1 – گالری ها 59
1-5-2-2 – بررسی نور در گالری 63
1-5-2-3- دیوار و کفپوش تالارها 47
1-5-2-4 – تقسیم فضا در نمایشگاه 68
1 -5-2-5- ویترین 69
1-5-2-6- ارتفاع مناسب برای دیدن 70
1-5-2-7- نحوه نمایش آثار 72
1-5-2-8- محاسبه سطح اختصاص یافته به گالری ها 73
1-5-3- بخش اداری 74
1-5-3-1- ریز فضاها 74
1-5-3-2- استانداردهای فضاهای اداری خدماتی 74
1-5-3-3- محاسبه سطح اختصاص یافته به بخش اداری 74
1-5-4- بخش آموزش وتبادل اطلاعات 75
1-5-4-1-فضای آموزش 75
1-5-4-2-سالن چند منظوره 77
1- 5- 5-کتابخانه 8
1-5-6- بخش نگهداری و مرمت آثار 81
1-5-6-1- آزمایشگاه 81
1-5-6-2- انبار و مخزن آثار 83
1-5-7- چایخانه و کافه تریا 83
1-5-8 – نتیجه گیری 85
1-5-9- دیاگرام روابط فضاها 88
1-5-10- تجهیزات فنی و تاسیسات موزه 90
1-5-10-1- سیستم برق 90
1-5-10-2- سیستم تهویه 90
1-5-10-3- مقابله با سرقت 91
1-5-10-4- مقابله با آتش سوزی 91
1-5-10-5- آسانسور و بالابر 92
بخش دوم : طراحی

فصل ششم:مبانی نظری 95

2-1-1- درباره ی معماری 95
2-2-2- نگرشی به معماری رایج در جهان 98
2-1-3- نوگرایی یا سنت 101
2-1-4-نتیجه گیری 103
2-1-5- الهام و برداشت از مفاهیم بنیادی معماری ایران 103
2-1-5-1- درون‏گرایی 104
2-1-5-2- هندسه 105
2-1-5-3- مرکزیت 107
2-1-5-4- تعادل موزون 107
2-1-5-5- شفافیت وتداوم 107
2-1-5-6- انعکاس 110
2-1-5-7- راز وابهام 110

فصل هفتم:روند طراحی

2-2-1- کانسپت کلی طرح موزه 111
2-2-2- نوآوری در طرح 116
2-2-3- تأثیر مطالعات بر طرح 116
2-2-3-1 – اقلیم 116
2-2-3- 2-زمین طرح 117
2-2-3-3 – سیر کولاسیون 117
2-2-3-4- نور 117
2-2-4-نتیجه گیری 118
فصل هشتم :بررسی نقشه ها 119
2-3-1-بررسی پلان موزه 119
2-3-2- بررسی نور 121
2-3-3- بررسی نماها 122
2-3-4- قرار گیری در سایت 124
2-3-5- سازه 125

این پروژه دارای 14 رندر خارجی و فایل اتوکد خام سه بعدی میباشد.

دانلود مستقیم از سایت معماری بنا:


 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

دکمه بازگشت به بالا