دانلود پروژه موزه(اتوکد،رندر،سه بعدی خام،رساله)

چكيده

امروزه بر همه كس آشكار است كه يكي از عوامل مؤثري كه موجب رشد و ترقي يك جامعه از نقطه نظر فرهنگي مي گردد همانا موزه ها و مراكز فرهنگي مي باشد،لذا با توجه اينكه هر ساله تعداد زيادي از بازديدكنندگان خارجي وداخلي از بناي تاريخي معبد آناهيتا ديدن مي كنند و با توجه به قدمت اين بنا كه مربوط به دوره اشكانيان مي باشد ، احداث يك موزه با جاذبه هاي فرهنگي مختلف كه مي تواندباعث جذب توريست وترويج فرهنگ جامعه شود انگيزه اصلي بنده براي انتخاب اين موضوع شد.در طراحي موزه ضمن الگو برداري از بناي تاريخي ومفاهيم معماري ايراني سعي در تنوع ونوگرايي در طرح خواهد شد.
شايد درذهن عوام اين فكر شكل گرفته است كه موزه محلي است كه در آن صرفأ آثار عتيقه و قديمي را نگهداري مي كنند و داراي حجمي كسل كننده و مرده مي باشد اما امروزه موزه علاوه بر اين كه محلي براي نمايش آثار مي باشدمي تواند فضايي پرشور وداراي جاذبه هاي تفريحي و متنوع براي بازديد كنندگان باشد ،ليكن در طراحي موزه آثار آناهيتا سعي در ايجاد محيطي گرم و با جاذبه هاي فضايي و عملكردي متنوع شده است.تا مراجعه كنندگان به موزه بتوانند در صورت تمايل به جستجو و كسب اطلاعات بيشتر بپردازندودر كنار اين چنين عملكرد هايي فضاهاي خدماتي مناسبي نسبت به امكان استراحت و تفريح مراجعه كنندگان در نظر گرفته شده است.
با توجه به اينكه آلودگي صوتي و لرزشهاي ناشي از حركت وسائط نقليه براي ساختمان موزه و اشياء داخل آن آزار دهنده است لذا ساختمان موزه آثار آناهيتا را در پاركي كه در كنار بناي تاريخي نيز قرار دارد در نظر گرفته شده است ،تا ضمن استفاده از لطافت و پاكيزگي هواي چنين مكانهايي ،فراگيري و آموزش را در كنار استراحت و تفريح براي بازديد كنندگان فراهم آورد.

ریز فضاهای موجود در نقشه موزه

پلان طبقه همکف
پلان طبقه همکف
پلان طبقه اول
پلان طبقه اول
سایت پلان
سایت پلان

نما
نما
دیاگرام ارتباطی
دیاگرام ارتباطی

فهرست مطالب

عنوان صفحه

خش اول : مطالعات مربوط به شناخت
فصل اول :تعاريف 1
١- ١-1- تعريف موزه 2
١-1-2- تاريخچه موزه 3
1-1-2-1- تاريخچه موزه در جهان 3
1-1-2-2- تاريخچه موزه در ايران 4
١-1-3- اصول موردتوجه درموزه ها 6
1-1-4- بازديد کنندگا ن موزه 6
1-1-5- اصول توسعة صنعت موزه داري در كشور 7
1-1-6- اصول توريسم وگردشگردي 7
1-1-6- محل و ساختمان موزه 7

فصل دوم: مطالعات استان و شهرستان

1-2-1- مطالعات استان 9
1-2-1-1- موقعيت استان 9
1-2-1-2 – آب وهواي استان کرمانشاه 10
1-2-1-3- جنگل ها ومراتع 10
1-2-1-4 – جمعيت 11
1-2-1-5 – ساختمان سني جمعيت 11
1-2-1-6-گردشگري 12
1-2-1-7- جاذبه هاي طبيعي استان 12
1-2-1-8- جاذبه هاي فرهنگي-تاريخي 12
1-2-1-9- آثار مثبت توسعه گردشگري در استان 13
1-2-1-10- صنايع دستي 14
1-2-2- مطالعات شهرستان 14
1-2-2-1- معرفي شهرستان 14
1-2-2-2– پيشينه تاريخي 14
1-2-2-3 – آثار تاريخي 15
1-2-2-4- وجه تسميه 15
1-2-2-5- فرهنگ 15
1-2-2-6 – جمعيت 16
1-2-3- معرفی بنای تاریخی معبد آناهيتا 17
1-2-3-1 – وجه تسميه آناهيتا: 17
1-2-3-2- معابد آناهيتا دردوره اشکاني 17
1-2-3-3- معبد آناهيتا از ديدگاه مورخين وجهانگردان 17
1-2-3-4 – معماري معبد آناهيتا 18
1-2-3-5 – قدمت 21
1-2-3-6 – دوره اسلامي 22
1-2-4- مطالعات اقلیمی 24
1-2-4-1- موقعيت اقليمي شهرستان: 24
1-2-4-2- تابش آفتاب 24
1-2-4-3 – باد 26
1-2-4-4- تنظيم جداول ماهوني 27
1-2-4-5- نتيجه مطالعات اقليمي

فصل سوم: نمونه هاي مشابه 32

1-3-1- موزه ملي ايران 32
1-3-1-1- تاريخچه 32
1-3-1-2- طرح معماري موزه 33
1-3-1-3- انتخاب محل 33
1-3-1-4- فضاهاي فيزيکي 33
1-3-1-۵- نور 35
1-3-1-٦- سيرکولاسيون 35
1-3-2 – موزه آثار تاريخي آرلس –پاريس 37
1-3-2-1- قرارگيري در سايت 37
1-3-2-2- طرح معماري 38
1-3-2-3- فضاهاي فيزيکي موزه 39
1-3-2-4- نور 40
1-3-2-5- رنگ 41

فصل چهارم:تحليل زمين طرح

1-۴-١-موقعيت سايت 43
1-۴-٢-ويژگي ها 43
1-۴-٣- دسترسي ها 45
1-۴-۴-نيرو هاي سايت 47
1-4-4-1- باد غالب 47
1-4-4-2- تابش آفتاب 47
1-4-4-3- توپوگرافي 48
1-4-4-4- بناهاي تاريخي 49
1-4-4- 5- فضاي سبز 49
1-4-4-6- ديد ومنظر 50
1-۴-۵- نتيحه گيري 51
1-4-5-1- جهت گيري ساختمان در سايت 51
1-4-5-2- بررسي فرم ساختمان در سايت 52

فصل پنجم : فضا ها و استانداردها 55

مقدمه 55
1-5-1- تالار ورودي 58
1-5-2-گالريها يا تالار نمايش آثار 59
1-5-2-1 – گالري ها 59
1-5-2-2 – بررسي نور در گالري 63
1-5-2-3- ديوار و كفپوش تالارها 47
1-5-2-4 – تقسيم فضا در نمايشگاه 68
1 -5-2-5- ويترين 69
1-5-2-6- ارتفاع مناسب براي ديدن 70
1-5-2-7- نحوه نمايش آثار 72
1-5-2-8- محاسبه سطح اختصاص يافته به گالري ها 73
1-5-3- بخش اداري 74
1-5-3-1- ريز فضاها 74
1-5-3-2- استانداردهاي فضاهاي اداري خدماتي 74
1-5-3-3- محاسبه سطح اختصاص يافته به بخش اداري 74
1-5-4- بخش آموزش وتبادل اطلاعات 75
1-5-4-1-فضاي آموزش 75
1-5-4-2-سالن چند منظوره 77
1- 5- 5-کتابخانه 8
1-5-6- بخش نگهداري و مرمت آثار 81
1-5-6-1- آزمايشگاه 81
1-5-6-2- انبار و مخزن آثار 83
1-5-7- چايخانه و كافه تريا 83
1-5-8 – نتيجه گيري 85
1-5-9- دياگرام روابط فضاها 88
1-5-10- تجهيزات فني و تاسيسات موزه 90
1-5-10-1- سيستم برق 90
1-5-10-2- سيستم تهويه 90
1-5-10-3- مقابله با سرقت 91
1-5-10-4- مقابله با آتش سوزي 91
1-5-10-5- آسانسور و بالابر 92
بخش دوم : طراحی

فصل ششم:مباني نظري 95

2-1-1- درباره ي معماري 95
2-2-2- نگرشي به معماري رايج در جهان 98
2-1-3- نوگرايي يا سنت 101
2-1-4-نتيجه گيري 103
2-1-5- الهام و برداشت از مفاهيم بنيادي معماري ايران 103
2-1-5-1- درون‏گرايي 104
2-1-5-2- هندسه 105
2-1-5-3- مركزيت 107
2-1-5-4- تعادل موزون 107
2-1-5-5- شفافيت وتداوم 107
2-1-5-6- انعكاس 110
2-1-5-7- راز وابهام 110

فصل هفتم:روند طراحي

2-2-1- كانسپت كلي طرح موزه 111
2-2-2- نوآوري در طرح 116
2-2-3- تأثير مطالعات بر طرح 116
2-2-3-1 – اقليم 116
2-2-3- 2-زمين طرح 117
2-2-3-3 – سير كولاسيون 117
2-2-3-4- نور 117
2-2-4-نتيجه گيري 118
فصل هشتم :بررسي نقشه ها 119
2-3-1-بررسی پلان موزه 119
2-3-2- بررسی نور 121
2-3-3- بررسی نماها 122
2-3-4- قرار گیری در سایت 124
2-3-5- سازه 125

این پروژه دارای 14 رندر خارجی و فایل اتوکد خام سه بعدی میباشد.

دانلود مستقیم از سایت معماری بنا:

48900 تومان – خرید


 

mohammadi morteza

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

Next Post

دانلود پاورپوینت مرمت مجموعه خانه باقری های گرگان

س نوامبر 16 , 2021
بافت قديم گرگان متشكل از پنج دروازه بوده است كه اين دروازه ها (محل تقاطع راههاي مختلف بوده اند)ميتوانندعلل و شيوه رشد شهر را نشان دهند.پنج دروازه شهر عبارت بودند از:دروازه شرقي به طرف بسطام و خراسان – دروازه فوجرد يا سبزه مشهد كه به طرف گرگان قديم مي رفته […]

جدیدترین مطالب معماری بنا

سبد خرید