پروژه های درسیرساله معماری

رساله مجتمع رفاهی و گردشگری بیستون با رویکرد معماری پایدار

مقدمه:

همانطورکه روند تحولات گردشگری در مقیاس ملی و بین المللی، در طول چند دهه اخیر نشان می دهد، گرایشی کلی به گردشگری و جهانگردی، روز به روز در حال افزایش است و با استناد به پیش بینی های سازمان جهانگردی تا پایان دهه آینده صنعت وگردشگری درصدر جدول صنایع پردرآمد جهان قرار می گیرند. از نظر دارابودن منابع و جاذبه های گردشگری جزء 10 کشور اول جهان محسوب می شود بنابراین باوجود ظرفیتها و جاذبه های فراوان تاریخی و فرهنگی و طبیعی و شرایط اقتصادی موجود در کشور، توسعه صنعت گردشگری راهکاری مناسب برای رسیدن به توسعه پایدار اقتصادی درمقابل نوسانات جدید قیمت نفت و بی ثباتی سایر محصولات صادراتی می باشد.

تبیین طرح، بررسی مفاهیم و سیر تحول گردشگری

سفرپدیده ایست که از گذشته های دور مورد توجه جوامع انسانی بوده و بر حسب نیازهای متفاوت اجتماعی، اقتصادی و تاریخی به پویایی خود ادامه داده و با توجه به گسترش ارتباطات و افزایش چشمگیر تعداد علاقه مندان، پیامدهای بسیاری همچون اشتغال و ارزآوری را به همراه داشته است و همچنین نیاز انسانها به استراحت، تفریح و گذران صحیح اوقات فراغت که یک نیاز همگانی در عصر حاضر می باشد و جدایی از اوقات کار و رهایی از شلوغی باعث گشته تا هر خانواده در برنامه ریزی خود این مهم [سفر] را نیز مورد توجه قرار داده و با بهره مندی از آن، روحیه خویش و همچنین حس کنجکاوی خود را تقویت نماید.

فصل اول :کلیات تحقیق

1-.1 بیان مسئله:

طراحی یک مجموعه رفاهی گردشگری با توجه به اینکه این مجموعه به منظور دعوت مردم به محیطی با نشاط و شاد ومفرح بنا می شود لذا باید عوامل مؤثر در این امر را از محیط و معماری استخراج کرده و آنها را پرورش داده بصورت کاملاً پایدار و پخته درطرح گنجاند.
اولین عامل از این عوامل خود شکل سایت و محیط طبیعی واحتمالاً توپوگرافیک آن است. بالطبع سایت طراحی محیط زیبا و بکر و طبیعی است بنابراین دخالت زیاد در آن و از بین بردن شکل اصلی سایت جایی ندارد چون در سایت به قدرکافی غنا وجود دارد بایستی به منظور حفظ آن غنا نهایت دقت را در تصمیم گیری مد نظر داشته باشیم. بدین لحاظ بایستی طراحی به گونه ای پیش برود که تفاوت مرز بین طبیعت و مصنوع دست بشر حداقل باشد.
دومین عامل مؤثر در طراحی چنین طرحی دیدهای با ارزشی است که از نقاط مختلف سایت به سمت آثار باستانی بیستون وجود دارد مجموعه رفاهی گردشگری همانطور که از عنوانش پیداست گروهی از بناهایی را در بر می گیرد که کار کردشان بیشتر در زمینه اوقات فراغت ، تفریح و شادی است. و چنین مجموعه ای چون از قسمت های مختلف برخوردار است. لذا فضای بزرگی را برای جانمایی طرح می طلبد و با توجه به اینکه این بناها حول یک مرکز یا محور سازماندهی می شوند لذا ممکن است در چنین سایت بکری باعث از بین رفتن دید بسیاری از نقاط و بناها نسبت به عناصر با ارزش سایت گردند. آنچه از این بحث مطلوب است آن می باشد که طراحی باید به گونه ای پیش برود که هیچ یک از اجزای طراحی در جهت از بین بردن دید مناظر طراحی نشده باشد. و در عین حال خود اجزا نیز از بیشترین میزان دید نسبت به مناظر با ارزش برخوردار باشد.
سومین عامل در طراحی یک مجموعه رفاهی گردشگری بالاخص و سایر بناها عموماً ، عامل فرهنگی و تاریخی محیطی است که طراحی در آن انجام می شود.
خصوصیات عرفی واجتماعی افراد جامعه وسایل اعتقادی و معیشتی یک جامعه حتماً می بایستی در طراحی یک مجموعه رفاهی وگردشگری مد نظر باشد. چون استفاده کنندگان ، افراد آن جامعه و محیط می باشند.
بسیار مهم است که هنرمند طراح به عنوان شخصیتی متفاوت که می تواند نابسامانیهای شهری را از دیدگاه شهرسازی درک کند و نقش تکنولوژی را در ماشینی کردن زندگی آدمیان و نقش پول را در ایجاد طبقات اجتماعی لمس کند، بتواند برای صیقل فکر و روح افراد جامعه خود تدبیری بیاندیشد که عموم افراد جامعه از فقیر و غنی از آن بهره مند باشند.

1-2. ایده طراحی

  • حرکت
  • تغییر
  • نوشدن
  • معرفت:

آنچه ملاصدرای شیرازی در کتاب مشهور و معروف فلسفی خود « اسفاراربعه » نگاشته و آنرا به عنوان یکی از روشنترین مکتبهای فلسفی برای آیندگان به میراث نهاده حکایت از تغییر لحظه به لحظه روح انسان و سیر او از یک مرحله به مرحله دیگر دارد. و نهاد و نفس انسان در حال با نهاد و نفس او در چند لحظه قبل و بعد تفاوت دارد و یکسان نیست. و آنکس در این فلسفه سعادتمند و نیکبخت است که هر لحظه اش بهتر از لحظه قبل باشد وحرکت او به سمت متعالی گشتن باشد.
بهتر بودن لحظه به لحظه انسان نسبت به لحظات قبل تنها و تنها از طریق ریاضت و مراقبت نفس ، کسب معرفت و عرفان بدست می آید. و کسب معرفت ، آگاهی و عرفان نیاز به مکاشفه دارد ومکاشفه حرکتی است از نادانی و جهل به دانایی و معرفت. پس از ملاصدرا نام این فلسفه را حرکت جوهری نهاد این حرکت فقط در یک بعد از نفس معنا ندارد. وانسان تمام ابعاد نفس را باید به یک سمت که آن رسیدن به حقیقت است حرکت دهد. این حرکت هم مادی است و هم معنوی و همه این حرکتها و کسب علم چون معرفت را افزایش می دهد در روح و روان آدمی در نیل او به مقصود و هدف و شناخت آن موثر است. حرکتی که ابتدا و انتها دارد و سمت و سوی آن مشخص و معلوم است.
کسی که چنین بیاندیشد و چنین رفتار کند در تمام امور مادی و معنوی که در نیل او به مقصود تأثیر دارد ، در هر حال و درهر کار در نفس و نیت خود دقت و کنکاش می کند و در دل هر ذره ای آفتاب را می بیند و بدین گونه به معرفت می رسد.معرفتی که مسلح بودن به آن ضامن سلامتی روح و جسم نوع بشر است و در هر طرحی نو چه نیت و ایده ای بهتر از این.

فهرست مطالب صفحه

مقدمه 23
تبیین طرح، بررسی مفاهیم و سیر تحول گردشگری 23
فصل اول :کلیات تحقیق 24
1-.1 بیان مسئله: 24
1-2. ایده طراحی 25
1-3. تندیس گری با نور 25
1-4. بیان طراحی 26
1-5.دلایل انتخاب موضوع 26
1-5-1.امتیاز رتبه گردشگری استانی درمقایسه با استانهای هم جوار 26
1-5-2.جامع بودن موضوع بدلیل برگرفتن فضاهای رفاهی و گردشگری متنوع استان 26
1-6.دلایل انتخاب سایت 27
1-6-1.مسیر دسترسی مناسب به بخش های مختلف استان . 27
1-6-2.قرار گرفتن در مسیر اصلی بین راهی 27
1-6-3.دارا بودن دید و منظر مناسب به آثار باستانی بیستون 27
1-6-4.دارا بودن توپوگرافی مناسب و مسطح بودن سایت 27
1-7.بیان اهداف 28
1-7-1.هدف کلان 28
1-7-2.اهداف خرد 28

فصل دوم :مفاهیم مرتبط با موضوع و مبانی نظری معماری 29

2-1.تعاریف و اصطلاحات صنعت گردشگری 29
2-2.گردش 29
2-3 .واژگان 29
2-3-1. جهانگردی، گردشگری 29
2-3-2.جهانگرد 29
2-3-3. گردشگری یک روزه 29
2-3-4.تعریف مسافر 30
2-3-6. بازدیدکنندگان بین المللی 30
2-3-7 . بازدیدکنندگان محلی 30
2-3-8 .بازدیدگنندگان آخر هفته 30
2-3-9.گردشگری 30
2-3-10 .تعریف گردشگر 30
2-3-11 . انواع گردشگر 30
2-4. انگیزههای گردشگری 31
2-4-1.توسعه گردشگری 31
2-5.ایران و صنعت گردشگری وجهانگردی 31
2-5-1.گردشگری و جهانی شدن 31
2-5-2.ضرورت و اثرات توسعه گردشگری در ایران 32
2-6. طبقه بندی گردشگران در ایران 32
2-7.بررسی وضعیت گردشگری در ایران 33
2-8.تعریف توریست 33
2-8-1. توریست با توجه به اهداف مسافرت به انواع مختلف تقسیم می شود: 34
2-8-2.تاریخچه توریسم 34
2-8-3.طبقهبندی انواع توریسم 35
2-8-4. توریسم و توسعه پایدار 35
2-9.تعریف جهانگرد و جهانگردی 35
2-9-1.تاریخچه جهانگردی در جهان 36
2-9-2. تاریخچه جهانگردی 36
2-9-3. انواع جهانگردی 37
2-9-4. تاریخچه جهانگردی در ایران 37
2-9-5.تاریخچه مسافرت و جهانگردی: (از باستان تا …) 37
2-9-5-1. عهد باستان 38
2-9-5-2. قرون وسطی 38
2-9-5-3.رنسانس 38
2-9-5-4. جهانگردی نوین 39
2-9-6.اهمیت جهانگردی 39
2-9-7.صنعت جهانگردی 39
2-9-8.جهانگردی و تبادل فرهنگها 39
2-9-9. توریسم و جهانگردی 40
2-9-9-1.جهانگردی و جایگاه آن در ایران 40
2-9-10.مشکلات توریسم در ایران 40
2-9-11.انگیزه های جهانگردی و گردشگری 41
2-9-12.رابطه بین تکنولوژی و صنعت جهانگرد 41
2-9-13.شکلگیری سازمانهای جهانگردی(wto) 42
2-10.سفر در گذشته و امروزه 42
2-11. دیدگاه اسلام در باره سیر و سیاحت 42
2-12.جاذبه های توریستی ایران 43
2-12-1. جاذبه های طبیعی 43
2-12-2. جاذبه های زیارتی 44
2-12-3. موزه 44
2-13.فراغت 44
2-13-1. کارکردهای فراغت 45
2-13-2.جایگاه و نقش فراغت در شهر نشینی معاصر 45
2-13-3.تحولات کمی و کیفی در گذران اوقات فراغت 45
2-13-4.صایص عمده فراغت در شهرنشینی 45
2-13-4. ضرورت برنامه ریزی برای اوقات فراغت 46
2-14. تعریف تفرج 47
2-14-1.تفریح 47
2-14-2. فعالیت های تفریحی 48
2-15. آشنایی با مفهوم متل (از گذشته تا کنون) 48
2-15-1. کاروانسرا 49
تعریف کاروانسرا 49
2-15-2.تاریخجه کاروانسرا 50
2-15-3. انواع کاروانسراها 51
2-15-4. معماری انواع کاروانسراها 52
2-15-5.کاروانسراهای کاملا پوشیده منطقه کوهستانی 52
2-15-6.کاروانسراهای کرانه پست خلیج فارس 52
2-15-7. کاروانسراهای حیاطدار مرکزی ایران (از دوره صفوی تا عصر حاضر) 52
1- کاروانسراهای مدور 52
2-کاروانسراهای چند ضلعی 53
3-کاروانسراهای دو ایوانی 54
4-کاروانسرا با تالار ستون دار 54
5-کاروانسرای چهار ایوانی 54
2-15-8. ویژیگی کاروانسراها 54
2-15-7.کارونسرا از دیرباز 55
2-16.مسافرخانه 55
2-16-1.تعریف مسافر خانه 56
2-17.متل 56
2-17-1. تعریف متل 56
2-17-2. متل 57
2-18.مبانی نظری طرح معماری 57
2-19.عوامل موثر در طراحی 58
2-19-1 . ویژگی بومی و منطقه ای محیط 58
2-19-3. ویژگی اکولوژیکال یا طبیعی محیط 58
2-19-4. ویژگی بومی و منطقه ای محیط 58
2-20. ویژگی های طبیعی محیط 61
2-21.معماری و اکولوژی : 63
2-22. فرهنگ و اکولوژی : 64
2-23. معماری در محیط 65
2-24. محیط های شهری 66
2-24-1. محیطهای عمومی واقع در محیط شهری 66
2-24-2.پیاده روی یک عنصر انسانی 67
2-25. معماری به عنوان بستر فرهنگ : 69
2-26.معماری یعنی خلاقیت : 70
2-26-1. زمینه های خلاقیت : 70
2-26-2. تخیل : 70
2-26-3.نمایش ارزش – نظم و بی نظمی ( تضاد ) : 71
2-27.حرکت از جزء به کل و کل به جزء 71
2-28.زمینه های معنی بخش به یک فرم و خلق یک اثر معماری 72
2-29.معماری ارگانیک 72
2-30.اصول مبانی نظری 74
2-31.اصول مبانی طراحی 75

فصل سوم : بررسی بستر طرح 77

3-1.بستر فرهنگی و اجتماعی 77
3-1-1.گردشگری، فعالیتی فرهنگی 77
1- سیاحت و فرهنگ 77
2- سیاحت و جامعه شناسی 77
3- سیاحت و اقتصاد 77
3-2.بستر اقتصادی 78
3-2-1.جهانگرد و اقتصاد 78
3-2-2. جهانگردی و ارزشهای اقتصادی 78
3-2-3.تأثیرات صنعت جهانگردی بر بخشهای مختلف اقتصادی کشورها 78
3-2-4. جهانگرد و جهانگردی و تأثیرات آن بر اقتصاد جهان 79
3-3. بستر اقلیمی 79
3-3-1. تاریخچه هواشناسی 79
3-3-2. تقسیم بندی آب وهوایی استان کرمانشاه 80
3-3-3. توده های هوای فعال در استان 80
3-3-4.بادهای محلی 81
3-3-5. بارش ودما 81
3-3-6.ارتفاعات : 84
3-3-7.کوهها: 84
3-3-8 . دشت هاو تپه ماهورها: 84
3-3-9. منابع آب استان : 86
3-3-9-1. توان آب استان : 86
3-3-10.وجه تسمیه کرمانشاه 86
3-4. موقعیت جغرافیایی : 87
3-5. جعمیت : 88
3-6. نژاد : 88
3-7.زبان وگویش : 89
3-8. مذهب 89
3-8-1. اماکن متبرکه و تاریخی : 89
3-9. بناهای تاریخی : 91
3-9-1. طاق بستان 91
3-9-2. کتیبه بیستون «کتیبه داریوش » 91
3-9-3.پارک جنگلی طاق بستان : 92
3-9-4. آتشکده چهار قاپی 93
3-9-5.پل دختر 93
3-9-6. پل قوزیوند 94
3-9-7. پل ماهیدشت 95
3-9-8. پل میان راهان 96
3-9-9. پل نوژی وران 96
3-9-10. تپه گودین (گودین تپه ) 97
3-9-11. چغا گاوانه 98
3-9-12.آتشکده میل میگه 99
3-9-13. خانه خدیوی 99
3-9-14.خانه خواجه باروخ 99
3-9-15.خانه معین الکتاب 100
3-9-16. مقبره فاضل تونی 100
3-9-17. معبد آناهیتا : 100
3-9-18. نقش برجسته آنوبانی نی 101
13-9-19. کلیسای پنتی کاستی 101
3-9-20. پناه گاه سنگی و رواسی 102
3-10. تحلیل سایت 106
3-10-1. معرفی محدوده و کاربری های پیرامون سایت 106
3-10-3جهت وزش باد 107
3-10-4.میزان آلودگی صوتی ایجاد شده توسط محیط 107

فصل چهارم : نمونه های موردی 109

4-1 .موقیت مکانی: 109
4-1-2.مجتمع بزرگ توریستی رفاهی کوهسنگی: 110
4-1-3واحدهای ویلایی 111
4-1-4ساختمان اداری 111
4-1-5واحدهای آپارتمانی 112
4-1-6کافی شاپ 112
4-1-7واحدهای ویلایی 113
4-1-8ساختمان اداری 114
4-2 تجزیه و تحلیل نمونه ها: نمونه های ایرانی 114
4-2-1 معرفی هتل توچال 116
4-2-2امکانات ورزشی 116
4-2-3 باشگاه تیر و کمان 117
4-2-4تجهیزات ورزش و بازی پینت بال 118
4-2-5.آشنایی با قله توچال 122
4-3.مجموعه اقامتی تفریحی باری (ارومیه) 125
4-5.بررسی شهرک تفریحی و توریستی یاریان -ارومیه 127
4-6.بررسی شهرک تفریحی و توریستی ارومیه 130
4-7.هتل مارکز دریسکال – اسپانیا 132
4-8.هتل هسپریا تاور – اسپانیا 136

فصل پنجم :استانداردها وضوابط طراحی 139

5-.1 طراحی واهداف در فضای پروژه 139
5-1-1.لابی 139
5-1-1-1. اهداف برنامهریزی 139
5-1-1-2اهداف طراحی پیشخوان لابی 139
5-1-1-3 .دفتر حسابداری 140
5-1-1-4. دفتر مدیر اجرایی 140
5-1-2اهداف طراحی 141
5-1-3 .اهداف در طراحی رستوران 141
5-1-3-1فضاهای نشیمین 141
5-1-4اهداف در طراحی سالن، پیشخوان عرضه نوشیدنی 142
5-1-5 .فضاهای برگزاری مراسم و فعالیت ها 142
5-1-5-1. اهداف در طرح ریزی 142
5-1-5-2 معیار طراحی 143
5-1-6فروشگاهها 143
5-1-7 فضاهای ورزشی 143
5-1-8 دفاتر اداری 144
5-1-9 دفاتر فروش و تدارکات 144
5-1-10 فضاهای خدماتی پشتیبانی (دور از دید) 145
5-1-11فضاهای آماده سازی غذا و انبار آذوقه 145
5-1-11-1 اهداف در طرح ریزی 145
5-1-12آشپزخانه اصلی 145
5-1-12-1اصول طراحی آشپزخانه 146
5-1-13 فضای بارانداز دریافت مواد اولیه زباله و انبار عمومی 146
5-1-14نواحی و فضاهای مربوط به کارکنان 146
5-1-15 رختشویخانه و خانه داری 147
5-1-16.طبقات اتاقهای خواب 147
5-1-17 .کارایی در طرح ریزی هتل 148
5-1-18پلان طبقات 148
5-1-18-1معیارهای طراحی اتاق های خواب 148
5-1-18-2.مبلمان اتاق های خواب 149
5-2 .معماری متل 150
5-2-1. تاسیسات و سازه در متل 150
5-2-2.اهمیت تاسیسات در ساختمان های بلند 150
5-2-3.مسائل تاسیساتی مورد توجه در ساختمانهای بلند 150
5-2-3-1سیستم آبرسانی 150
5-2-3-2. سیستم های برودتی و حرارتی 150
5-2-3-3.گرمایش متمرکز 151
5-2-3-4 .تاسیسات مکانهای ورزشی و تفریحی 151
5-2-3-5.تاسیسات آشپزخانه 151
5-2-3-6 .تاسیسات رختشویخانه 151
5-2-3-7. حفظ امنیت در مقابل حریق 151
5-2-3-8.تهویه موتورخانه 152
5-2-3-9. فضای موتورخانه 152
5-3ضوابط و استانداردهای متل 152
5-3-1 خلاصه ی مقررات و ضوابط معماری، ساختمانی، درجه بندی مهمانخانه 152
5-3-2 ورودی 157
5-3-3 .امور اداری 157
5-3-4. سالن رستوران 157
5-3-5 .آشپزخانه 157
5-3-6 .آبدارخانه 157
5-3-7 .فضای تجاری 158
5-3-8 .اتاقها: 158
5-4سالن های جشن و اجتماعات 159

فصل ششم:برنامه فیزیکی طرح 160

6-1.جدول برنامه فیزیکی طرح 160
جدول 4-3. جداول تقسیم بندی های فضاها. 160
جدول 5-1. جدول معیارهای طراحی اتاقهای خواب. 167
جدول 5-2. جدول ترکیب های مختلف و متداول اتاق های خواب. 168
6-2.دیاگرام روابط ودسترسی ها 169
6-2-1.دیاگرام فضای آمفی تئاتروفضای اداری 169
6-2-2.دیاگرام فضاهای خواب 169
6-2-3.دیاگرام فضای کتابخانه وفضای نمایشگاه 170
6-2-4.دیاگرام فضای ورزشی و فضای تاسیسات 170
6-2-5.دیاگرام فضای رستوران 171
6-2-3.دیاگرام فضای کتابخانه وفضای نمایشگاه 171
6-2-4.دیاگرام فضای ورزشی و فضای تاسیسات 171
6-2-5.دیاگرام فضای رستوران 171
6-3.دیاگرام روابط و دسترسی فضاها( 1=خیلی مهم -2=مهم-3=کم اهمیت ) 171
فصل هفتم:ساختار فنی واجرای 171
7-1-1.مزایای سازه های بتنی 171
6-3.دیاگرام روابط و دسترسی فضاها( 1=خیلی مهم -2=مهم-3=کم اهمیت ) 171

فصل هفتم:ساختار فنی واجرای 172

7-1.سازه بتنی 172
7-1-1.مزایای سازه های بتنی 172
7-1-2.روش های طراحی سازه های بتن آرمه 172
7-1-2-1.روش تنش مجاز 173
7-1-1-2.روش مقاومت نهایی 174
7-1-2-3.روش طراحی بر مبنای حالات حدی 175
7-1-3پیش تنیدگی 175
7-1-3-1.مشخصات مصالح مصرفی در بتن پیش تنیده: 176
7-1-4.موارد کاربرد سیستم های بتنی پس‌کشیده: 176
7-1-5.مزایای معماری 176
7-1-6.مزایای سازه ای 177
7-1-7.مزایای اقتصادی 177
7-2-1.بارگذاری 179
7-2-2. محدودیت سختی و جابجایی 179
7-3.سازه های متداول برای ساختمانهای بلند 179
7-4.دیوارهای باربر موازی 180
7-5. هسته ها و دیوارهای باربر نمایی 180
7-6 .صندوقهای برخود متکی 180
7-7 .دال طره شده 180
7-8.دال مسطح 181
7-9.سیستم فاصله گذاری 181
7-10 .سیستم معلق 181
7-11.خرپای متناوب 181
7-12 .قابل صلب 181
7-13.قاب صلب و هسته مرکزی 182
7-14. قاب خرپایی 182
7-15. قاب با خرپاهای کمربندی و هسته مرکزی 182
7-16. لوله در لوله 182
7-17. لوله های دسته بندی شده 182
7-18-2.پیشینه کوبیاکس: 183
7-18-3.دلایل انتخاب و ورود تکنولوژی کوبیاکس به کشور: 183
7-18-4مفهوم کوبیاکس: 183
7-18-5.انواع کیج ماژول: 184
7-18-6.سیستم کوبیاکس در مقایسه با سایر سقف های رایج: 184
7-18-7.مزایای فنی: 185
7-18-8.مزایای معماری 185
7-18-9.مزایای اقتصادی: 185
7-18-10.قابلیت های دیگر سیستم کوبیاکس: 186
7-19.مصالح نما 186

فصل هشتم:روند طراحی ومستندات طرح 187

8-1-مراحل طراحی 187
8-1-1.حجم و کانسپت اولیه 187
8-1-2.پلان یک خطی کانسپت اولیه 187
8-1-3.معایب طرح شماره یک 188
8-1-4.ججم کانسپت دوم 188
8-1-5.معایب طرح شماره دوم : 188
8-1-6.حجم کانسپت سوم 189
8-1-7.حجم کانسپت فضای رستوران 189
8-1-9.معایب حجم اولیه کانسپت فضای رستوران 189
8-1-10.حجم کانسپت دوم 190
منابع و مآخذ 191
منابع اینترنتی 191
چکیده 192

این فایل دارای 197 صفحه به صورت فایل word میباشد.

دانلود مستقیم از سایت معماری بنا:


مطالب مشابه:

دانلود رساله مجتمع تفریحی توریستی ساحلی

دانلود رساله معماری طراحی مجموعه تفریحی اقامتی بین راهی دهکده بارویکرد معماری بومی


نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

دکمه بازگشت به بالا