دانلود مقاله مبانی نظری فرم گرایی در معماری

فرم گرایی:

از کهن‌ترین روزگاری که تاریخ فلسفه نشان می‌دهد، همیشه مسأله ی «فرم» با چشم‌اندازهای گوناگون و در تقابل‌های مختلف، مورد توجه فلاسفه بوده است. اصطلاحات جوهر(substance) و صورت(form)و ماده (matter) همیشه در مرکز گفتگوهای صاحب‌نظران بوده است. جوهر یا substance آن بخش از ماهیت شیء است که شیء هرگونه دگرگونی بپذیرد، آن جانب وجودی‌اش همچنان باقی است. در دیدگاه ارسطو جوهر شامل ماده و صورت هر چیز است، اما وجودی مستقل از شیء و مادة سازندة شیء دارد. با چنین چشم‌اندازی جوهر غیرقابل دانستن خواهد ماند. ماده، به گونه‌ای سنتی، همیشه در تقابل با form یا ذهن (mind) قرار دارد. بر طبق نظریات ارسطو ماده در تقابل با جوهر آن است که دارای فرم است. هر شیء که دارای عینیت باشد، از ماده و صورت ترکیب شده است.
در تمدن و فرهنگ ایران عصر اسلامی تقابلی که میان جوهر و عرض یا ماده و صورت یا عین و عرض یا هیولا و صورت وجود دارد، در حقیقت، استمرار همین گونه تقابل است که با چشم‌اندازهای گوناگون خود را نشان می‌دهد. مسلمانان در برابر سوبستانس جوهر رابه کار برده‌اند.

مفهوم فرم در هنر:

اصطلاح فرم در طول تاريخ متناسب با نوع نگرش فيلسوفان، به طرق گوناگون تبيين شده است. در فرهنگ کتابخانه هنر، ريشه مفهوم فرم در يک اصطلاح قديمي و مطرود فلسفه جستجو مي شود. اصطلاح يوناني Eidos داراي مفهوم نماي يک چيز و به معني آنچه که چيزي را بدان تشخيص مي دهيم، مي باشد؛ آنچه که به طور معمول شکل محسو س شخصيت يک شي را به واسطه نماي ديداري شي شامل مي شود. معني وسيع تر آن در بسط شخصيت و هويت ذاتي يک چيز نه صرفاً وجه ديداري آن – ادامه مي يابد. که اين به عنوان نوع و گونه اشياء شناخته مي شود. يک شي به اعتبار فرم (Eidos) خود (طي احساس بصري اوليه تشخيص تا درک مجرد جوهر) تشخيص داده شده و شناخته مي شود و براي ما به عنوان يک موجوديت ممتاز آشکار مي گردد.
افلاطون (يا پلاتونيوس، فيلسوف يونان باستان) اولين کسي بود که اصطلاح ايدوس (Eidos) را در فلسفه تبيين نمود . وي در مقالات تيميوس (Timeaus) الگوهاي فرمي ابدي (صور مثالي) را مطرح نمود. طبق عقيده وي کل موجوديت مشخص ماده بر اساس آن الگوها فرم جهان را پديد آورده است. وي فرم را واقعيت وجودي ابدي، که يک شي را آنچه که هست مي سازد. تعريف نمود . در نظر افلاطون، فرم مقابل ماده بود. وي معتقد بود: فرم هاي ابدي اگر چه هويدا نباشد ولي واقعيتي برتر از اشياء مادي هستند . فرم ابدي در واقع جوهر تغيير ناپذيري بود که تنها مي توانست به وسيله چيزهاي مادي و محسوس دريافت و يا تقليد شود.

فرم و شكل:

مفاهيم گشتالت و فرم در ارتباط نزديك با يكديگرند. هر دو لغت از ريشه Forma در زبان لاتين هستند و به اين ترتيب مي توان آن ها را تعريف نمود. «گشتالت يا شكل عبارت است از كليت قابل رؤيت، محاط در حدود، كم و بيش مركب از اجزاء و داراي وحدت كلي در تظاهر يك شيئي. در زيباشناختي فرم يا صورت تظاهر حسي و واضح يك شيئي است و اين بياني است كه خود را در معرض قضاوت قرار مي دهد. هر دو مفهوم گوياي جلوه ظاهري يك شيي هستند اما هر دو باهم برابرنيستند.
لوئي كان در اين مورد مي نويسد: «صورت با شكل يكي نيست. شكل به طرح مربوط است اما صورت به نمايش گذاشتن اجزاء جدائي ناپذير مي پردازد».
شكل دادن يعني پردازش اشكال و اين بدان معني است كه فرم به گونه اي انتخاب شود كه با محتوا و ايده طرح تطابق داشته باشد. بر اين اساس شكل پردازي صوري با توجه به فرم، وابسته عوامل گوناگون است. به عنوان مثال فرم يك گشودگي در يك ديوار بايستي تابع جنس و ساخت ديوار نيز باشد.

فرم در معماری:

گفت وشنود در باب مقوله فرم از دیرباز توسط معماران مورد توجه قرار گرفته و از آغاز نهضت معماری مدرن به این سو هر روز زمینه ای گسترده تر و عمیق تر پیدا کرده است، چرا که فرم سخن پایانی معمار در آفرینش فضاست و به همین جهت مکان آغاز کندوکاو در درون فضای معماری نیز به شمار می رود.
برای معماران که از دیدگاه آفرینشی در فضای معماری به فرم می نگرند، آفرینش فرم از اهمیتی بسیار برخوردار است، زیرا معمار در آفربنش فضا آنچه را می خواهد بگوید، با استفاده از فرم ابراز می کند، همچنان که موسیقی سازان، نقاشان، شاعران و فیلم سازان نیز هریک به زبان و بیان خاص خود آنچه را در دل دارند، از طریق صوت ها، کلام ها و رنگ ها به مخاطبان خودشان انتقال می دهند. فرم چه در موسیقی، چه در معماری و چه در شعر، بعدهای ذهنی را می نمایاند و تنها راه ممکن برای انتقال مفهومی خاص از سوی آفریننده اثر به استفاده کننده و مخاطب است.

فرم و فضای معماری:

مسلماً خصیصه اصلی هر اثر معماری این است که فضایی برای زندگی عرضه می‌کند، اما این فضا باید با فرم‌های ساخته شده باشد تا بتوان گفت مکان است، یعنی زندگی می‌تواند در آن رخ دهد. به عبارت دیگر عناصر فرم و فضا همراه یکدیگر واقعیت معماری را تشکیل می‌دهند. وقتی فضا توسط عناصر تشکیل دهنده فرم شروع به حبس شدن، محصور شدن، شکل گرفتن و سازماندهی شدن می‌کند، معماری بوجود می‌آید.
فضا هم ماده‌ای مانند سنگ و چوب است، اما ماهیتاً بی‌شکل می‌باشد. در آفرینش فضای ساخته شده، فرم چیزی جز تصویری قابل رؤیت نیست که بر ماده تحمیل می‌شود و غلبه‌ای است بر بی نظمی یا خصیصه ذاتی ماده. در نتیجه شکل بصری، کیفیت نوری، ابعاد و مقیاس فضا بستگی کامل به حدودش دارد که توسط عناصر تشکیل دهنده فرم تعریف می‌شود. که در واقع فرم عبارت است از کلیت قابل روئت محاط در حدود کم بیش مرکب از اجزاءو دارای وحدت کلی در تظاهر یک شئی. بر این اساس، کیفیت مطلوب فضاها با فرم های متناسب با آن فضاها به دست می آید. بنابراین فرم باید موشکافانه و با توجه به همه جنبه های سازنده فضا انتخاب گردد.

2-4- فرم گرایی 1
2-4-1 مفهوم کلی فرم 1
2-4-1-1 مفهوم فرم در هنر 8
2-4-1-2 تحلیل واژه فرم 11
2-4-2 فرم و شكل 14
2-4-3 مشخصات بصري فرم 14
2-4-4 اجسام افلاطوني 15
2-4-5 خصوصیات فرم 15
2-4-5-1 انواع فرم 16
2-4-6 خط 18
2-4-7- سطح صاف 19
2-4-8- سطح خميده و منحني: 20
2-4-9- فرمهای منظم: 21
2-4-9-1 دايره: 22
2-4-9-2 بيضي: 23
2-4-9-3 كره: 23
2-4-9-4 مربع: 24
2-4-9- 5 مستطيل 25
2-4-9-6 مثلث و هرم 25
2-4-9-7 شش ضلعي و هشت ضلعي 26
2-4-10 تغيير شكل فرم 27
2-4-11 فرم هاي نامنظم 28
2-4-12 فرم در معماری 28
2-4-12-1 فرم و فضای معماری: 29
2-4-12-2 فضا و معماری: 32
2-4-13 تعریف فضا: 34
2-4-13-1 انواع فضا: 35
2-4-13-2 فضای روز و فضای شب: 36
2-4-13-3 فضای عمومی و خصوصی: 37
2-4-13-4 فضای مابین: 37
2-4-13-5 فضا و زمان 37
2-4-14- فرم و معنا در آفرینش معماری 38
2-4-15-فرهنگ و فرم 39
2-4-16- انتخاب فرم 40
2-4-17- احساس فرم 40
درک یک فرم در کنار فرم های دیگر 44
2-4-18- بررسی فرم و مفهوم آن در معماری معاصر 45
احیاگرایی 46
معماری مدرن: 47
ظهور گرایش های خاص: 48

این فایل دارای 50 اسلاید به صورت فایل word میباشد

دانلود مستقیم از سایت معماری بنا:

16800 تومان – خرید


 

mohammadi morteza

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

Next Post

نمونه موردی ساختمان های اداری به سبک فرم گرا در جهان

ش اکتبر 16 , 2021
فرم در معماری دربرگیرنده، نمایاننده و انتقال دهنده مفهوم است و تنها ابزاری به شمار می­آید که آدمی برای بیان آنچه در جهان درونی و در دل خود دارد و نیز برای ابراز نظر و احساس و سلیقه خود به دیگران، در اختیار دارد. به بیان بهتر اعلان نظریه­های عمیق […]

جدیدترین مطالب معماری بنا

سبد خرید