دانلود رساله مجموعه فرهنگی

چكيده

در جايي زندگي مي كنيم و بعد در جايي ديگر . نه ترك ، يك حسرتي بر مي انگيزد و نه ورود به ديگري شوقي . آنقدر همه با يكديگر غريبه اند كه در هنگامه بي تفاوتي فراموش كرده ايم ما هم نيازبه ريشه و هنر خود داريم .در شرايطي كه انسان نه به مثابه فرد ، بلكه عضوي از جامعه طبيعي با وابستگي ها ، روزگار خود را سپري مي كند . از زماني كه همه چيز سرعت گرفت و متوجه شد همه چيز در حال تغيير است ، مساله هويت فرهنگي و هنري به يكي از مهم ترين دغدغه هاي انسان امروزي تبديل شد .
با توجه به اين دغدغه و بحران فرهنگي و هنري نسل امروز ، نياز به يك مجموعه هنري- فرهنگي
احساس مي شد . در اين مجموعه تمامي هنرمندان از هر گرايشي و با هر فرهنگي گرد هم مي آيند و با هم انديشه هاي يكديگر را بررسي كرده و با ايده ها و راهكارهاي هنري يكديگر آشنا مي شوند . اين طرح تحت عنوان ” فرهنگسرای هنرهای معاصر” ارايه گرديده است . ميعادگاهی از هنر و انديشه. تا شايد هنر اين مرز و بوم که زمانی زبانزد تمام بشريت بود ، باز راه خود را بيابد.
در اين دفتر ابتدا به ريشه يابي و مفهوم هنر پرداخته شده است، سپس در فصل دوم به معرفي انواع هنر ؛ به خصوص هفت هنر كهن پرداخته و در ادامه نمونه موردي هاي مشابه را مشاهده مي كنيم و به بررسي استانداردها و برنامه فيزيكي طرح مي پردازيم . مكان قرار گيري طرح و نحوه گذر از تصور تا تصوير ، مباحث بعدي اين مجموعه را تشكيل مي دهند . در انتها به بخش سازه و تاسيسات طرح پراخته شده است .

تعريف هنر:

اگر مفهوم ((زيبايي ))كه سراپاي مطلب را مغشوش مي سازد مورد قبول نباشد. پس هنر چيست؟
آخرين و قابل فهم ترين تعاريف هنر كه از مفهوم ((زيبايي ))جداست اينهاست .
هنر فعاليتي است كه در قلمرو حيوانيت ، از احساس جنسي پديد آمده است (تعريف شيللر ، داروين و اسپنسر )و همراه با تهيج لذت بخش انرژي عصبي است (تعريف گرانت آلن ). اين تعريف مبتني براساس تكامل تدريجي فيزيولوژيك خواهد بود . يا : هنر ، تجلي خارجي احساسات نيرومندي است كه انسان آنها را تجربه و آزمايش كرده است . اين تجلي ظاهري بوسيله خط ها ، رنگ ها ، حركات و اشارات ، اصوات و كلمات صورت مي پذيرد (تعريف ورون ). تعريف مذكور ، يك تعريف تجربي خواهد بود . بنابراين ، آخرين تعريفي كه ((سولي ))آن را بيان كرده است ، هنر : ((بوجود آوردن
موضوعي ثابت يا عملي ناپايدار است كه نه تنها قابليت فراهم ساختن لذت مؤثر را براي بوجود آورنده دارد ، بلكه تأثر لذت بخش را قطع نظر از هر گونه سود شخصي كه از آن بدست آيد ، به گروهي بيننده يا شنوده انتقال مي دهد .

فهرست مطالب
چكيده 7
فصل اول 9
1-1 هنر 8
1-1-1 هنر چيست ؟ 8
1-1-2 تعريف هنر 10
1-1-3 حقيقت هنر 14
1-1-6 تعاريف زيبايي از نظر صاحب نظران 18
1-2-1 هنر در اجتماع 2323
1-2-2 قدرت اجتماعي نهفته در اثر هنري 25
1-2-3 هنرمند واجتماع 3335
1-3 فرهنگ 35
1-3-1 ضرورت بررسي فرهنگ 38
1-3-2 فرهنگ بستر شكوفايي پندار و انديشه 38
فصل دوم 37
2-1 دسته بندي هنر ها 41
2-1-1 دسته بندي هنرها از ديدگاه ابن خلدون 41
2-1 -2- دسته بندي امروزي هنر 3842
2-2 هنر نقاشي 40
2-2-1 چند كلمه درباره نقاشي معاصر ايران 43
2-3 هنر معماري 52
1-3-1 معماري چيست؟ 48
2-3-2 رشد و توسعه حرفه معماري در طول تاريخ__ 54
2-3-3 معماري , تاريخ ,زمان 61
2-3-4 هويت فرهنگي در معماري 71
2-3-5 تقدم معماري بر سازه 73
جمع بندي و نتيجه گيري 85
2-3-6 سير تحولات در معمارى معاصر ايران 87100
2-3-7 نگاهي به معماري بيست و پنج سال اخير ايران 91
پيوست 95
هنر معماري 95
هنر مجسمه سازي 101
2-4-1 ريشه يابي مجسمه سازي 116
2-4-2 هنر مجسمه سازي 116
2-4-4 مجسمه سازي در ايران 103
2-4-5-1 سورئاليسم 121
1-6-4-2 آلبر توجاكومتي Alberto Giacometti 121
2-6-4-2- خوليوگونزالس Jolio Gonzalez 121
3-6-4-2- الكزاندر كالدر Alexander caldr ( 122
2-4-6-4 كانسترا كتيويسم (ساختار گرايي ) 106
2-4-6-5 كوبيست 122
1-4-6-4-2- الكساندر آخيپنكو ((Alexander Arckipenko) 106
پيوست 124
هنرمجسمه سازي 108
2-5 هنر موسيقي 114
2-5-1 موسيقي راز مقدس 130
.2-5-2 ريشه واژه موسيقي 13115
2-5-3 موسيقي قرن 20 115
پيوست 135
هنر موسيقي 119
2-6 هنر رقص 138
2-6-2 رقص و موسيقي 121
2-6-3 رقص در مراسم و جشن هاي آييني 122
پيوست 145
هنر رقص 146
2-8 هنرتئاتر و نمايش 132
2-8-1 نمايش چيست ؟ 150
2-8-2 ريشه نمايش در تاريخ بشر 151
2-8-3 انواع ارتباط انساني 153
2-8-6-4 نمايش عروسكي 154
پيوست 155
هنر تئاتر و نمايش 136
2-9 گرافيك 139157
پيوست 168
هنر گرافيك 148
2-10 هنر عكاسي 172
2-10-1 ريشه يابي هنر عكاسي 172
2-10-2 عكاسي ، پلي ميان ديدن و انديشيدن 172
2-10-3 تاريخ عكاسي در ايران 154
2-10-4 نخستين عكاس ايراني 175
پيوست 157
هنر عكاسي 177
2-11 هنر جديد 162
پيوست 193
هنر جديد 193
فصل سوم 194
1-4- موزه ملی هنر National Museum of Art 194
4-2 مركز هنر معاصر سينيسيناتي 199
3-4- مركز گرد همايي شهر دالاس ،تگزاس Dallas City Hall , Yexas 204
فصل چهارم 208
1-4 استاندارد هاي فضايي 208
4-2 برنامه ريزي فيزيكي 210
4-1 فضاهايي با استفاده كنندگان عام ) عمومي ) 210
4-1-1 نمايشگاه ها 210
4-1 كتابخانه و مركز اطلاع رساني اينترنت 211
4-1 آمفي تئاتر 212
4-1-4-پيست رقص 214
5-1-4-ستوران و كافي شاپ 214
1-4-1-2 بخش تئاتر و موسيقي 214
2-2-4-1 بخش نقاشي ، مجسمه سازي ، معماري و رقص 216
3-4-1 بخش اداري 217
فصل پنجم 218
5-1 معرفي استان تهران 219
5-1-1 تاريخچه كالبدي شهر تهران 219
2- 5-1 جغرافياي طبيعي 220
5-1-3 ساختار اجتماعي و اقتصادي شهر تهران 220
5-1-4 اقليم 221
5-1-4-1 دما 222
5-1-4-2 آفتاب 224
5-1-4-3 رطوبت 224
5-1-4-4 بارش 226
5-1-4-5 باد 227
5-1-5 آلودگي هاي صوتي شهر تهران 228
5-2 معرفي و تحليل سايت مورد نظر 228
5-2-1 شبكه دسترسي 228
5-2-2 توپوگرافي 229
5-2-3 جهت تابش خورشيد 229
5-2-4 پوشش گياهي 230
5-2-5 نفوذپذيري آب 231
5-2-6 زمين شناسي سايت 232
5-2-7 شكل زمين ، كاربري و موقعيت 234
8-2-5ويژگي هاي بصري 236
9-2-5نتيجه گيري از بحث محل قرار گيري طرح 236
فصل ششم 236
1-6گذر از تصور به تصوير 236
2-6- تاسيسات مجموعه 237
6-3 سازه مجموعه 239
فهرست منابع و ماخذ 240
منابع لاتين : 246

این فایل به صورت WORD قابل دانلود میباشد.

دانلود مستقیم از سایت معماری بنا:

19500 تومان – خرید


مطالب مشابه:

دانلود فایل اتوکدی طراحی مجموعه فرهنگی در زمین شیب دار به صورت رایگان

اصول فنی و استانداردهای طراحی مجموعه فرهنگی آموزشی

دانلود فایل برنامه فیزیکی طراحی مجموعه فرهنگی آموزشی

دانلود فایل مطالعات طراحی مجموعه فرهنگی تفریحی ورزشی

دانلود نقشه کامل مجموعه فرهنگی اموزشی همراه بافایل ۳dmax

دانلود نقشه کامل مجموعه فرهنگی تفریحی همراه بافایل ۳dmax

mohammadi morteza

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

Next Post

دانلود نقشه مرکز فرهنگی

پ مارس 19 , 2020
تعريف موزه: «ريشه واژه موزه از لغت يوناني «موزين»١به معناي مقر زندگي «موز» ۲ الهه هنر وصنايع در اساطير يونان باستان اقتباس شده است و در زبان انگليسي تلفظ« ميوزيوم»۳ ودر زبان فرانسه« موزه »۴را به خود گرفته است. در حوالي دهه 1290ه.ق تلفظ فرانسه «موزه»به زبان فارسي نيز راه […]

جدیدترین مطالب معماری بنا

سبد خرید