رساله معماری

دانلود رساله طراحی پایانه مسافربری کامل محصولی از سایت معماری بنا

دانلود رساله طراحی پایانه مسافربری کامل

دانلود رساله طراحی پایانه مسافربری کامل

فهرست 

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………1
فصل اول………………………………………………………….
مطالعات پایه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….2
تعریف ترمینال…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….5
تعاریف پایه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………5
تاریخچه وقوانین……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..8
فصل دوم………………………………………………………….
مطالعات تکمیلی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..14
انواع پایانه ها از نظر حوزه عملیات……………………………………………………………………………………………………………………………………..18
انواع پایانه از نظر الگوهای مورد استفاده در طراحی………………………………………………………………………………………………………………….21
فصل سوم………………………………………………………….
مطالعات تطبیقی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..64
ترمینال مسافربری شهرستان دزفول……………………………………………………………………………………………………………………………………66
ترمینال مسافربری شهرستان بهبهان…………………………………………………………………………………………………………………………..70
ترمینال مسافربری مشهد…………………………………………………………………………………………………………………………………………..74
پایانه شهید کار اندیش شیراز……………………………………………………………………………………………………………………………………..77
نمونه خارجی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….80
فصل چهارم………………………………………………………….
مطالعات زمینه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..83
استان لرستان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….85
مطالعات اقتصادی فرهنگی وجمعیتی……………………………………………………………………………………………………………………………86
آب و هوا:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………95
دلایل انتخاب سایت………………………………………………………………………………………………………………………………………………….97
تحلیل وآنالیز سایت………………………………………………………………………………………………………………………………………………….98
فصل پنجم………………………………………………………….
مطالعات تطبیقی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….83
کاروانسراها و ارتباط عملکرد آن با ترمینال…………………………………………………………………………………………………………………109
برنامه فیزیکی طرح………………………………………………………………………………………………………………………………………………….115
فصل ششم………………………………………………………….
طرح پیشنهادی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….120
پلان ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….121
رندرها وپرسپکتیو(تصاویر خارجی)……………………………………………………………………………………………………………………………..126
رندرها وپرسپکتیو(تصاویر داخلی)……………………………………………………………………………………………………………………………..128
منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………127
فهرست جدول ها صفحه
(2-1)دوره حضور مسافرو وسیله نقلیه ورودی و خروجی پایانه های مسافری بین شهری………………………………………………….51
(2-1)ضریب همراهان برای محاسبه تعداد افراد حاضر در مجموعه در هر دوره………………………………………………………………..54
(2-3)نحوه محاسبه سطوح مختص انسان در یک پایانه متمرکز…………………………………………………………………………………….58
(2-4)نحوه محاسبه سطوح مختص وسیله نقلیه در کل پایانه متمرکز…………………………………………………………………………… 60
(2-5)نحوه محاسبه سطوح مشترک بین وسیله نقلیه و انسان در یک پایانه متمرکز………………………………………………………….62
(2-6)جمع کلیه سطوح در یک پایانه متمرکز………………………………………………………………………………………………………………..63
(4-1)شاخص های فعالیت و اشتغال در شهرستان خرم آباد …………………………………………………………………………………………….88
(4-2)بر آورد شاغلان بر حسب جنس، سن و گروه های عمده فعالیت…………………………………………………………………………….88
(4-3)جمعیت ساکن و غیر ساکن در شهرستان خرم آباد:………………………………………………………………………………………………..91
(4-4)جمعیت 6 ساله و بیشتر شهرستان خرم آباد(بر حسب سواد)……………………………………………………………………………………..92
(4-5)جمعیت دانشجویان و دانشگاهیان در شهرستان خرم آباد………………………………………………………………………………………..92
(4-6)جمعیت ساکن و غیر ساکن در شهرخرم آباد (بر حسب سن)…………………………………………………………………………………..93
(4-7)برنامه فیزیکی طرح…………………………………………………………………………………………………………………………………………115

فهرست شکل ها صفحه

(1-1) نخستین اتوبس ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………9
(1-2) اتوبوس های جدید…………………………………………………………………………………………………………………………………………….9
(1-3) آمار و ارقام………………………………………………………………………………………………………………………………………………………13
(2-1) پایانه تک بنایی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….19
(2-2 ) : پایانه تک بنایی شعاعی…………………………………………………………………………………………………………………………………20
(2-3) پایانه تک بنایی خطی……………………………………………………………………………………………………………………………………..20
(2-4) پایانه چند بنایی خطی………………………………………………………………………………………………………………………………………21
(2-5) پایانه چند بنایی متمرکز……………………………………………………………………………………………………………………………………22
(2-6) پایانه چند بنایی شعاعی…………………………………………………………………………………………………………………………………….23
(2-7) ابعاد و مسیر گردشی سواری تیپ………………………………………………………………………………………………………………………24
) 2-8) ابعاد و مسیر گردشی اتوبوس تیپ…………………………………………………………………………………………………………………….26
(2-9) ابعاد و مسیر گردسی مینی بوس تیپ…………………………………………………………………………………………………………………30
(2-10) پارکینگ با زاویه پارک 45 درجه نوع 1:…………………………………………………………………………………………………………..37
(2-11) پارکینگ با زاویه پارک 45 درجه نوع2……………………………………………………………………………………………………………..38
(2-12) پارکینگ با زاویه پارک 60 درجه……………………………………………………………………………………………………………………..38
(2-13) پارکینگ با زاویه پارک 90 درجه……………………………………………………………………………………………………………………..39
(2-14) ابعاد فضاهای مختلف اداری……………………………………………………………………………………………………………………………42
(2-15) ابعاد اندازه فضاهای مختلف فروشگاه……………………………………………………………………………………………………………….44
(2-16) ابعاد و اندازه مبلمان داخلی رستوران…………………………………………………………………………………………………………………46
(2-17) ابعاد و اندازهاتاق های مختلف مهمانسرا……………………………………………………………………………………………………………49
(3-1) نمای پشت ترمینال دزفول………………………………………………………………………………………………………………………………..66
(3-2) نمای جانبی از ترمینال دزفول……………………………………………………………………………………………………………………………67
(3-3) نمای اصلی از ترمینال دزفول……………………………………………………………………………………………………………………………67
(3-4) پلان طبقه همکف از ترمینال دزفول………………………………………………………………………………………………………………….68
(3-5) پلان طبقه اول از ترمینال دزفول………………………………………………………………………………………………………………………69
(3-6) آنالیز فضا های داخلی ترمینال دزفول…………………………………………………………………………………………………………………70
(3-7) مشخصات پروژه پایانه مشهد…………………………………………………………………………………………………………………………….72
(4-1) موقعیت لرستان در ایران…………………………………………………………………………………………………………………………………..85
(4-2) موقعیت شهرستان خرم آباد در لرستان……………………………………………………………………………………………………………….85
(5-1) کاروانسرای زیره…………………………………………………………………………………………………………………………………………..111
(5-2)کاروانسرا یارباط شرف……………………………………………………………………………………………………………………………………..111

مقدمه

اختراع سیستم های جدید حمل و نقل در قرن 20 که متفاوت از روش های حمل و نقل انسان در کل تاریخ بشریت است نیاز به مطالعات و بررسی های کارشناسانه برای عملکرد هر چه بهتر ترمینالها و نیز مطالعه نحوه، رفتار انسانها در این گونه اماکن را ایجاب می کند.
مدتها کشتی ها بهترین وسیله سفر بودند و کالسکه ها و واگن ها، حرکت در راههای زمینی را ممکن می ساختند اما با ظرفیت های کم. در قرن نوزدهم راههای ریلی روش را تغییر دادند و باعث تغییر در اجتماع با سفرهای توام با ظرفیت بالا همراه با سرعت زیاد شدند همچنین در این زمان بود که وسایل نقلیه موتوری مانند اتوبوس در بیشتر کشورهای جهان به شکل گسترده ای حمل و نقل مسافر را عهده دار شدند. لزوم شکل گیری ترمینالهای وسیع با عملکردهای گوناگون برای مسافران زیادی که هر روز به این اماکن وارد شده و از آن خارج می گردند و تسهیلاتی برای راحتی و رفع خستگی ناشی از مسیر امر مهمی را ایفا کرد ترمینالهای اتوبوس اماکن بسیار فعالی می باشند.
رشد سفر افزایش مبادلات توریستی تقاضای زیادی را پیش روی سرویسهای حمل و نقل قرار داده است استفاده متناسب و بهینه از ظرفیت های موجود و استفاده از سیستم های مدیریت فنی پیشرفته در حمل و نقل در قرن جدید بسیار مطرح می باشد. از لحاظ تاریخی ترمینالهای اتوبوس و ساختارهای مرتبط مستقل از یکدیگر می باشند این عامل موجب می گردد که مسائل زیر همواره مورد توجه قرار گیرد.

دانلود رساله طراحی پایانه مسافربری کامل

این فایل به صورت word شامل 97 صفحه می باشد.

دانلود رساله طراحی پایانه مسافربری کامل

دانلود مستقیم از سایت معماری بنا:


مطالب مشابه:

http://memaribana.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C/

http://memaribana.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86/

http://memaribana.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87/

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

دکمه بازگشت به بالا