رساله معماری

رساله طراحی خانه کودک با رویکرد ارتقا خلاقیت

ﭼﮑﯿﺪه:
در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ، ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻮدﮐﺎن در اﯾﺮان، ﺳﺒﺐ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﺑﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ آﻣﻮزش و ﻓﻀﺎﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در اﯾﺮان، اﮐﺜﺮ دﺑﺴﺘﺎنﻫﺎ و ﻣﻬﺪﮐﻮدکﻫﺎ در ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻓﺎﻗﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﯾﺎ در ﻓﻀﺎﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮی ﻏﯿﺮ آﻣﻮزﺷﯽ (ﻣﺜﻞ خانه) تاسیس میگردند. هدف از این کار دستیابی به اصول طراحی فضای ویژه کودکان برای کودکان 3 تا 6 ساله ایرانی با تاکید ﺑﺮ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ذﻫﻦ و رﻓﺘﺎر ﮐﻮدﮐﺎن، و روﯾﮑﺮد ارﺗﻘﺎء ﺧﻼﻗﯿﺖ آﻧﺎن اﺳﺖ و نیز ﺗﻬﯿﻪ اﺻﻮﻟﯽ ﻣﻌﻤﺎراﻧﻪ ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﻀﺎﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻮدﮐﺎن 3تا 6 ساله در ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء اﻧﮕﯿﺰش و ﺧﻼﻗﯿﺖ آﻧﺎن اﺳﺖ. ﺗﻐﯿﯿﺮ- ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺬﯾﺮی ﻓﻀﺎ و اﺟﺰای آن، ﺗﺪاﺧﻞ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ و ﺑﺎزﺳﺎزی ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺤﺮک ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮر، آب و ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﯽﺷﻮد. می توان فضاهای مهدکودک ها را را به گونه ای طراحی کرد که انگیزش کودک ارتقاء یافته، قدرت تخیل و کنجکاوی او افزایش یابد و به پرورش خلاقیت کودک منجر شود.
ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی: کودک، مهدکودک، ﻓﻀﺎﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻮدﮐﺎن، ارﺗﻘﺎء ﺧﻼﻗﯿﺖ، اﺻﻮل ﻃﺮاﺣﯽ

مقدمه:

در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺴﯿﺎری اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪد ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار در رﺷﺪ ﺧﻼﻗﯿﺖ ﮐﻮدک، ﺷﯿﻮهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ، ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻋﺎﻃﻔﯽ – ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ؛ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻓﻀﺎی ﻣﻌﻤﺎری در ﭘﺮورش خلاقیت، ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ در دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎ و ﺧﻼﻗﯿﺖ ﮐﻮدﮐﺎن ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺮای ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﺗﺨﯿﻞ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﻨﯽ 2 تا 10 سال ﺳﺎل روی ﻣﯽدﻫﺪ. ﮐﻮدک ﻃﯽ اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ از ﻣﺤﯿﻂ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽﮔﯿﺮد، حال آنکه فضاهای آموزشی کودکان در ایران مانند مهدکودک ها، فاقد طراحی مناسب کودکان است( مینو شفایی و رامین مدنی، 1389).

بیان مساله

آغاز پرورش بسیاری از توانایی های انسان در دوران کودکی است؛ آغاز پرورش قدرت تخیل و خلاقیت نیز دردوره کودکی شکل می گیرد. از نظر فروید، منبع خلاقیت را باید در تجربیات در دوره کودکی یافت (شریعتمداری،1344:410).
پژوهشگران در سالهای اخیر، از میان عوامل متعدد تأثیرگذار در رشد خلاقیت کودک، تحقیقات بسیاری شیوه های آموزشی، جنبه های عاطفی ــ شناختی کودکان و نیز مسائل تربیتی را مورد بررسی قرار داده اند، اما تأثیر کیفیت فضای معماری در پرورش خلاقیت کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
طراحی فضا های ویژه کودکان مانند مهد کودک ها از آن جهت اهمیت دارد که «در سنین 4 تا 7 سالگی سالگی تخیل کودک جنبه عملی پیدا میکند.» (ریاحی،1370: 54) در طول این سالها کودک از محیط تاثیر میگیرد از این رو لازم است تا در مراحل آغازین رشد کودک پرورش خلاقیت او مورد توجه قرار گیرد. برای دستیابی به این هدف معمار باید از سویی کودک و فضا و خواستهای او را درک کند و نیازها و مشکلات او راشناخته و روشهای برطرف کردن آنها را بیابد و از سوی دیگر باید به محیطی که کودک امروز در آن به سر می برد آشنا باشند و آن را به خوبی درک کند. معماران باید بر سرعت خود بیفزایند تا بتوانند به پای متخصصین تعلنیم و تربیت جامعه شناسان پزشکان و روان شناسان که کم و بیا دنیای کودکی را بطور کامل شناخته اند برسند. حال آنکه این فضاهای مذکور در ایران مناسب کودکان طراحی نشده اند. اکثر آنها در فضاهای مسکونی و حتی آپارتمانها تأسیس شده و با نقاشی و رنگ آمیزی ظاهراً به محیطی کودکانه تبدیل شده اند .
کودکان بسیار حساس هستند و تأثیر محیط زندگی برای تمام عمر با آنها باقی خواهد ماند .آنها کوچکترین و ضعیفترین اعضای جامعه هستند و قادر به تغییر فرم محیط زندگی خود با توجه به احتیاجات و آرزوهایشان نیستند باید مطابق با نیازهای آنهادر ایجاد محیطی محر محیطی امن و شاد برای تجربه کردن کشف کردن دریافتن، احساس کر دن، با کودکان دیگر ارتباط برقرار کردن مکانی برای اجتماعی شدن همراه با پرورش قوا و نیروهایشان برای داشتن یک کودک شاد و صمیمی تلاش کرد تا کودکان که همان آینده سازان هر جامعه ای می باشند پیشنرفت سنی فکری به سوی تفکر، خلاقیت و توانایی های جسمی بالاتر داشته باشند.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

ﭼﮑﯿﺪه: 1
فصل اول:کلیات تحقیق 2
1-1 مقدمه 2
1-2 بیان مساله 3
1-2- 1خلاقیت 4
1-2-2 پرورش خلاقیت 4
1-2-3 عوامل محیطی موثر بر خلاقیت شامل: 5
1-2-4 نقش معمار 6
1-3 اهداف طراحی پروژه: 8
1-4 ضرورت واهمیت تحقیق 8
1-5-نتیجه گیری 9
1-6-معرفی سایت و متراژ طراحی: 9
1-6-1 موقعیت سایت در شهر: 9
1-6-2 محدوده سایت: 10
1-6-3هندسه و متراژ طراحی: 10
1-7: علل انتخاب سایت 101
1-7-1 تعیین کاربری درطرح جامع: 11
1-7-2 موقعیت ویژه سایت از لحاظ دسترسی و ارتباط با شهر: 11

فصل دوم:مرور ادبیات و پیشینه تحقیق 12

2-1- بررسی مبانی نظری تحقیق 12
2-1-1 کودک 12
2-1-2دوره نو نهالی ( 3 تا 6 سالگی ) 13
2-1-3روانشناسی رشد و دیدگاههای مختلف در روانشناسی رشد 13
2-1-4نظریه رشد و شناخت 14
2-1-5روانشناسی تربیتی 15
2-1-6کودک و خانواده 16
2-1-7 کودک و اجتماع 16
2-1-8 کودک و آموزش 16
2-1-9 پیشینه مهدکودک 17
2-2 بررسی نمونه های خارجی 18
2-2-1 مهد کودک ککج 18
2-2-1-1 موقعیت در سایت: 18
2-2-1-2 ایده طراحی مهدکودک: 19
2-2-1-3 سایت پلان و خطوط سازمان دهنده 19
2-2-1-4 سیرکولاسیون و الگوی سازماندهی 20
2-2-1-5 نماها 21
2-2-1-6 ریتم 23
2-2-1-7 مصالح 23
2-2-1-8 نورگیری 27
2-2-1-9 مقاطع 29
2-2-2 مهدکودک ال- کاراکول 29
2-2-2-1: سایت پلان و همجواری ها 30
2-2-2-2ورودی و بررسی پر وخالی در احجام: 34
2-2-2-3سازماندهی پروژه 34
2-2-2-4 نما 35
2-2-2-5 تعادل در پلان 36
2-2-2-6 اجزای تشکیل دهنده 38
2-2-2-7 خط آسمان 38
2-2-2-8 نور، رنگ، مصالح 39
2-2-2-9مقاطع 40
2-2-3 مهد کودک بارباپاپا (ویگنورا، مودنا، ایتالیا) 40
2-2-3-1 نحوه قرارگیری بنا و پوشش گیاهی 42
2-2-4 مهد کودک ترنتن (وال پاستریا ، تیرول جنوبی، ایتالیا) 44
2-3- بررسی نمونه های داخلی 50
2-3-1 مهد کودک راهیان رشد 50
2-3-1-1 معماری مهدکودک 51
2-3-1-2 برنامه فیزیکی مهدکودک 51
2-3-1-3 مبلمان مهد کودک 52
2-3-2 مهد کودک قصه من 54
2-3-2-1 معماری مهدکودک 55
2-3-2-2مبلمان کلاس ها 56
2-4- نتیجه گیری 59

فصل سوم:مطالعات طرح 61

3-1- مطالعات فیزیکی 61
3-1-1 برنامه ریزی فیزیکی 61
3-1-2 استاندارد فضاها 64
3-1-2-1 اندازه های بدن کودکان 64
3-1-2-2 فضاهای راهروها 68
3-1-2-3 راه پله 68
3-1-2-4 نرده های ایمن 70
3-1-2-5 دستشویی و توالت کودکان 72
3-1-2-6 گالری ها 72
3-1-2-7 شرایط محیطی استاندارد 72
3-1-3 ایمنی 73
3-1-3-1 ایمنی در محوطه 73
3-1-3-2 ایمنی در مسیر های حرکت 73
3-1-3-3 شرایط ایمنی پوشش کف 73
3-1-3-4 شرایط ایمنی درها 74
3-1-3-5 شرایط ایمنی پنجره ها 75
3-1-3-6 شرایط ایمنی در فضای بهداشتی 76
3-1-3-7شرایط ایمنی تجهیزات 76

فصل چهارم:شناخت و تحلیل مکان و بستر طراحی 78

4-1- تحلیل سایت 78
4-1-1 موقعیت سایت 78
4-1-2 دسترسی های سایت 78
4-1-3 همجواری های سایت (کاربری زمین های اطراف) 80
4-1-4 بررسی عوامل اقلیمی 81
4-1-4-1جهت تابش خورشید 81
4-1-4-2 جهت وزش بادهای مناسب و نامناسب 81
4-1-5 دید و منظر 82
4-1- 6 بررسی عوامل توپو گرافیک سایت (هندسه،شیب و عوارض طبیعی زمین) 83
4-2- بررسی اقلیم 84
4-2-1 موقعیت جغرافیایی استان کرمان: 84
4-3- اقلیم و معماری 84
4-3-1 ویژگیهای معماری بومی مناطق گرم و خشک : 84
4-3-2 فرم ساختمان در اقلیم گرم و خشک : 85
4-3-2-1 سایبان های مناسب 86
4-3-2-2 سایبان های طبیعی 86
4-3-3 جهت گیری ساختمان در رابطه با اقلیم 86
4-3-4 جهت گیری ساختمان با توجه به تابش: 86
4-3-5 جهت گیری ساختمان با توجه به وزش باد: 87
4-3-6 پیشنهادات: 87

فصل پنجم:روند طراحی معماری 88

5-1 روند طراحی 88
5-1-1 دیاگرامهای بررسی ارتباط فضاها 88
5-1-2 ایدئوگرام های اولیه 89
5-1-3روند شکل گیری کانسپت اولیه 89
5-1-4 مکان یابی و لکه گذاری در سایت 91
5-2- آلترناتیو های طراحی 91
5-3 معرفی طرح معماری 92
5-3- 1فضای باز 92
5-3-2 فضاهای بسته 92
5-3-3 سالن جشن: 93
5-3-4 سالن ورزش: 105
5-3-5 اتاق موسیقی: 108
5-3-6 خدماتی 110
5-3-7 اداری 112
5-3-8 تاسیسات 114
5-4- نقشه ها ( 115
منابع 116

فهرست جداول

جدول1-1. مراحل رشد ماخذ:) پیاژه 1380( 6
جدول2-1: ویژگیهای جسمانی، روانی، عاطفی و اجتماعی کودکان در 7 سال اول زندگی 15
جدول3-1 : فضاهای آموزشی, اداری, خدماتی 62
جدول3-2: قد کودکان 0-6 ساله 65
جدول3-3: ضریب ابعاد بدن کودک در وضعیت ایستاده و نشسته ، نسبت به قدم ایستاده او 65
جدول3-4: استاندارد ارتفاع میز و صندلی 67
جدول3-5:استاندارد مبلمان کودکان 67

فهرست اشکال

تصویر1-1: موقعیت سایت در شهر 9
تصویر1-2: موقعیت سایت در محل 10
تصویر 1-3: طرح تفصیلی 10
تصویر 1-4: ابعاد سایت 10
تصویر 1-5: خیابان های اطراف سایت 10
تصویر2-1: نقشه هوایی سایت مهدکودک ککج. ماخذ: www.archdaily.com 18
تصویر 2-2: ایده طرح مهدکودک ککج. ماخذ: www.archdaily.com 19
تصویر 2-3: سایت پلان مهدکودک ککج. ماخذ: www.archdaily.com 19
تصویر 2-4: معرفی فضا ی مهدکودک ککج. ماخذ: www.archdaily.com 20
تصویر 2-5 : سیرکولاسیون مهدکودک ککج. ماخذ: www.archdaily.com 20
تصویر 2-6: سازماندهی مهدکودک ککج. ماخذ: www.archdaily.com 21
تصویر 2-7: تقارن در نما. ماخذ: www.archdaily.com 21
تصویر 2-8: نما. ماخذ: www.archdaily.com 21
تصویر 2-9: نما. ماخذ: www.archdaily.com 22
تصویر 2-10: نما. ماخذ: www.archdaily.com 22
تصویر 2-11: ریتم نما. ماخذ: www.archdaily.com 23
تصویر 2-12:فضای داخلی مهدکودک. ماخذ: www.archdaily.com 23
تصویر 2-13: سقف مهدکودک. ماخذ: www.archdaily.com 24
تصویر 2-14:فضای داخلی مهدکودک. ماخذ: www.archdaily.com 24
تصویر 2-15:فضای دخلی مهدکودک. ماخذ: www.archdaily.com 25
تصویر 2-16:فضای داخلی مهدکودک. ماخذ: www.archdaily.com 25
تصویر 2-17:فضای داخلی مهدکودک. ماخذ: www.archdaily.com 26
تصویر 2-18:فضای داخلی مهدکودک. ماخذ: www.archdaily.com 26
تصویر 2-19:نمای رنگی( سایبان های متحرک). ماخذ: www.archdaily.com 27
تصویر 2-20: سایبان های رنگی متحرک. ماخذ: www.archdaily.com 27
تصویر 2-21:فضای داخلی مهدکودک. ماخذ: www.archdaily.com 28
تصویر 2-22:فضای داخلی مهدکودک. ماخذ: www.archdaily.com 28
تصویر 2-23: تقارن و تعادل در مقطع. ماخذ: www.archdaily.com 29
تصویر 2-24: مهدکودک ال-کاراکول. ماخذ: www.archdaily.com 29
تصویر 2-25: سایت پلان مهدکودک ال کاراکول. ماخذ: www.archdaily.com 30
تصویر 2-26: پلان همکف مهدکودک ال کاراکول. ماخذ: www.archdaily.com 31
تصویر 2-27:پلان طبقه اول مهدکودک ال کاراکول. ماخذ: www.archdaily.com 31
تصویر 2-28: عملکرد فضاهای مهدکودک ال کاراکول. ماخذ: www.archdaily.com 32
تصویر 2-29: معرفی فضاهای مهدکودک ال کاراکول. ماخذ: www.archdaily.com 32
تصویر 2-30: سیرکولاسیون همکف. ماخذ: www.archdaily.com 33
تصویر 2-31: سیرکولاسیون اول. ماخذ: www.archdaily.com 33
تصویر 2-32: محوطه ماخذ: www.archdaily.com 34
تصویر 2-33: معرفی فضا بیرونی. ماخذ: www.archdaily.com 34
تصویر 2-34: نما. ماخذ: www.archdaily.com 35
تصویر 2-35 : تعادل در پلان. ماخذ: www.archdaily.com 36
تصویر 2-36: نما. ماخذ: www.archdaily.com 36
تصویر 2-37: نما. ماخذ: www.archdaily.com 37
تصویر 2-38: نما. ماخذ: www.archdaily.com 37
تصویر 2-39: اجزای تکیل دهنده. ماخذ: www.archdaily.com 38
تصویر 2-40: خط آسمان. ماخذ: www.archdaily.com 38
تصویر 2-41: رنگ و مصالح. ماخذ: www.archdaily.com 39
تصویر 2-42: نورگیری. ماخذ: www.archdaily.com 39
تصویر 2-43: مقاطع. ماخذ: www.archdaily.com 40
تصویر 2-44: فضای داخلی آموزش و بازی مهدکودک بارباپاپا. ماخذ: www.archdaily.com 41
تصویر 2-45: رنگ و نور در فضای داخلی. ماخذ: www.archdaily.com 41
تصویر 2-46: طراحی اقلیمی بنا. ماخذ: www.archdaily.com 42
تصویر 2-47:شیشه های رنگی بکار رفته در بنا. ماخذ: www.archdaily.com 42
تصویر2-48:طراحی سقف و نورگیری بنا. ماخذ: www.archdaily.com 43
تصویر 2-49: پلان مهدکودک ترنتن. ماخذ: www.archdaily.com 44
تصویر 2-50: نمای بیرونی مهدکودک ترنتن. ماخذ: www.archdaily.com 44
تصویر 2-51: موقعیت قرارگیری بنا. ماخذ: www.archdaily.com 45
تصویر 2-52: ادغام فضای داخلی و خارجی به وسیله فضای بینابین. ماخذ: www.archdaily.com 46
تصویر 2-53 : پنجره سقفی بکاررفته در فضای بینابین خانه ها. ماخذ: www.archdaily.com 47
تصویر 2-54 : فضای بازی کودکان در مهد ترنتن. ماخذ: www.archdaily.com 48
تصویر 2-55 :فضاهای داخلی مهدکودک. ماخذ: www.archdaily.com 49
تصویر 2-56 : نماها و مقاطع. ماخذ: www.archdaily.com 49
تصویر2-57:پلان ها مهدکودک ترنتن. ماخذ: www.archdaily.com 50
تصویر2-58 :ورودی مهدکودک راهیان رشد. ماخذ: http: //www.memarnet.com 50
تصویر 2-59: نمای بیرونی مهدکودک راهیان رشد. http: //www.memarnet.com 51
تصویر 2-60: پلان مهد کودک راهیان رشد ماخذ: http: //www.memarnet.com 51
تصویر 2-61: فضای داخلی کلاس ها. ماخذ: http: //www.memarnet.com 52
تصویر 2-62: اتاق بازی. ماخذ: http: //www.memarnet.com 52
تصویر2-63: خیابان اطراف مهد کودک. ماخذ: http: //www.memarnet.com 53
تصویر 2-64: وسایل بازی. ماخذ: http: //www.memarnet.com 54
تصویر 2-65: استفاده از رنگ و اشکال در نما. ماخذ: http: //www.memarnet.com 54
تصویر 2-66: استفاده از اشکال رنگارنگ درخت بر جداره دیوار که فضا را متنوع ساخته است. ماخذ: http: //www.memarnet.com 55
تصویر 2-67 : فضای بازی کودکان. ماخذ: http: //www.memarnet.com 55
تصویر 2-68: رنگ های متنوع و نور مصنوعی در لابی مهدکودک ماخذ: http: //www.memarnet.com 56
تصویر 2-69:رنگبندی و مبلمان کلاس ها ماخذ: http: //www.memarnet.com 56
تصویر 2-70 : فضای باز مهدکودک. ماخذ: http: //www.memarnet.com 57
تصویر 2-71: خلاقیت کودکان از طریق فضا سازی با چوب ، گل و صدف رشد می یابد. ماخذ: http: //www.memarnet.com 58
تصویر 2-72: وسایل بازی بر دیوارهای مهدکودک. ماخذ: http: //www.memarnet.com 59
تصویر 3-1 . کلاس موسیقی 62
تصویر 3-2 . نمودار رشد کودکان 66
تصویر3-3: ارتفاع میز و صندلی مناسب برای کودکان 66
تصویر3-4: مبلمان استاندارد برای کودکان 68
تصویر 3-5: پله ها باید ابعاد مساوی داشته و پیوسته باشند. 69
تصویر 3-6: استفاده از نرده در تمام راه پله ها. 70
تصویر 3-7: استفاده از نرده ها با حجم مناسب. 70
تصویر 3-8: استفاده از نرده در دو طرف پله ها. 71
تصویر 3-9: راه پله استاندارد برای کودکان. 71
تصویر 3-10: استفاده از کفسازی مناسب و غیر لغزنده. 74
تصویر 3-11: ضخامت مناسب برای کفسازی جهت جلوگیری از آسیب دیدگی در هنگام افتادن. 74
تصویر 4-1: عکس هوایی سایت 79
تصویر 4-2: دسترسی های سایت 79
تصویر 4-3: دسترسی های سایت 80
تصویر 4-4: کاربری های اطراف سایت (طرح تفصیلی) 80
تصویر 4-5: جهت تابش خورشید 81
تصویر 4-6: جهت باد 81
تصویر 4-7: دید و منظر از داخل سایت به بیرون 82
تصویر4-8: توپو گرافی سایت 83
تصویر 4-9: شیب زمین 83
تصویر 4-10: جهت گیری ساختمان 86
تصویر5-1 دیاگرام بررسی فضا 88
تصویر 5-2 ایدئو گرام اولیه 89
تصویر 5-3 روند شکل گیری کانسپت 90
تصویر 5-4 لکه گذاری سایت 91
تصویر 5-5 آلترناتیو های مختلف 91

این فایل دارای 118 صفحه به صورت فایل word میباشد.

دانلود مستقیم از سایت معماری بنا:


مطالب مشابه:

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

دکمه بازگشت به بالا